Олійник Віктор Васильович

Олійник Віктор Васильович

Професор кафедри
академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, радник ректора

ORCID iD 

https://orcid.org/0000-0002-2576-0722

Профіль вченого у Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=7HkHHrwAAAAJ&hl=uk

профіль науковця на порталі НБУВ

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0014982

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

 • Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1970 році за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та звання вчителя середньої школи; 
 • Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у 1995 році факультет вищої освіти за спеціальністю 7.050204 «Адміністративний менеджмент», присвоєно кваліфікацію менеджер освіти.

Досвід роботи

 • Директор Республіканського учбово-методичного кабінету трудового і профорієнтації Міністерства освіти України;  
 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету профтехосвіти Державного Комітету ради Міністрів  з ПТО; 
 • науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР;
 • заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ;
 • проректор з навчальної роботи, Перший проректор Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти; 
 • з 1999 р., Ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України; 
 • з 2008 року Ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України по 2017 р. 
  • з 2017 р. радник ректора ДВЗО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Теми дисертацій (захищених)

«Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кандидата педагогічних наук (1988 р.). 

«Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки доктора педагогічних наук (2004 р.). 

Громадська активність

 • президент Всеукраїнської асоціації безперервної освіти дорослих, член президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти; 
 • віце-президент Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти»; 
 • заступник голови Громадської Ради освітян і науковців України; 
 • віце-президент і почесний академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я; 
 • член  Європейської асоціації безпеки життєдіяльності; 
 • Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»;  
 • Голова Ради ректорів «Українського Відкритого університету ППО»; 
 • Дійсний член (академік) НАПН України: відділення: професійна освіта і освіта дорослих (Серія А № 65 від 18.11.2010 р.

Нагороди, відзнаки

Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України;

Почесні грамоти Національної академії педагогічних наук України;

кавалер Нагрудних знаків НАПН України:

 • «Ушинський К.Д.»;
 • «Григорій Сковорода»;
 • кавалер Нагрудного знаку МОН України «Петро Могила»; 
 • дійсний член Міжнародної  слов’янської  академії освіти ім. Я. А. Коменського; 
 • відмінник освіти України; 
 • заслужений працівник освіти України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.Науковий керівник низки НДР тимчасових творчих колективів:  

1.1.«Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти»  (2000-2002 рр.). 

1.2.«Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003-2005 рр.). 

1.3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006-2008 рр.). 

1.4.«Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009-2011 рр.).  

1.5.«Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій» (0112U002346) (2012−2014 рр.). 

1.6. «Концептуальні засади утворення відкритого університету післядипломної освіти» (2016 – 2018 рр.). 

2.Відповідальний виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.). 

3.Відповідальний виконавець НДР на конкурсній основі «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0122U000768) 2022 р.

4.Відповідальний виконавець загальноінститутської (ЦІПО) теми НДР: «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти». Підтема кафедри ВОСІКТ: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» РК: 0120U104637.  (2020-2025 рр.).

Рецензування авторефератів дисертацій

Виступив офіційним опонентом на захисті більше 50 дисертаційних робіт.

Перелік наукових праць

Посібники (одноосібні, колективні)

 1. Новий людиноцентричний управлінський курс цивілізаційного розвитку України : науково-публіцистичне видання /  Дмитренко Г.А.,Головач Д.М, Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О., Олійник В.В., Помиткін Е.О., Семенець-Орлова І.А. / За заг. ред. Г.А. Дмитренка.- К.: ДКС-Центр, 2022.-186 с.
 2. Новий людиноцентричний управлінський курс України в контексті цивілізаційного розвитку світу: науково-публіцистичне видання / За заг. ред. Г.А. Дмитренка, В.В.Олійника, 2-ге видання, виправлене. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. 222с. ISBN 978-617-520-668-3 
 3. «Цифрове «Віче» - прямий шлях до євроінтеграції та розвитку громадянського суспільства  України. Науково-публіцистичне, 2-ге видання, доповнене / Дмитренко Г.А., Семенець-Орлова І.А., Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О., Олійник В.В., Помиткін Е.О., Колодій Б.В., Головач Д.М./ Під заг. ред. Г.А. Дмитренка.- К.: ПАЛИВОДА  А.В., 2023.- 258с.
 4. Системна модернізація державного устрою повоєнної України за ключовими напрямами: навчальні засади /Дмитренко Г.А., Олійник В.В., Семенець-Орлова І.А, Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О., Помиткін Е.О., Головач Д.М. / За заг. ред. Г.А.Дмитренка, В.В.Олійника, 2-ге видання, виправлене і доповнене, - К.: ДКС – Центр, 2023. – 244 с. ISBN 978-617-8080-06-8

