Олійник Віктор Васильович

Олійник Віктор Васильович

Професор кафедри
академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, радник ректора

ORCID ІD
https://orcid.org/0000-0002-2576-0722

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7HkHHrwAAAAJ&hl=uk

Додаткові відомості

Освіта:

 • Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького у 1970 році за спеціальністю «Українська мова і література», присвоєно кваліфікацію вчителя української мови і літератури та звання вчителя середньої школи; 
 • Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у 1995 році факультет вищої освіти за спеціальністю 7.050204 «Адміністративний менеджмент», присвоєно кваліфікацію менеджер освіти.

Досвід роботи:

 • Директор Республіканського учбово-методичного кабінету трудового і профорієнтації Міністерства освіти України;  
 • директор Республіканського учбово-методичного кабінету профтехосвіти Державного Комітету ради Міністрів  з ПТО; 
 • науковий співробітник НДІ педагогіки УРСР;
 • заступник директора з профтехосвіти ЦІУВ;
 • проректор з навчальної роботи, Перший проректор Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти; 
 • з 1999 р., Ректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України; 
 • з 2008 року Ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України по 2017 р. 
 • з 2017 р. радник ректора ДВЗО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Пройшов навчання: 

 • за програмою управління проектами на базі Інституту економіки світового банку США (1994-1995 рр.), а також стажування з проблем: оцінювання освітньої діяльності закладів освіти (Франція, 1996 р.);  
 • з проблем управління закладами освіти (Іспанія, Швейцарія, Польща) (2007-2017 рр.);
 • з управління підвищенням кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на базі інституту підготовки кадрів Міністерства освіти Франції (1999р.); 
 • з впровадження інноваційних технологій навчання в закладах освіти Франції (2001; 2002 рр.); 
 • з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників - викладачів економіки в загальноосвітніх школах (США, 2003 р.); 
 • з проблем педагогічного оцінювання (Ноттінгемський університет, Великобританія, 2006 р.).

Теми дисертацій (захищених):

«Система впровадження передового виробничого досвіду в практику роботи середніх профтехучилищ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти кандидата педагогічних наук (1988 р.). 

«Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки доктора педагогічних наук (2004 р.). 

Громадська активність:

 • президент Всеукраїнської асоціації безперервної освіти дорослих, член президії Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти; 
 • віце-президент Навчально-науково-виробничого комплексу «Академія дистанційної освіти»; 
 • заступник голови Громадської Ради освітян і науковців України; 
 • віце-президент і почесний академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я; 
 • член  Європейської асоціації безпеки життєдіяльності; 
 • Президент ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти»;  
 • Голова Ради ректорів «Українського Відкритого університету ППО»; 
 •  Дійсний член (академік) НАПН України: відділення: професійна освіта і освіта дорослих (Серія А № 65 від 18.11.2010 р.

 

Нагороди,  відзнаки:

Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України;

Почесні грамоти Національної академії педагогічних наук України;

кавалер Нагрудних знаків НАПН України:

 • «Ушинський К.Д.»;
 • «Григорій Сковорода»;
 • кавалер Нагрудного знаку МОН України «Петро Могила»; 
 • дійсний член Міжнародної  слов’янської  академії освіти ім. Я. А. Коменського; 
 • відмінник освіти України; 
 • заслужений працівник освіти України.

 

Наукова діяльність

Науковий керівник низки НДР тимчасових творчих колективів:  

 1. «Зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти»  (2000-2002 рр.). 
 2. «Теорія і методика підготовки управлінського і викладацького персоналу в системі дистанційної післядипломної освіти» (0103U003190), (2003-2005 рр.). 
 3. «Науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в системі дистанційного навчання» (0106U002455), (2006-2008 рр.). 
 4. «Кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти» (0109U002231), (2009-2011 рр.).  
 5. «Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів  післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій» (0112U002346) (2012−2014 рр.). 
 6. «Концептуальні засади утворення відкритого університету післядипломної освіти» (2016 – 2018 рр.). 

Відповідальний виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій: «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного  навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.). 

Відповідальний виконавець НДР на конкурсній основі «Цифрова хмаро орієнтована система управління навчанням магістрів і PhD у галузях педагогіки, соціальних та поведінкових наук» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0122U000768) 2021 р.

Відповідальний виконавець загальноінститутської (ЦІПО) теми НДР: «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти». Підтема кафедри ВОСІКТ: «Теоретико-методичні засади формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» РК: 0120U104637.  (2020-2025 рр.).

Рецензування авторефератів дисертацій.

 

Перелік продукції (за останні три роки)

Посібники:

