ЛЮБЧЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА

ЛЮБЧЕНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Професор кафедри
Кандидат педагогічних наук, доцент, магістр державного управління, Відмінник освіти України
Телефон
(044) 482-09-76
E-mail
nadiya-lub@ukr.net

meri14nadin@gmail.com

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-4247-340X

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M3HPr4MAAAAJ&hl=ru

ResearchGate 
https://www.researchgate.net/profile/Nadiia-Liubchenko

Електронна бібліотека НАПН України

https://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==044E==0431==0447==0435==043D==043A==043E=3A==041D=2E==0412=2E=3A=3A.html

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта та досвід роботи

• Вища педагогічна освіта, магістр державного управління.

• Має багаторічний досвід із підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників щодо реалізації державної політики в сфері освіти і науки, впровадження інноваційних технологій, координації та покращання діяльності органів управління освітою, закладів та установ освіти різних типів.

Понад 40 років трудової діяльності у сфері освіти, з яких: 2009 р. – по теп. ч. у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (професор, доцент кафедри менеджменту освіти та права/ державної служби та менеджменту освіти ЦІПО, викладач в магістратурі та аспірантурі); 2010 р.–2015 рр. – директор науково-методичного центру координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 1993–2006 рр. (на посадах в органах державного управління та місцевого самоврядування); 1981–1993 рр. (заступник директора гімназії, вчитель гімназії, ЗОСШ).

• Кандидат педагогічних наук. Тема кандидатської дисертації «Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти». Має вчене звання «Доцент кафедри державної служби та менеджменту освіти».

• Відповідальний виконавець НДР «Науково-методичні засади підвищення ефективності державного управління неперервною освітою в умовах суспільної трансформації в Україні»( 0116U007183, 2018–2019 рр.).

• Член Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2010 – 2018 рр.), член Вченої ради ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2015 – по теп.час). Заступник завідувача кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (2016–2024 рр.).

• Член ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» (2019 р. – по теп. час). Член ГО «Leadership and Innovation University/ Університет лідерства та інновацій» (2022–2024 рр.. Науково-педагогічний працівник віртуальної кафедри управління освітою Українського відкритого університету післядипломної освіти (https://uvu.org.ua/kafedra-upravlinnia-osvitoiu/kuo-nashi-vykladachi/)

• Докторантура, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (закінчила 2023 р.). Аспірантура, Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара (закінчила 1999 р.).

• Міжнародне стажування:

- «Інновації в науці: виклики сучасності» (Болгарія, 8.08.2018 р.–15.09.2018 р.). Сертифікат № С-9096, 15.09.2018 р.

- «Інновації у викладанні та навчанні у вищій освіті» (7 листопада–15 грудня 2023 р., онлайн, на базі Білостоцького Університету, Польща, 180 год (6 кредитів ECTS). Сертифікат № 23 від 15.12.2023 р.

• Участь у міжнародних проєктах:

Українсько-австрійський проєкт «Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах» (під егідою Міністерства освіти і науки України, посольства Австрії в Україні, «KulturKontaktAustria», що діє за дорученням Міністерства освіти, науки та досліджень Австрії, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2019 – 2021 рр. Сертифікати.

Швейцарсько-український проєкт «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», майстер-тренер. Свідоцтво № 29112017-14, 29.11.2017 р.

Проєкт «Навчаємось разом» (МОН України, ДУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2020 – 2023 рр.). Сертифікати.

• Наукові інтереси: управління інноваційним розвитком закладів освіти, технології управління освітою в практиці органів державного влади та місцевого самоврядування, управління системою професійного розвитку керівників, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

• Нагороджена медаллю НАПН України «Григорій Сковорода», відзнакою НАПН України «Ушинський К. Д.», відзнакою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – медаллю «За звитяжну працю у сфері післядипломної педагогічної освіти», Почесними грамотами та Грамотою НАПН України, грамотами Міністерства освіти і науки України, подяками та грамотами Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського міськвиконкому.

Відмінник освіти України.

