Спірін Олег Михайлович

Спірін Олег Михайлович

Професор кафедри
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

ORCID iD

http://orcid.org/0000-0002-9594-6602

Researcher ID

http://www.researcherid.com/rid/E-6827-2015

Scopus Author ID:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8656066300

Профіль вченого у Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=uk

Додаткові відомості

Освіта:

 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет (1989)

Досвід роботи:

 • асистент (1989), старший викладач (1999), доцент (2003), професор (2009) кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 • начальник  інформаційного навчально-виробничого центру Житомирського державного університету імені Івана Франка (1998-2007, за сумісництвом);
 • заступник директора з наукової роботи  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (2007-2018)
 • головний науковий співробітник відділу комп'ютерно орієнтованих систем навчання і досліджень (з 2015 р. - відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (з 2008, за сумісництвом)
 • директор ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України (2018-2019)
 • професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій ДЗВО "Університет менеджменту освіти" (з 2019, за сумісництвом)
 • проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО "Університет менеджменту освіти" (2019-2023)
 • директор Інституту цифровізації освіти НАПН України (з 2023 по цей час)

Теми дисертацій (захищених):

кандидат педагогічних наук (2002), дисертація «Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу»;

 доктор педагогічних наук (2009), дисертація «Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики» 

Громадська активність:

 • Член Національного керівного комітету KIX EMAP (Europe, Middle East and North Africa, Asia and Pacific) в Україні (з 2023 р. по цей час)
 • голова секції "Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту" Наукової ради МОН України  (з 2019 по 2022 р.)
 • член експертної групи МОН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціогуманітарних наук (з 2019 по цей час)
 • член (експерт за галуззю науки) об'єднаної Конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук (з 2020 по цей час)
 • експерт Національного фонду досліджень України в галузі педагогічних наук за спеціалізаціями "Професійна освіта", "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" (з 2020 по цей час)
 • голова науково-методичної комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з 2011 р. по 2021 р.)
 • вчений секретар Наукової ради НАПН України з цифровізації освіти і науки (з 2015 р. по цей час)
 • член бюро Відділення загальної середньої освіти та цифровізації освітніх систем НАПН України (з 2016 р. по цей час)
 • член Експертної комісії конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи (з 2017 року по цей час)
 • член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України, спеціалізація: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (з 2016 р. по цей час) 
 • заступник голови Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади МОН України (2018-2019 рр.)
 • заступник керівника постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Інститут цифровізації освіти НАПН України, м. Київ)
 • член робочої групи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України щодо формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція і кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України (2014-2015 рр.)
 • член Міжвідомчої робочої групи з узгодження науково-методичних і технічних пропозицій національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)» щодо використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2012-2013 рр.)
 • член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті за Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року (2011-2014 рр.)
 • заступник голови робочої групи з розроблення проєкту паспорта спеціальності 13.00.10 – Інформаційно-комунікаційні технології в освіті в галузі педагогічних наук (2008-2009)
 • керівник проєктної групи (2016), керівник групи забезпечення (з 2017 по 2019) спеціальності «011 – Освітні, педагогічні науки» за програмою «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» третього освітньо-наукового рівня підготовки докторів філософії в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Нагороди,  відзнаки:

Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, нагрудний знак «Відмінник освіти» МОН України (2004), нагрудний знак «Ушинський К.Д» НАПН України (2014), нагрудний знак «Григорій Сковорода» НАПН України (2020), Заслужений діяч науки і техніки України (2021), Грамота Верховної Ради України (2023) 