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Viktor V. Oliynyk, Nnatalia I. Gushchina, Ludmila G. Kondratova, Sergey P. Kasyan. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud servicesvictor. Information technology and learning tools. №6 (86), 2021, р. 268-288. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/115; https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4722
 2. Олійник, В.В., Грабовський, П.П. Коновал, О.А. (2022). Критерії та показники добору цифрової платформи електронного навчання для закладу середньої освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 90 (4). 19-31. https://doi.org./10.33.407/itlt.V90i4.5010
 3. Viktor Oliynyk, Gennady Dmitrenko (2022), Comprehensive Model for the Formation of Quality Managerial Elite According to the Principle of Meritocracy, IJPINT, Warsaw, 9 (2), p. 32-42. DOI: 10.5604/01.3001.0016.3212 https://ijpint.com/resources/html/article/details?id=236428 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Олійник В. В., Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. О. Інформаційно-навчальне середовище для навчання загальнотехнічних  дисциплін бакалаврам інженерії електротехніки. Інформаційні технології та засоби навчання. 2021. №3 (83) С. 259-273. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.
 2. Спірін, О. М., Олійник В. В., Антощук С. В., Кондратова Л. Г., & Гущина Н. І. (2022). Зміст підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace for Education. Інноваційна педагогіка. Випуск 53. Том 2. 196-203. http://lib.iitta.gov.ua/733367/ http://www.innovpedagogy.od.ua/vip53 УДК 378.046.4.004.735.001.891.34 DOI  https://doi.org/10.32782/2663-6085/2022/53.2.39
 3. Олійник В.В. Концептуальні підходи щодо розвитку Університету менеджменту освіти в умовах освітніх змін / В. В. Олійник // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; редкол.: О. Галус [та ін.]. – Київ: Юстон, 2021. – Вип. 15(44). 240 с. (С.220-238). – (Серія «Педагогічні науки»)
 4. Олійник Віктор, Грабовський Петро. Структурно-функціональна модель організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі післядипломної педагогічної освіти в умовах пандемії. Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць. Вип. 17 (46) / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДЗВО "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. Київ, 2021. С. 95-122. URL : http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/17_46_2021/pedagog/Bulletin_17_46_Pedagogika_Vik.Oliynyk,_Hrabovskyi.pdf. DOI : https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2021‐17(46)‐95‐122.
 5. Олійник Віктор. Нормативно-правове регулювання дистанційного навчання в системі відкритої освіти. Збірник наукових праць “Вісник  післядипломної освіти”. Випуск 19 (48). Серія “Педагогічні науки” https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-19(48)  – С. 66-83. 
 6. Тетяна Рожнова, Віктор Олійник. Управління підготовкою фахівців у закладах професійно-технічної освіти на засадах інноваційних технологій. Перспективи та інновації науки, 2023, №14 (32) (2023). с.409-418. DOI: https: // org / 10.520 58/ 2786 - 4952 - 2023 - 14(32) - 409 - 418