• У складі авторського колективу є переможцем (диплом ІІІ ступеня) у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2022 році, у номінації «Кращий електронний ресурс, зокрема освітній (самостійні електронні видання або матеріали, що не мають друкованих аналогів), для підтримки та розвитку наукових досліджень, управління освітою» за віртуальний проєкт (сайт) «Професійний кластер керівника (директора) закладу загальної середньої освіти» (рішення Президії НАПН України від 16 березня 2023 р.).

• У складі авторського колективу є переможцем (друге місце) конкурсу НАДС «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у номінації «Підвищення кваліфікації посадових oci6 місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» за авторську розробку освітньої інноваційної практики «Дисемінація інновацій у підвищенні кваліфікації менеджера освіти з розбудови систем якості загальної середньої освіти» (наказ Національного агентства України з питань державної служби від 21.10.2021 р. № 169-21).

Опубліковано всього понад 110 наукових і навчально-методичних праць Має  свідоцтва про авторське право на твір (у співаторстві).

  1. Любченко Н. В. Технології стратегічного планування та проєктного менеджменту в управлінні освітою об’єднаної територіальної громади і опорними школами // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. І. Дунаєв; редкол.: О. Алейнікова [та ін.]. Київ: Юстон, 2019. Вип. 10(39). С. 36–59.

  2. Любченко Н. В. Стратегія розвитку закладу освіти у менеджменті загальної середньої освіти. Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph / Mostova A., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 225–256.

  3. Супрун В. В., Любченко Н. В. Державно-громадське партнерство // Енциклопедія освіти. Нац. акад. пед. наук України. Кремень В. Г. (гол. ред.). 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 214.

  4. Білик Н. І., Любченко Н. В. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. 2020. № 5 (194). С. 41–46.

5. Любченко Н. В. Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. Імідж сучасного педагога: електр. наук. фах. журн. 2020. № 6 (195). С. 20–23.

6. Любченко Н. В., Білик Н. І. Супервізія як технологія післядипломної освіти педагогічних працівників у контексті Концепції «Нова українська школа». Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2021. № 5(200). С. 5–13.

7. Любченко Н. В. Soft skills та hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу у післядипломній освіті менеджерів. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2022. Вип. 22 (51). С. 41–68.

8. Любченко Н.В. Самоменеджмент і тайм-менеджмент як Soft Skills керівників і педагогів закладів освіти. Імідж сучасного педагога : електрон. наук. фах. журн. (категорія «Б»). 2022. № 5 (206). С. 37–44.

9. Любченко Н. В. Проєкт «Професійний кластер керівника (директора) закладу загальної середньої освіти» у контексті реалізації концепції Нової української школи. Вісник післядипломної освіти. Серія "Педагогічні науки. 2023. Вип. 24(53). 284 с. С. 101–122.

10. Любченко Надія, Онищук Олексій, Марчук Галина. Метод «360 градусів» у менеджменті загальної середньої освіти у контексті професійних стандартів України. Нова педагогічна думка, 2022. С. 3–12.

11. Kalynychenko, I. O., Latina, H. O., Ivanii, I. V., Khrapatyi, S., & Liubchenko, N. (2022). Characteristics of Symptom Complexes of Professional Burnout Among Pedagogical Workers of Educational Institutions of Various Types. Journal of Higher Education Theory and Practice, 22(15). P. 64–72.

12. Bazhenkov, I., Safonov, Y., Goncharenko, M., Zavalko, K., Liubchenko, Rating of Higher Education Institutions – the Basis of Competitiveness. N. Review of Economics and Finance , 2023, 21 (1), pp. 278–285.

13. Любченко Н. В. Післядипломна освіта керівників закладів загальної середньої освіти: виклики в історичному вимірі розвитку. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. 2023. № 25(54). С. 164-197.

14. Любченко Н. В., Білик Н. І., Мельник Н. А. Координаційний центр розвитку шкіл новаторства України: реалії та перспективи діяльності в умовах післядипломної освіти. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фах. журн. 2023. № 5 (212). С. 13-29.