Наукова діяльність

 • дослідження проблем:  теорії і методики навчання основ інформатики, основ штучного інтелекту; професійної освіти вчителя інформатики; проектування інформаційно-комунікаційних технологій навчання, управління та підтримки наукових досліджень; створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем; наукометрики психолого-педагогічних досліджень.
 • науковий керівник науково-дослідних та науково-технічних робіт: «Електронна бібліотека вищого закладу освіти, інтегрована в Європейські освітньо-наукові бібліотечні системи» (2007-2008 рр.), «Науково-організаційні засади забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору бібліотек наукових і навчальних закладів Академії педагогічних наук України» (2009-2011 рр.), «Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН України» (2012-2014 рр.); «Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу» (2015-2017 рр.); «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (2022 р.).
 • виконавець науково-дослідних та науково-технічних робіт: "Науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти" (2006-2008 рр.); "Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання" (2009-2010 рр.); "Моделі гармонізації сучасних мережних інструментів організації та інформаційно-технологічного підтримування процесів навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН" (2012 р.); "Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників" (2018-2021 рр.); «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів» (2019-2020 рр.); «Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання» (2020-2022 рр.); «Створення моделі гібридного веб-орієнтованого середовища доставки навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти» (2020-2022 рр.); Методика використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності педагогічних досліджень (2021-2023 рр); Проектування і технологічне забезпечення функціонування відкритої Інтернет-платформи «Українська електронна енциклопедія освіти» (2021-2023 рр.); Проєктування інформаційно-цифрового здоров’язбережувального середовища університету в умовах карантинних обмежень  (2022-2023 рр.);  Розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами відкритих освітньо-наукових інформаційних систем (2024-2025 рр.); Проєктування веб орієнтованих автоматизованих інформаційних систем формування і розвитку вітчизняного поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології (2024-2025 рр.).
 • науковий консультант всеукраїнських дослідно-експериментальних робіт: «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України (2014-2017 рр.); «Науково-методичні засади формування мережецентричного середовища «Музейна планета» у загальноосвітніх навчальних закладах» (2017-2020 рр.); «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E-Book for Secondary Education (EBSE), 2018-2021);   «Система моніторингу ресурсного забезпечення закладу загальної середньої освіти відповідно до державної освітньої  політики» (2023-2028 рр.)
 • робота в спеціалізованих вчених радах із захисту докторських дисертацій: заступник голови спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Інститут цифровізації освіти НАПН України, з 2010 р. по цей час); член спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010-2012 рр.; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015-2019; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, з 2019 по цей час).

Членство у редакційних колегіях або редакціях наукових видань:

 • заступник головного редактора електронного наукового фахового видання "Інформаційні технології і засоби навчання";
 • заступник головного редактора збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки"»;
 • член редакційної колегії збірника наукових праць "Інформаційні технології в освіті";
 • член редакційної колегії електронного наукового фахового журналу «Educational Technology Quarterly»;
 • член редакційної колегії науково-практичного фахового журналу «Освітня аналітика України»»

Перелік продукції (за останні три роки)

