ЛЮБЧЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА

ЛЮБЧЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри
Кандидат педагогічних наук, доцент
Телефон
(044) 482-09-76
E-mail
nadiya-lub@ukr.net

Researcher ID: 
http://www.researcherid.com/rid/F-2433-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4247-340X

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M3HPr4MAAAAJ&hl=ru

Додаткові відомості

Вища освіта, магістр державного управління, закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» (2006 р.); також закінчила з відзнакою Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» (1987 р.).

Відмінник освіти України, нагороджена відзнакою НАПН України «Ушинський К. Д.», Почесною грамотою та Грамотою НАПН України, грамотами Міністерства освіти і науки України, подяками та грамотами Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського міськвиконкому.

Кандидат педагогічних наук. Тема кандидатської дисертації «Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти» (2012 р.). Має вчене звання «Доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти».

Упродовж 2017–2021 років є учасником українсько-австрійського проекту «Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні». За підсумками участі у швейцарсько-українському проєкті  «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» є майстер-тренером з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини і розвитку громадянських компетентностей.

Професійний шлях: десять років працювала вчителем, заступником директора школи-гімназії № 66 м. Дніпропетровська; понад 14 років – на посадах начальника відділу управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, заступника начальника управління Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, головного спеціаліста з питань роботи шкіл відділу освіти Дніпропетровського міськвиконкому,. З вересня 2009 р. по жовтень 2015 р. обіймала посаду директора Науково-методичного центру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. З жовтня 2015 року працює на посаді доцента кафедри державної служби та менеджменту освіти, з 2018 року – на посаді доцента кафедри публічного адміністрування та менеджменту освіти, з 2019 року – на посаді доцента кафедри. Менеджменту освіти та права (відбувалося перейменування кафедри).

Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком закладів освіти, технології управління освітою в практиці органів державного влади та місцевого самоврядування, управління системою професійного розвитку керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти на основі кластерного підходу.

Має понад понад 80 публікацій.

Монографії, посібники, статті:

