Дубініна Оксана Володимирівна

Дубініна Оксана Володимирівна

доцент кафедри
Інформація

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tF5nTGoAAAAJ&hl=uk

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-6564-2019

 

Додаткові відомості

Освіта:

1998-2005 рр. – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренко, Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика», Кваліфікація – вчитель фізики, математики, інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності (диплом № СМ №28233106 від 30 жовтня 2005 року)

2006-2007 рр. – Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Спеціальність «Управління навчальним закладом», Кваліфікація – керівник навчального закладу (диплом № СМ № 32809916 від 10 липня 2007 р.).

Досвід роботи:

2000 - 2004 рр. – вчитель фізики професійно-технічного училища № 11 м. Суми, яке згодом було перейменовано у ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»;

2006 - 2007 рр. – вихователь та вчитель фізики за сумісництвом у Косівщинській спеціальній школі-інтернат Сумського району;

2007 - 2008 рр. – молодший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України;

2009 - 2011 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Інститут ПТО НАПН України);

2011р. - 2012рр. – методист вищої категорії відділу координації закладів ППО та інформаційного супроводу науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2012 р. - 2014 рр. – начальник відділу координації закладів ППО та інформаційного супроводу науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнарод них зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2014 - 2016 рр. – доцент відділу науково-організаційної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2016-2018 рр. доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2018-2019 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

З 15.10. 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Знання мов:

українська – рідна, російська – вільно, польська – А1; французька – базовий рівень.

Додаткова інформація:  

За часи навчання в аспірантурі (2009-2011 рр.) розробила та апробувала електронний навчальний комплект з фізики для професійно-технічних закладів освіти (Дубініна О. В. Фізика для професійно-технічних навчальних закладів (за програмою другого року навчання) : метод. посіб. / О. В. Дубініна. – К. : ТМ «Розумники», ТОВ «Вівере Бене 2», 2011. – 30 с. ; додаток – компакт-диск)

Дисертацію захистила 21 червня 2013 року у спеціалізованій вченій раді К27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Стаж педагогічної роботи в закладах освіти станом на січень 2020 р. складає 17 років, у тому числі в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – 8 років.

Основні навчальні курси:

«Вища та прикладна математика», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Статистика», «Інформаційні технології в управлінні проектами». Веду практичні заняття та здійснюю керівництво дипломними роботами.

Наукова діяльність.

Приймаю активну участь у науково-дослідній роботі кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а саме, була співвиконавцем науково-дослідної роботи на тему: «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (державний реєстраційний номер РК 0115U004183 (2015–2017 рр.)), за результатом виконання НДР мною підготовлено розділ «Математично-статистична складова в обґрунтуванні впровадження проєктної діяльності в освіті» до колективної монографії «Розвиток управління проєктами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій».

З 2015-2020 рр. опубліковано  32 друковані праці, з них 20 наукові та 2 публікації навчально-методичного характеру, у тому числі 15 публікацій у фахових виданнях, 2 праці у виданнях, які входить до наукометричної бази Web of Science..

У 2016 році розробила та впровадила у діяльність закладу вищої освіти навчально-методичний комплекс з «Вищої математики» для здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) зі спеціальностей 073 «Менеджмент» та 051 «Економіка».

Науковий консультант (на громадських засадах):

– ТОВ «Баріста» з питань управління та адміністрування, зокрема управління проектами, ризиками змінами, впровадженням інновацій, прийняттям рішень в індетермінованих умовах з 01.01.2017р. (Довідка №: 1911-1201Б від 12 листопада 2018 р.);

– Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» з питань управління проектами і впровадження інновацій в освітній процес закладу з 01.06.2016р. (Довідка № 02-24/715від 13 листопада 2019 р.).

Науково-педагогічна діяльність:

1. Близнюк В., аспріант 3-го року навчання Тема дисертації: «Формування професійної компетентності у майбутніх офіцерів-юристів в процесі вивчення загальновійськових дисциплін»;

2. Юрков А., аспірант 2-го року навчання Тема дисертації: «Формування професійної готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-педагогічної діяльності у ВЗВО»;

3. Шульгіна О., аспірант 2-го року навчання Тема дисертації: «Педагогічні умови формування професійних якостей у фаховій підготовці майбутніх юристів».

Наукова школа / школи:

З 2016 року є співзасновником Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №93490 від 28.10.2019 р.).

Авторка чисельних тренінгів з впровадження інноваційних методів навчання у заклади освіти, з розвитку інформаційної культури молоді та попередження насильства через Глобальну мережу Internet

Міжнародна діяльність:

  1. Україно-німецький проєкт «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» (жовтень 2008 р. – липень 2009 р. (Сертифікат від 10 липня 2009 р., який засвідчує, що учасник проекту пройшов навчання в Україні і практику в Німеччині з основ енергоефективності у ПТО і на виробництві);
  2.  Австрійсько-український прєкт КультурКонтакт (Австрія) «Формування компетенцій з проєктного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України» (2016-2018 рр., Сертифікат від 06.06.2028 р. проектне бюро КультурКонтакт (Австрія)).
  3. Науково-педагогічне стажування на базі Wyższa szkoła komunikacji i zarządzania (Республіка Польща) з 22.02 по 09.03.2018 р. (Сертифікат від 9 березня 2018 р.).

4. З 2016 року по теперішній час спікер Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості», що ініційована МСШ «Академія дитячої творчості» (Сертифікат № 00002 від 03 листопада 2018 року).