Монографії

 1. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія / Нац. акад. пед. наук України ; [авт. О.В. Аніщенко, Н.В. Базелюк,…, О.М. Спірін та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. 384 с. https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua
 2. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine : a monograph / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [authors : O.V. Anishchenko, N.V. Bazeliuk, …, O.M. Spirin and other] ; edited by V. G. Kremen. Kyiv : KONVI PRINT, 2021. 384 p. (To the 30th Anniversary of Ukraine’s Independence). DOI: https://doi.org/10.37472/NAES-2021-en
 3. Nationaler Bericht über den Stand und die Perspektiven der Bildungsentwicklung in der Ukraine: Monographie / Nationale Akademie der Erziehungswissenschaften der Ukraine; [Autoren: O. V. Anishchenko, N. V. Bazeliuk, …, O. M. Spirin und andere]; unter allgemeiner Redaktion. V.G. Kremen. Kiew: GFI GmbH, 2022. 400 s. ISBN 978-3-9802857-3-5 
 4. Адаптивна система для індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання : монографія / [В. В. Осадчий, К. П. Осадча, О. М. Спірін та ін.] ; наук. ред. В. В. Осадчий. – Мелітополь : ФО-П Однорог, 2021. – 300 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Osadcha, K.P., Osadchyi, V.V., & Spirin, O. M. (2021). Current state and development trends of e-learning in China. Information technology and learning tools, 5 (85), 208-227.   https://doi.org/10.33407/itlt.v85i5.4399   
 2. Наукометричні показники оцінювання результативності досліджень наукових установ і закладів освіти [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, О. М. Спірін, С. М. Іванова [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2021. – № 6 (86). – С. 289–312. – URL : https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4656
 3. Features of distance learning of cloud technologies for the organization educational process in quarantine [On-line] / [T. Vakaliuk, O. Spirin, N. Lobanchykova, L. Martseva, I. Novitska, V. Kontsedailo] // Journal of Physics: Conference Series, 2021. – № 1840. – p. 1-11. – https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012051  
 4. Osadcha, K. P., Osadchyi, V. V., Kruglyk, V. S., & Spirin, O. M. (2021). Digital Drawing and Painting in the Training of Bachelors of Professional Education: Experience of Blended Learning. Digital Humanities Workshop (DHW 2021). Association for Computing Machinery, New York, 141–147. https://doi.org/10.1145/3526242.3526245  
 5. Spirin, O. M., Matviienko, O. V., Ivanova, S. M., Ovcharuk, O. V., Mintii, I. S., Ivaniuk, I. V., & Luparenko, L. A. (2021). The Use of Open Electronic Scientific and Educational Systems to Support the Professional Activities of Research and Teaching Staff of Ukrainian Universities and Scientific Institutions. Digital Humanities Workshop (DHW 2021). Association for Computing Machinery, New York, 169–176.  https://doi.org/10.1145/3526242.3526261
 6.  Oleksiuk, V., & Spirin, O. (2022). The Experience of Using Cloud Labs in Teaching Linux Operating System. In Communications in Computer and Information Science: Vol. 1635. ICTERI 2021 workshops (p. 281–291). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14841-5_18 ISBN 978-3-031-14841-5
 7. Osadcha, K. P., Osadchyi, V. V., Kruglyk, V. S., & Spirin, O. M. (2022). Modeling of the Adaptive System of Individualization and Personalization of Future Specialists’ Professional Training in the Conditions of Blended Learning. CEUR Workshop Proceedings, 3104, p. 43-54. http://ceur-ws.org/Vol-3104/paper138.pdf  
 8. Spirin, O. M., Vakaliuk, T. A., Ievdokymov, V. V., & Sydorenko, S. I (2022) Criteria for Selecting a Cloud-Based Learning Management System for a Higher Education Institution. Information technology and learning tools, 89(3), 105–120. https://doi.org/10.33407/itlt.v89i3.4958  
 9. Osadcha, Kateryna P., Osadchyi Viacheslav V., Kruglyk Vladyslav S., Spirin Oleg M., Krasheninnik Iryna V., & Horbatiuk, Roman M. (2022). Model of blended learning in higher educational institutions: development, implementation and evaluation. Information technology and learning tools, 91(5), 158–169. https://doi.org/10.33407/itlt.v91i5.5045  
 10. Спірін, О. М., Олексюк, В.П., Касьян, С. П., & Антощук С. В. (2022). Розгортання та адміністрування хмарної платформи Google Workspace for Education у закладі вищої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 92 (6), 172-197. https://doi.org/10.33407/itlt.v92i6.5078  
 11. Antoniuk, D. S., Spirin, O. M., & Vakaliuk, T. A. (2023). Using Digital Business Simulators in Economic and Managerial Development of Master’s in Information Technologies. Information Technologies and Learning Tools, 94(2), 72–86. https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5172  
 12. Вакалюк, Т. А., Спірін, О. М., Нікітчук, Т. М., & Збунь, К. С. (2023). Концептуальна модель здоров’язбережувального інформаційно-цифрового середовища закладу вищої освіти у період карантинних обмежень. Інформаційні технології і засоби навчання, 96(4), 58–71. https://doi.org/10.33407/itlt.v96i4.5362
 13. Спірін, О. М., Олексюк, В.П., Іванова, С. М., & Новицька Т. Л. (2023). Критерії та показники оцінювання результативності колективних педагогічних досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання, 98 (6),  190-211. https://doi.org/10.33407/itlt.v98i6.5471
 14. Oleksiuk, V. P., Overko, J. A., Spirin, O. M., & Vakaliuk, T. A. (2023). A secondary school’s experience of a cloud-based learning environment deployment. In Proceedings of the 2nd Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2023)co-located with 18th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications (ICTERI 2023) – Volume 3553 (p. 93-109). CEUR Workshop Proceedings. https://ceur-ws.org/Vol-3553/paper7.pdf  