 1. Олійник В.В. Організація курсів підвищення кваліфікації з використанням моделей змішаного навчання / Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти : підручник / за заг. ред. В. В. Олійника, ред. кол.: С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Бондаренко; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». – К., 2019. – 196 с. [с. 105-111]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718620.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Viktor V. Oliynyk, Oleksandr M. Samoylenko, Ilona V. Batsurovska, Nataliia A. Dotsenko STEM-Освіта в системі підготовки майбутніх інженерів / Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 80, No 6. c. 127 – 139 (Web of Science ISSN: 2076-8184.). URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/109– Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718620.
 2. В. В. Олійник, І. М. Андрощук, І. І. Остапйовська, П. С. Олешко, Д. А. Пріма Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / В. В. Олійник, І. М. Андрощук, І. І. Остапйовська, П. С. Олешко, Д. А. Пріма // Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 75, №1. С. 212 – 224. (Web of Science ISSN: 2076-8184). URL: https://lib.iitta.gov.ua/720838/1/%D0%86.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA%20Web%20of%20Science.pdf.
 3. Олійник В. В., Самойленко О. М., Бацуровська І. В., Доценко Н. О. Інформаційно-навчальне середовище для навчання загальнотехнічних  дисциплін бакалаврам інженерії електротехніки. Інформаційні технології та засоби навчання. 2021. №3 (83) С. 259-273. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v83i3.
 4. Олійник Віктор, Грабовський Петро. Структурно-функціональна модель організації дистанційного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладі післядипломної педагогічної освіти в умовах пандемії. DOI : https://doi.org/10.32405/2218-7650-20-21-17(46)–76-94.
 5. Олійник Віктор. Концептуальні підходи щодо розвитку університету менеджменту освіти в умовах освітніх змін.  DOI : https://doi.org/10.32405/2218-7650-20-21-15(44)-220-238.
 6. Viktor V. Oliynyk, Nnatalia I. Gushchina, Ludmila G. Kondratova, Sergey P. Kasyan. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud servicesvictor. Information technology and learning tools. №6 (86), 2021, р. 268-288 https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/view/115.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Розвиток інформаційної компетентності та медіаграмотності керівника Нової української школи в умовах післядипломної педагогічної освіти», 25 квітня 2019 р. м. Харків. 
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 16 травня 2019 р. (участь у дискусії). 
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах відкритої освіти», 7-8 червня 2019 р., м. Полтава. (модератор конференції). 
 4. V. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності», м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р. (Доповідь: «Концептуальні засади розвитку відкритого університету післядипломної освіти»). 
 5.  ІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена проблемам осіб із комплексними проблемами розвитку «Аутизм – зрозумій і дозволь мені жити», м. Одеса, 23 вересня 2019 р. 
 6. Міжнародний форум лідерів післядипломної освіти «Відкрита освіта у суспільстві знань», 1-2 жовтня 2019, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
 7. Науковий форум «Освіта для миру», 8-10 жовтня 2019 р. (Спільний виступ: Кириченко М.О., Олійник В.В., Карташова Л.А., Сорочан Т.М.) 
 8. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», 20 листопада 2019 р., м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 
 9. Інтернет-конференція «Безпека в інтернеті», 8-9 лютого 2020 р.; 
 10. ХІ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти», 12-14 березня 2020 р.; 
 11. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у навчальному процесі», 14 березня 2020 р.; 
 12. Інтернет-конференція «Природничі дисципліни – навчаємо дистанційно», 24 квітня 2020 р.; 
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій», 30 квітня 2020 р.; 
 14. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти», 5-6 травня 2020 р., сертифікат - 10 год.; 
 15. Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми», 15-16 травня 2020 р.; 
 16. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО – доуніверситетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р.; 
 17. Міжнародна науково-практична конференція «Смарттехнології як чинник інноваційного розвитку» в рамках ІІ-го регіонального форуму «Інноваційні смарт-рішення для освіти», м. Рівне, 10 червня 2020 р.; 
 18. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м. Київ, 16 червня 2020 р., сертифікат. 
 19. Круглий стіл «Інноваційна діяльність цифрового університету», м. Київ, НАУ, 24 червня 2020 р.; 
 20. Круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» в межах програми XIІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 12 жовтня 2020 р.; 
 21. IX Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти», РОІППО, 28 вересня по 27 жовтня 2020 р.; 
 22. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», ДЗВО «УМО», 12-13 листопада 2020 р.; 
 23. Другий всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії», 25-26 листопада 2020 р. 
 24. Участь у методологічному семінарі «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 2020 р. 
 25. Участь у IІ Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» II Ukrainian Scientific and Practical Conference «Distance Education in Ukraine: Innovative, Legal and Pedagogical Aspects» м. Київ, 12 травня 2021 року.
 26. Участь у ІІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» м. Київ, 11 листопада 2021 р.

Науково-організаційна діяльність

 1. Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти та 13.00.06 «Теорія та методика управління освітою»; Наказ ДАК МОН України від 10.05.2017 р. № 693.
 2. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.459.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
 3. Член робочої групи з розроблення проекту Закону України «Про освіту дорослих». Наказ МОНУ №30 від 12.01.2018 р. «Про утворення робочої групи з розроблення Проекту Закону України «Про освіту дорослих»
 4. Член редакційної ради (колегії) електронного фахового видання «Теорія і методика управління освітою».
 5. Головний редактор фахового видання збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти».
 6. Заступник головного редактора електронного фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».
 7. Наукове керівництво Всеукраїнським експериментом з теми «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними технологіями компанії Microsoft Україна» (2018-2021 рр.); наказ МОН України №763 від 31.05.2017р.).
 8. Участь у роботі засідань Президії НАПН України  (щомісяця згідно плану).  
 9. Участь у засіданнях Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (згідно плану).  
 10. Участь у роботі Загальних зборів НАПН України з проблеми «Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні» (20 листопада 2020 р.). 
 11. Участь у засіданнях Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (згідно плану).
 12. Участь у роботі Загальних зборів НАПН України з проблеми «Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку» (19 листопада 2021 р.).

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Захищена дисертаційна робота на тему: «Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів республіки Польща» здобувачем Андрощук Іриною Миколаївною на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (диплом доктора педагогічних наук ДД № 008274, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 5 березня 2019 року).
 2.  Захищена дисертаційна робота на тему: «Теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту в закладах вищої освіти» здобувачем Міровською Маріолою на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія і методика управління освітою (диплом доктора педагогічних наук ДД №008519, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 23 квітня 2019 року).
 3. Докторант Кравчинська Тетяна Сергіївна на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 25.00.02 – механізм державного управління за темою «Механізм державного управління системою дошкільної освіти в Україні» 2019 р.

Наукова школа / школи

 1. «Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України». Сайт Університету менеджменту освіти НАПН України (www.umo.edu.ua/naukovi-schools/oliynik).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації в ЦІПО ДЗВО «Університеті менеджменту освіти» НАПН України  у 2021 році.