 1. Любченко Н. В. Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти / Н. В. Любченко // Імідж сучасного педагога: електор. фахове видання / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; Полтавський ОІППО ім.М.В. Остроградського; редкол. : Н. І. Білик [та ін.]. — Вип. 6 (195) / голов. ред. О. В. Аніщенко. — 2020. — С. 26–32.
 2. Любченко Н. В. Технології стратегічного планування та проєктного менеджменту в управлінні освітою об’єднаної територіальної громади і опорними школами / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол.: О. Алейнікова [та ін.]. — Київ: Юстон, 2019. — Вип. 10(39). — С. 36–59. — (Серія «Соціальні та поведінкові науки»). — Режим доступу: http://umo.edu.ua/socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki-vipusk-1039-2020
 1. Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО у контексті розвитку громадянської освіти в Україні / Н. В. Любченко // Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: за заг. ред. В. В. Гуменюк. —  Хмельницький : ОІППО, 2020. —  С. 198–203.
 1. Любченко Н. В. Проєктний менеджмент у розвитку освіти об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні / Н. В. Любченко // Україна – ЄС: проблеми наукової та галузевої інтеграції: Матеріали IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (м. Харків,  06–07 грудня  2019 р.) – Наукове партнерство «Центр наукових технологій». — Харків: НП «ЦНТ», 2019. — С. 36–42.
 2. Lyubchenko Nadija. CAREER: DEFINITION AND RELEVANCE RESEARCH IN ADULT EDUCATION FIELD / Nadija Lyubchenko // Association agreement: from partnership to cooperation(collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. Р. 266 —270.
 3. Любченко Н. В. Кластерізація суб’єктів наукової, освітньої та виробничої сфери як потенційний ресурс реалізації стратегічної цілі розвитку людського капіталу в контексті Закону України «Про освіту» / Н. В. Любченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції, 18 квітня 2018 р., м. Київ. У 2-х частинах : Ч. 2. ⁄ наук. ред., упор.: В. В. Сидоренко, Я. Л. Швень. К.: Агроосвіта, 2018. — С. 20–22.
 4. Lіubchenko N. Projects management in the formation of a new model of education management of the combined territorial communities under the conditions of decentralization of power in Ukraine: definitions and aptness of implementation / N. Lіubchenko // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. 2018. Vol. 28. No 4. — Р. 80–85. // https://farplss.org/index.php/journal/issue/view/32
 5. Любченко Н. В. Керівництво командою та теорії лідерства (розділ 2) / Л. М. Оліфіра, Н. В. Любченко // Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та [ін.]; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. –  С. 26–39.
 6. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. Приходькіна, Н. В. Любченко [та ін.]. — К.: НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. — 316 с. 
 7. Любченко Н. В.  Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті: спецкурс / Н. В. Любченко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти».  Київ, 2017. 45 с. 
 8. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти,  науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Методичний вісник (спецвипуск) / Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей; ред. рада : Л.М. Сергеєва [та ін.]. — Кр. Ріг, 2017. — С. 28–31. (Стаття)
 9. Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади / Н. В. Любченко // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 21 квітня 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. — С. 42–46. (Тези).
 10. Любченко Н. В.  Потенціал освітнього кластера як ресурс інноваційного розвитку системи освіти в умовах суспільних трансформацій / Н. В. Любченко // Післядипломна освіта в Україні. — 2017. — № 1. — С. 84–91. (Стаття)
 11. Любченко Н. В. Технологія дисемінації в системі підвищення кваліфікації менеджера освіти на основі кластерного підходу / Н. В. Любченко // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири : збірник наукових праць В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех, О. В. Олейнікова, Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко; МОН України; НАПН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. — С. 92–96.
 12. Любченко Н. В. Кар'єра: дефініція та актуальність дослідження у сфері освіти дорослих / Н. В. Любченко // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІ-ї Всеукраїнської Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ⁄ редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. Скрипник, Я.Л. Швень. К.: ЦІППО. — 2017. — С. 189–192. / Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/збірник%20матеріалів%20Е-конференції%20Професійний%20розвиток%20фахівців%20у%20системі%20освіти%20дорослих%20.pdf
 13. Любченко Н. В. Освітній кластер: дефініція та ресурс інтеграції освіти, науки та бізнесу / Н. В. Любченко // Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці: зб. матеріалів наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 6 квітня 2017 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої. – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2017. — С. 63–66.
 14. Любченко Н. В. Ресурс кластерных механизмов в развитии сферы образования в контексте формирования гражданского общества / Н. В. Любченко // Proceedings of the International Scientific Conference «Modern Methodology of Science and Education» September 18, 2017, Warsaw, Poland. 2017. Vol.2. Р. 36–40.
 15. Любченко Н. В. Потенциал кластерных механизмов как ресурс развития сферы образования в условиях децентрализации власти / Н. В. Любченко //  «Innovations in Science und Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. — London: IASHE, 2017. Р. 238–242.
 16. Любченко Н. В. Як співвідносяться поняття «управління науково-методичною діяльністю» та «координація науково-методичною діяльністю закладів ППО»? У чому полягає сутність дисемінації науково-методичної діяльності як технології управління професійним розвитком педагогічних працівників? Як можна застосовувати модель освітнього кластеру в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників? Які конкурси професійної майстерності методичних працівників були започатковані й проводяться в ДВНЗ «УМО» на всеукраїнському рівні?    / Н. В. Любченко // Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів: мультимедійний науково-методичний комплекс / авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан. К.: 2017. С. 89–91, 125-131.
 17. Любченко Н. В. Технології тайм-менеджменту в управлінській діяльності керівника навчального закладу / Н. В. Любченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 1 (30) / голов. ред. В. В. Олійник. — К.: АТОПОЛ ГРУП, 2016.
 18. Любченко Н. В. Бенчмаркінг як складова дисемінації інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти / Н. В. Любченко // Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійний розвиток та управління людськими ресурсами в системі післядипломної педагогічної освіти в контексті трансформації освіти України» (28 жовтня 2016 р.).

Проведення і участь у науково-практичних заходах

Конференції, форуми:

 

 1. Всеукраїнський науковий форум «Адаптивні процеси в  національній системі освіти» (30-31 січня 2020 р.).
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи» (25 лютого 2020 р. м. Хмельницький).
 3. Міжнародна конференція «Нова Українська Школа: Компетентності лідерства та менеджменту керівників опорних шкіл для підвищення якості освіти» (МОН України, «KulturKontakt», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 5 листопада 2019 р.).
 4. Секція «Розвиток лідерства керівників опорних закладів загальної середньої освіти: командний підхід» у межах Міжнародної конференції «Нова Українська Школа: компетентності лідерства та менеджменту керівників опорних шкіл для підвищення якості освіти» (МОН України, «KulturKontakt», ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 5 листопада 2019 р.).
 5. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з онлайн трансляцією «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики». (УМОспільноз Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумським ОІППО, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Інститутом післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, КВЗО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, Херсонською академією неперервної освіти, 6–7 червня 2019 р.).
 6. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування» (1–2 листопада 2018 р., м. Київ, НАДУ).
 7. ІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності»та Міжнародна літня школа «управління проектами, що покращують світ»  (08-16 вересня 2018 р., Болгарія – Україна).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (25 квітня 2018 р., на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею).
 9. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція за темою «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (19 квітня 2018 р., м. Київ)
 10. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція за темою «Розвиток професійної компетентності керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» (10 квітня 2018 р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Всеукраїнська громадська організація «Консорціум закладів післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної освіти, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»).
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» (28 березня 2018р., м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»)
 12. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні» (м. Полтава, 21 квітня 2017 р.).
 13. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція на тему «Підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спільно з КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 6 квітня 2017 р.).
 14. Інтернет-форум «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства  керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови Нової української школи» (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» спільно з КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Полтавським ОІППО, Івано-Франківським ОІППО, Рівненським ОІППО, 20 червня 2017 р.).