15. Любченко Н. В. Інноваційна компетентність керівників закладів у контексті інноваційних проєктів щодо реформування загальної середньої освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2023. Вип. 26(55). С. 179–198.

16. Yelnykova H., Ryabova Z., Liubchenko N., Suprun V. Formation of soft skills of professionals in the context of open education. AIP Conf. Proc. 2889, 090013 (2023).

17. Сорочан Т. М., Рябова З. В., Любченко Н.  В. Науковий твір «Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти». URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1731257/

18. Сорочан Т. М., Любченко Н. В., Марчук Г. Г. Науковий твір «Професійний кластер керівника (директора) закладу загальної середньої освіти». URL: https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1731256/

Колективні монографії, посібники. Спецкурси. Навчальні / освітньо-професійні програми.

1. Любченко Н. В. Кластерний підхід в управлінні професійним розвитком керівника закладу загальної середньої освіти: спецкурс / НАПН України, ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». К., 2023. 52 с.

2. Любченко Н. В. Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті: спецкурс. НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». Київ, 2017. 45 с.

3. Любченко Н. В. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: спецкурс / Н. В. Любченко; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». К., 2014. 32 с.

4. Любченко Н. В. Тайм-менеджмент у професійній діяльності в освітній установі: спецкурс. Управління науково-методичною діяльністю закладів післядипломної педагогічної освіти: координаційний аспект: науково-методичний посібник // Ун-т менедж. освіти НАПН України. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2013. С. 221 – 232.

5. Любченко Н. В. Стратегія розвитку закладу освіти у менеджменті загальної середньої освіти. Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph / Mostova A., – etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2022. Р. 225–256.

6. Lyubchenko Nadija. Career: definition and relevance research in adult education field. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. Р. 266–270.

7. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра, Н. В. Любченко та [ін.]; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. К., 2018. 74 с.

8. Освітньо-професійні програми ПК, навчальні програми дисциплін, ОПП державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (електронні, автор і співавтор): «Публічне управління розвитком системи освіти», «Професійний розвиток державного службовця з питань управління у сфері освіти», «Сприйняття змін у професійній діяльності державного службовця сфери освіти», «Розвиток професійної компетентності керівника Нової української школи», «Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освітІ», «Менеджмент соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими освітніми потребами», «Лідерство та системна комунікація у командоутворенні закладу освіти» (http://umo.edu.ua/ , http://umo.edu.ua/proghrami-korotkostrokovikh-form-pidvishhennja-kvalifikaciji-u-spivpraci-z-inshimi-zakladami-ustanovami-orghanizacijami ).

Проведення, участь і публікації у виданнях міжнародних та всеукраїнських науково-практичних заходів

1. Любченко Н. В. Проєктний менеджмент у розвитку освіти об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні. Україна – ЄС: проблеми наукової та галузевої інтеграції: матеріали IV Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (м. Харків, 06–07 грудня 2019 р.). Наукове партнерство «Центр наукових технологій». Харків: НП «ЦНТ», 2019. С. 36–42.

2. Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО у контексті розвитку громадянської освіти в Україні. Професійна компетентність керівника сучасного закладу освіти: код епохи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: за заг. ред. В. В. Гуменюк. Хмельницький : ОІППО, 2020. С. 198–203.

3. Любченко Н. В. Лідер і керівник в загальній середній освіті: в контексті часу реформ. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів 6-го Всеукраїнського наукового форуму з міжнародною участю; [за наук. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки; ред. з заг. питань: Л. О. Лузан, О. О. Почуєва, З. В. Рябова]. Харків, Мачулин, 2021, Вип. 3, С. 130–133.

4. Любченко Н. В. Принципи управління професійним розвитком керівників закладів загальної середньої освіти на засадах кластерного підходу. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти: електрон. зб. тез І Всеукр. наук.-практ. онлай-нконф. з міжнар. участю, Полтава-Київ, 19 листоп. 2021 р. / упоряд.: Н. І. Білик, В. В. Зелюк; за наук. ред. М. О. Кириченка. Полтава : ПОІППО, 2021. Вип. 1. 154 с. С. 119-122.