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Спірін О. М. Адаптація електронних навчальних курсів до мобільного формату для змішаного навчання / Осадча К.П., Осадчий В.В., Спірін О.М., Круглик В.С. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2021. № 4 (129). С. 47-54. URL : http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2021_4_2021-4-47-54.pdf
 2. Спірін О. М. Концептуальні засади розробки адаптивної системи індивідуалізації та персоналізації професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах змішаного навчання / Осадча К.П., Осадчий В.В., Спірін О. М., Круглик В.С. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 3 (74). С. 65-70. DOI : https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.74-3.12
 3. Спірін О. М. Наукометричні показники оцінювання результативності педагогічних досліджень науковців та науково-педагогічних працівників / Т. А. Вакалюк, О. М. Спірін, І. С. Мінтій та ін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 60. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. С. 167-183.
 4. Спірін О. М. Реалізація індивідуалізації та персоналізації навчання засобами Moodle / Осадча К.П., Осадчий В.В., Спірін О. М., Круглик В.С. Молодь і ринок. 2021. № 1 (187).C. 38-43. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2021.228274
 5. Osadcha, K., Osadchyi, V., Kruglyk, V., & Spirin, O. (2021). Modeling of the adaptive system of individualization and personalization of future specialists’ professional training in the conditions of blended learning. Educational Dimension, 57(5), 109–125. https://doi.org/10.31812/educdim.4721
 6. Осадча, К. П., Осадчий, В. В., Спірін, О. М., & Круглик, В. С. (2022). Аналіз досвіду змішаного навчання: огляд сучасної практики професійної підготовки майбутніх фахівців в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук,  2 (49), 111-117. https://doi.org/10.24919/2308-4863/49-2-19  
 7. Осадча, К. П., Осадчий, В. В., Спірін, О. М., & Круглик, В. С. (2022). Стан проблеми організації змішаного навчання у закладах вищої освіти України під час пандемії COVID-19. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 81, 235-241. https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.81.44   
 8. Осадча, К. П., Осадчий, В. В., Спірін, О. М., & Круглик, В. С. (2022). Використання технологій змішаного та дистанційного навчання у педагогічній підготовці бакалаврів професійної освіти. Інноваційна педагогіка, 46, 155-160. https://doi.org/10.32843/2663-6085/2022/46.31   
 9. Осадча, К. П., Осадчий, В. В., Спірін, О. М., Круглик, В. С., & Крашеніннік І. В. (2022). Тематика персоналізованого та адаптивного навчання у змісті професійної підготовки бакалаврів та магістрів професійної освіти. Інноваційна педагогіка, 50, т. 2, 197-204. https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/50.2.39  
 10. Спірін, О. М., Вакалюк, Т. А., Мінтій, І. С., Іванова, С. М., & Шимон, О. М. (2022). Технологія використання наукометричної бази даних Scopus для оцінювання результативності педагогічних досліджень. Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки», 22 (51), 116-136. https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2022‐22(51)‐116‐136  
 11. Вакалюк, Т. А., Спірін, О. М., Нікітчук, Т. М., Морозов, А. В. (2022). Вітчизняний досвід проектування та використання здоров’язбережувального освітнього середовища. Інноваційна педагогіка, 53, т. 2, 173-176  https://doi.org/10.32782/26636085/2022/53.2.34    
 12. Спірін, О. М., Олійник, В. В., Антощук, С. В., Кондратова, Л. Г., & Гущина, Н. І. (2022). Зміст підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace for Education. Інноваційна педагогіка, 53, т. 2, 196-203. https://doi.org/10.32782/26636085/2022/53.2.39  
 13. Антонюк, Д., Спірін, О., & Вакалюк, Т. (2022). Економіко-управлінська підготовка майбутніх магістрів галузі інформаційних технологій в закладах вищої освіти України. Актуальні питання гуманітарних наук,  57, 222-228. https://doi.org/10.24919/2308-4863/57-1-32