Інші праці

 1. Розгортання та використання єдиної цифрової хмаро орієнтованої системи управління навчанням магістрів і PhD у галузях освіти/педагогіки, соціальних та поведінкових наук: методичні рекомендації [Електронне видання] / Антощук С. В.,  Гущина Н. І., Касьян С. П., Кондратова Л. Г., Олійник В. В., Олексюк В. П., Пінчук Н. І., Спірін О. М.; за заг. ред. О. М. Спіріна; НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2022. 80 с. https://lib.iitta.gov.ua/733535/
 2. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорій слухачів: «Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів)», «Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО», «Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти», «Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Дистанційне навчання в закладах освіти: технології, принципи, ресурси» / В.В. Олійник, С.В. Антощук, Л.Г. Кондратова, М.Є. Андрос. ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2023. – 31 с.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти», 21-22 червня 2022 р.
 2. Австрійський онлайн-семінар «Кризове втручання», 14 вересня 2022 р.
 3. Діджитал-діалог «Освіта і наука: разом до перемоги», присвячений Тижню освіти дорослих, 15 вересня 2022 р.
 4. ІІІ  Науково-практична  конференція «Професійний  розвиток   в  умовах   цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди» (ІIІ  Conference  on  Professional  Development in  the  Digitized  Society:  Current  Trends   (PDDig–2022)), 10-11 листопада 2022 р., м. Київ.
 5. XV Міжнародна виставка “Інноватика в сучасній освіті”, 25-27 жовтня 2023 р.
 6. ХІV Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти – 2023”, 17-19 травня 2023 р.
 7. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету”, 25-26 травня 2023 р.
 8. ІV Науково-практична конференція “ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ” (ІV CONFERENCE ON PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE DIGITIZED SOCIETY: CURRENT TRENDS (PDDig–2023)) з нагоди 70-річчя заснування Університету менеджменту освіти, 22 листопада 2023 р.
 9. цикл вебінарів акції «Освітня ватра перемоги», березень-квітень 2023 р.
 10. цикл вебінарів “Цифрова екосистема ЦІПО: середовище професійного розвитку в умовах реалізації EdTech” 13.01.2023 р. та 30.11.2023 р. - 21.12.2023 р.
 11. Вебінар-практикум “Інформаційно-цифрове освітнє середовище сучасного університету”, 1.02.; 22.02. та 30.11.2023 р. - 21.12.2023 р.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти та 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою»; Наказ ДАК МОН України від 10.05.2017 р. № 693.
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
 3. Член редакційної ради (колегії) електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою».
 4. Головний редактор фахового видання збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти».
 5. Заступник головного редактора електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».
 6. Наукове керівництво Всеукраїнським експериментом з теми «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна» (2018-2021 рр.); наказ МОН України №763 від 31.05.2017р.).
 7. Участь у роботі засідань Президії НАПН України  (щомісяця згідно плану). 
 8. Участь у засіданнях Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (згідно плану). 
 9. Участь у засіданнях Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (згідно плану).
 10. Участь у роботі Загальних зборів НАПН України з проблеми «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку» (19 листопада 2021 р.).

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами

 1. Андрощук Ірина Миколаївна. Захищена дисертаційна робота на тему: «Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів республіки Польща» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (диплом доктора педагогічних наук ДД № 008274, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 5 березня 2019 року).
 2. Міровська Маріола. Захищена дисертаційна робота на тему: «Теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту в закладах вищої освіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (диплом доктора педагогічних наук ДД №008519, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 23 квітня 2019 року).
 3. Докторант Кравчинська Тетяна Сергіївна на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 25.00.02 – механізм державного управління за темою «Механізм державного управління системою дошкільної освіти в Україні» 2019 р.

НАУКОВА ШКОЛА / ШКОЛИ

 1. «Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України». Сайт Університету менеджменту освіти НАПН України (www.umo.edu.ua/naukovi-schools/oliynik).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 1.  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», з 18.01.2021 р. по 18.06.2021 р, ОПП «Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів», 180 год. 6 кред. ЄКТС, свідоцтво СП № 35830447/1031-21  від 18.06.2021 р.
 2. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», з 15.05.2023 р. по 15.12.2023 р., ОПП «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів», 180 год. 6 кред. ЄКТС, свідоцтво № СП 35830447/3012-23  від 15.12.2023 р.

Міжнародне стажування

Пройшов навчання: 

 1. за програмою управління проектами на базі Інституту економіки світового банку США (1994-1995 рр.), а також стажування з проблем: оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція, 1996 р.);  
 2. з проблем управління закладами освіти (Іспанія, Швейцарія, Польща) (2007-2017 рр.);
 3. з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції (1999 р.); 
 4. з впровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції (2001; 2002 рр.); 
 5. з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників - викладачів економіки в загальноосвітніх школах (США, 2003 р.); 
 6. з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Великобританія, 2006 р.).