 

Круглі столи, науково-практичні студії:

 1. Круглий стіл «Інноваційна теорія та практика Нової української школи: виклики, досягнення та перспективи» у межахХІІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2020» (13 жовтня 2020 р.).
 2. Науково-практична студія «Методологія та практика професійного розвитку сучасного менеджера в ЗСО» у межах Міжнародної спеціалізованої (віртуальної) виставки «Освіта та кар'єра – 2020» (20 листопада 2020 р.).
 3. Управлінська студія для директорів закладів ЗСО в межах серпневого саміт-челенджу прогресивних педагогів «Новий освітній простір: територія розвитку та партнерства» міста Славути (управління освіти Славутської міської ради, м. Славута Хмельницької області, 22 серпня 2019 р.).
 4. Круглий стіл «Професійний розвиток сучасного освітнього менеджера в умовах післядипломної педагогічної освіти: виклики, новації, досвід (презентація лабораторії УВУПО та Координаційного центру розвитку шкіл новаторства)» у межах Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (25 жовтня 2018 р., Київський міський палац дітей та юнацтва).
 5. Круглий стіл за темою «Підготовка висококваліфікованих та відповідальних кадрів для публічного управління та адміністрування: виклики реформ та перспективи розвитку» в межах XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2018» (20 квітня 2018 р., м. Київ, Національний центр ділового та культурного співробітництва   («Український дім»).
 6. Всеукраїнський круглий стіл «Трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа» (м. Київ, 11 квітня 2017 р.).
 7. Дискусійна панель «Інноваційні підходи до формування якості підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах» в рамках Восьмої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ, 17 березня 2016 р.).
 8. Всеукраїнський круглий стіл координаторів регіональних шкіл новаторства «Розвиток шкіл новаторства України в умовах імплементації Закону України «Про освіту»» та Шоста методичну студію Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти «Управління опорною школою: проблеми і перспективи» (м. Полтава, 4 – 5 жовтня 2017 р.).
 9. Дискусійна панель «Співпраця з роботодавцями у впровадженні елементів дуальної системи» за програмою Дев’ятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої Міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (м. Київ, 24 жовтня 2017 р.).
 10. Всеукраїнський круглий стіл «Громада і опорна школа: співпраця задля забезпечення якості освіти» у межах Дев’ятої Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.).

 

Семінари, тренінги

 1. Семінар за програмою українсько-австрійського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту керівників опорних шкіл для підвищення якості освіти» (модуль 3) (під егідою Міністерства освіти і науки України, посольства Австрії в Україні, «KulturKontaktAustria», що діє за дорученням Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») (10 – 11 листопада 2020 р.).  
 2. Тренінг для директорів опорних шкіл Вінницької області (модуль 3 українсько-австрійського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту керівників опорних шкіл для підвищення якості освіти») (16 жовтня 2020 р.).
 3. Триденний семінар для 30 керівників опорних шкіл та філій на базі КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» у межах українсько-австрійського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах»). («KulturKontakt», м. Вінниця, 10–11 жовтня 2019 р.).
 1. Управлінські студії в межах серпневих конференцій педагогічних працівників міст Вознесенськ (22 серпня 2018 р.) та Южноукраїнськ (23 серпня 2018 р.) Миколаївської області.
 2. Семінар-презентація «Методологія і практика професійного розвитку сучасного освітнього менеджера: творча лабораторія» та майстер-клас в межах I Міжнародного освітнього форуму «Нова українська освіта. Створюємо сенси разом». (м. Харків, 3 березня 2017 р.).

Професійний розвиток:

 1. Участь у швейцарсько-українському проєкті «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», майстер-тренер, свідоцтво № 29112017-14, 29.11.2017 р.
 2. Участь в українсько-австрійському проєкті«Нові вимоги до компетенцій керівників шкіл в Україні» (2017–2018 рр.), сертифікат.
 3. Міжнародне стажування за темою «Інновації в науці: виклики сучасності» (Болгарія, 8.08.2018 р.–15.09.2018 р.). Сертифікат № С-9096, 15.09.2018 р.