ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ

ВІДБУЛИСЯ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ ДЗВО «УМО» НАПН УКРАЇНИ

31 січня 2023 року відбулися збори трудового колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «УМО» НАПН України. На порядку денному були питання: звіт директора ННІМП про роботу Інституту за 2022 рік та висунення претендента на посаду ректора ДЗВО «УМО».

Перед початком зборів ректор ДЗВО «УМО», член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Микола Олексійович Кириченко вручив  нагороди працівникам Інституту.

  Директорка Тетяна Євгенівна Рожнова виступила зі звітом за 2022 рік, в якому проаналізувала освітню, наукову, методичну, виховну та міжнародну діяльність колективу ННІМП.

Директорка зазначила, що освітній процес в ННІМП забезпечують 11 докторів наук, з них 10 - доктори наук, професори, 1 - доктори наук, доценти; 27 кандидати наук, з них 23 – кандидати наук, доценти, 4 - кандидати наук, ст. викл. – 4. Незважаючи на складні умови воєнного стану в країні, протягом 2022 року освітній процес в Інституті був безперервним з використанням сучасних інформаційних технологій, відбувався на принципах активізації мобільності студентів і науково-педагогічних кадрів; підготовки молоді до активного життя в демократичному суспільстві, закладення основ для реалізації їх професійної кар’єри й особистісного розвитку. Науково-педагогічними  працівниками ННІМП використовувалися платформи для проведення навчальних занять (корпоративні Zoom, Google Meet; Google Work Space, зокрема Class Room, для забезпечення виконання здобувачами вищої освіти практичних, індивідуальних творчих завдань, а також необхідними навчальними та методичними матеріалами з окремих дисциплін; авторські сайти, мобільні застосунки тощо). Розроблено нові навчальні плани для підготовки здобувачів вищої освіти, оновлено зміст ОПП та ОНП, робочих програм та силабусів навчальних дисциплін.

 

2022 року колективом ННІМП було підготовлено 344 публікації та проведено низку науково-практичних заходів (відкритий освітній марафон «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!», методологічні семінари, міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції тощо).

Актуалізовано співпрацю з громадськими організаціями для використання їхнього потенціалу під час здійснення наукової та освітянської діяльності, що дозволило розширити науково-дослідницький та практичний спектр, широко впровадити теоретичні і практичні доробки науково-педагогічних працівників ННІМП.

Значна увага ННІМП у 2022 р. приділялася реалізації академічної мобільності науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Протягом 2022 р. студенти Інституту брали участь у програмах академічної мобільності в Університеті імені Яна Длугоша (Польща), Інституті Професійного Розвитку Академії Освіти Університету Вітовта Великого (Литва) за програмою академічної мобільності ERASMUS+ TRAINEESHIP.Згідно до підписаної Рамкової Угоди та Угод про реалізацію навчання в рамках Програми Два Дипломи з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце (Республіка Польща) здобувачі вищої освіти мали змогу навчатися за програмою подвійного диплому. Значна кількість науково-педагогічних працівників ННІМП пройшли міжнародне стажування (Фінляндія, Польща, Німеччина тощо).

Пріоритетним напрямом діяльності ННІМП у 2022 р. було встановлення та розвиток міжнародних наукових зв’язків,. Науково-педагогічні працівники ННІМП отримали міжнародні гранти (Індіанський Університет, США; Фонд Elnet-Poland у співпраці з Академією спеціальної педагогіки та The Stress Prevention Center), взяли участь та були експертами у міжнародних наукових проєктах.

Під час звіту директоркою було проаналізовано інформаційно-ресурсне, організаційно-методичне та наукове забезпечення освітнього процесу у період воєнного стану, визначено перспективні напрями роботи ННІМП на 2023 рік.

Після виступу Т. Є. Рожнової відбулося обговорення звіту ННІМП, в якому взяли участь завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники Інституту. До обговорення також долучилися академік-секретар Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, віце-президент Української академії акмеології, Саух Петро Юрійович; ректор УМО, член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії, професор кафедри філософії і освіти дорослих Кириченко Микола Олексійович; проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків, доктор педагогічних наук, професор Муранова Наталія Петрівна; проректор з наукової роботи та цифровізації, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Спірін Олег Михайлович.

Шляхом відкритого голосування учасниками зборів трудового колективу було схвалено звіт ННІМП за 2022 р., а роботу директорки ННІМП Тетяни Євгенівни Рожнової оцінено як задовільну.

Також шляхом голосування колективом ННІМП було висунуто кандидатуру Миколи Олексійовича Кириченка претендентом на посаду ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Повний текст щорічного звіту директора розміщено на офіційному вебсайті ННІМП (http://umo.edu.ua/konferenciji-trudovogho-kolektivu-nnimp).