5. Любченко Н. В. Нарада без наради: нові виклики у менеджменті організацій. Здобутки, реалії та перспективи освіти в сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 28 червня 2021 р). Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 54–56.

6. Любченко Н. В. Професійні навички керівника закладу загальної середньої освіти: виклики часу, технології освіти дорослих. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 1-го Міжнародного наукового форуму; [за заг. ред. Г. В. Єльникової, М. Л. Ростоки; ред. кол.: Л. О. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, З. В. Рябова]. Київ-Харків, 2022, Вип. 1 (4). С. 279–284.

7. Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу ЗСО: виклики для післядипломної освіти. Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 24 листопада 2022 року) / Редколегія: І. М. Вітенко, Р. С. Брик, Н. Р. Бабовал, О. В. Городецька, О. І. Біла, Т. Г. Дідух. Тернопіль, 2022.. С. 131–132.

8. Оліфіра Лариса, Рябова Зоя, Любченко Надія. Кураторство‐тьюторство у післядипломній освіті [Curatorship‐tutoring in postgraduate education].Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: матеріали ІІІ науково‐практичної конференції / наук. ред. О.М. Спірін, О. А. Острянська. Київ – Житомир : НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», ЖДУ ім. І. Франка 2022. С. 85–87.

9. Любченко Н. В. Громадянська компетентність керівника закладу загальної середньої освіти: завдання післядипломної педагогічної освіти. MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE: збірник тез III Международної науково-практичної конференції (Львів, 12-14 червня 2022 р.). Львів, 2022. С. 935–941.

10. Любченко Н. В. Виклики у стратегічному плануванні закладу загальної середньої освіти в контексті кластерного підходу. Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [ред. кол.: Пуховська Л.П., Просіна О.В. та ін. ]. К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2022. 461 c. С. 444–447.

11. Любченко Н. В. Репутація лідера-менеджера в закладі загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 квітня 2023 р.). Секція 1. педагогічні науки. Полтава: ЦФЕНД, 2023. C. 10–15. URL: http://www.economics.in.ua/2023/04/20-2023.html

12. Любченко Н. В. Інноваційність як soft&hard skills керівника закладу загальної середньої освіти в контексті новаторського руху. Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти : електрон. збірник тез доповідей ІІІ Всеукр. наук. Онлайн конфер. з міжнар. участю / за наук. ред. Н. І. Білик. Полтава; Київ : ПАНО ім. М. В. Остроградського, 2023. С. 87–92.

13. Любченко Н. В. Інноваційні проєкти як ресурс досліджень з проблеми управління професійним розвитком керівників закладів загальної середньої освіти. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди (PDDig‐2023) у змішаному форматі: матеріали IV науково‐практичної конференції / наук. ред. М. О. Кириченко, І. Г. Отамась, Т. М. Сорочан. Київ: НАПН України ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2023. С. 84–87.

Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти»

(Youtube канал Університету менеджменту освіти https://www.youtube.com/@user-ex7mk9pf7k/videos )

22 березня 2023 р. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Лідерство і менеджмент: виклики НУШ (зустріч 1)».

18 травня 2023 р. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Менеджмент загальної середньої освіти в контексті педагогічного, мережевого та соціального партнерства» у межах ХІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023».

27 жовтня 2023 р. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Новаторство та традиції: сучасний зміст і стратегії у післядипломній освіті» у межах П’ятнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті».

24 листопада 2022 р. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Менеджмент закладів освіти: виклики розвитку та партнерство» в межах двох міжнародних виставок – Чотирнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти–2022».

19 травня 2022 р. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Трансформація ЗСО: виклики воєнного стану та післявоєнного часу, відповіді та перспективи».

21 жовтня 2021 р. Науково-практичні студії «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти» за темою «Методологія та практика професійного розвитку менеджера освіти за часів незалежності України».