ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ НУШ (5-6 КЛАСИ)

ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ МОДЕЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ НУШ (5-6 КЛАСИ)

23 червня 2021 року відбулася презентація модельних навчальних програм  для НУШ (адаптаційний цикл 5-6 класи). Організатори заходу - ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” (платформа zoom). Присутніми були 250 педагогічних працівників закладів післядипломної освіти, пілотних шкіл НУШ.

Серед 5 модельних програм з «Мистецтва» була представлена програма авторського колективу науково-педагогічних працівників кафедри філософії і освіти дорослих НАПН України: Людмила Масол, кандидат педагогічних наук, професор кафедри філософії і освіти дорослих, Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих

Модельна освітня програма (МОП) «Мистецтво» розроблена на основі Державного стандарту базової середньої освіти, яким визначено мету мистецької освітньої галузі – цілісний розвиток особистості учня в процесі опанування мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні. Вона реалізує визначені в стандарті ціннісні орієнтири, ключові компетентності та наскрізні вміння учнів і забезпечує наступність між початковою і базовою освітою.

Завдання:

  • виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів та естетичних потреб;
  • формування системи художніх знань, яка відображає видову і жанрову специфіку та взаємодію мистецтв; засвоєння мистецької грамоти - музичної, візуальної, екранної;
  • розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й художніх явищ; здатності брати участь у дискусіях на теми мистецтва, висловлювати й аргументувати власні думки, оцінки, пріоритети;
  • здобуття мистецького досвіду в різних видах мистецької діяльності; в індивідуальних і колективних мистецьких проєктах; стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до діалогу, до роботи в команді на засадах толерантності й партнерства;
  • розвиток художніх здібностей, уяви та інтуїції, критичного і креативного мислення, емоційного інтелекту, інноваційності та підприємливості;
  • формування потреби в естетизації середовища, готовності до участі в соціокультурному житті, до збереження і примноження мистецько-культурних цінностей.

Програма розроблена на засадах компетентнісного, інтегративного, особистісно-орієнтованого, діяльнісного та культурологічного підходів.

Зміст побудовано на основі цілісної концепції поліцентричної інтеграції впродовж усієї вертикалі мистецької освіти, що передбачає охоплення широкої палітри видів мистецтва, домінантність музичного і образотворчого мистецтв, їхню спільну тематичну суперпозицію (Л. М. Масол)/

Програма не регламентує, які твори мистецтва використовувати, вчитель має самостійно добирати їх з урахуванням змісту підручників, регіональних культурних традицій, інтересів учнів, власних професійних потреб і уподобань.

У програмі кількість навчальних годин відповідає «рекомендованому» навчальному часу (2 год. на тиждень).  Заклад освіти може змінювати цю кількість у межах мінімального (1 год.) та максимального (3 год.) навчального навантаження, за умов досягнення результатів навчання в обсязі не меншому ніж визначено Державним стандартом. У програмі подано 4 варіанти організації, зокрема, автономно-предметний, інтегрований галузевий і міжгалузевий.

Під час презентації  Масол Л. М. виокремила сім аргументів чому пілотним школам потрібно обирати саме дану програму:

Лаконізм основної частини програми забезпечують максимальну свободу для творчого вчителя і водночас слугують запобіжниками перевантаження учнів.

Варіативність змісту, структури, видів діяльності дає змогу врахувати можливості різних закладів освіти, конкретного кадрового забезпечення.

Доведена дєвість цілісної концепції інтегративної мистецької освіти під час тривалого всеукраїнського експерименту з упровадження інтегрованих курсів.

Розроблено на кожний клас поурочне календарно-тематичне планування з інтегрованого курсу «Мистецтво».

Апробовано лінійку підручників з інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1-11 класів (усі - переможці всекраїнських конкурсів).

Опубліковано методичні посібники з інтегрованих курсів «Мистецтво» для всієї освітньої вертикалі, зокрема посібник з художньо-педагогічних технологій в основній школі є у вільному доступі на сайті НАПН України.

Започатковано авторські тематичні курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі ЦІПО з метою підготовки до інтегрованого викладання мистецтва в НУШ на засадах компетентнісного підходу.