Дубініна Оксана Володимирівна

Дубініна Оксана Володимирівна

Професор кафедри

Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tF5nTGoAAAAJ&hl=uk

ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-5405-8502

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/G-6564-2019

 

Додаткові відомості

Освіта:

1998-2005рр. – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренко, Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика», Кваліфікація – вчитель фізики, математики, інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності (диплом № СМ №28233106 від 30 жовтня 2005 року)

2006-2007 рр. – Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Спеціальність «Управління навчальним закладом», Кваліфікація – керівник навчального закладу (диплом № СМ № 32809916 від 10 липня 2007 р.).

ДОСВІД РОБОТИ:

2000 - 2004 рр. – вчитель фізики професійно-технічного училища № 11 м. Суми, яке згодом було перейменовано у ДНЗ «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту»;

2006 - 2007 рр. – вихователь та вчитель фізики за сумісництвом у Косівщинській спеціальній школі-інтернат Сумського району;

2007 - 2008 рр. – молодший науковий співробітник Інституту ПТО НАПН України;

2009 - 2011 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Інститут ПТО НАПН України);

2011р. -2012рр. – методист вищої категорії відділу координації закладів ППО та інформаційного супроводу науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2012 р. - 2014 рр. – начальник відділу координації закладів ППО та інформаційного супроводу науково-методичного центру координації закладів ППО, регіональних та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2014 - 2016 рр. – доцент відділу науково-організаційної роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2016-2018 рр. доцент кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

2018-2019 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

З 15.10.2020 р. по теперішній час – доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;

Стаж педагогічної та науково-педагогічної роботи в закладах освіти станом на січень 2022 р. складає 18 років, у тому числі в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» – 10 років.

ЗНАННЯ МОВ:

українська – рідна, російська – вільно, польська – В2; французька – базовий рівень.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:  

У період з 2009 по 2011 рр. розробила та апробувала електронний навчальний комплект з фізики для професійно-технічних закладів освіти (Дубініна О. В. Фізика для професійно-технічних навчальних закладів (за програмою другого року навчання) : метод. посіб. / О. В. Дубініна. – К. : ТМ «Розумники», ТОВ «Вівере Бене 2», 2011. – 30 с. ; додаток – компакт-диск)

У 2016 р. спільно з професором кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Т. А. Махинєю розроблено та впроваджено у діяльність ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Навчально-методичний комплекс «Вища математика», який орієнтований на ОПП підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 073 «Менеджмент», 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня

Співзасновник Науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №93490 від 28.10.2019 р.).

Засновник проєкту для обдарованої учнівської молоді «Всеукраїнський конкурс наукових учнівських проєктів і розробок «Універсіада»», метою якого є розкриття творчого потенціалу особистості, сприяння розвитку проєктної діяльності учнів, набуття молодим поколінням соціального досвіду, підтримка обдарованої молоді.

Авторка чисельних тренінгів з впровадження інноваційних методів навчання у заклади освіти, з розвитку інформаційної культури молоді та попередження насильства через Глобальну мережу Internet

Членкиня редакційної колегії збірника наукових праць "Вісник Післядипломної Освіти" Серія «Педагогічні Науки» Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 (додаток 4) Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б»)

Експертка з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 14- Середня освіта (за предметними спеціальностями), 073 – Менеджмент Додаток від 26.01.2021

Членкиня предметної (галузевої) експертної  комісії з математики МОН України , Наказ МОН України № 912 від 17.08.21 р.

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЇ:

Формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти.

Спеціалізована вчена рада К27.053.03 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) (21 червня 2013 року)

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ:

Вища та прикладна математика, Статистика, Математична статистика, Інформаційні технології в управлінні проєктами, Психологічна культура та інформаційна безпека особистості, Інформаційна культура

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Співвиконавець НДР з теми: «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» (керівник теми: Алейнікова О. В., директор ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професорка кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, (2015–2017 рр.)), за результатом виконання НДР мною підготовлено розділ «Математично-статистична складова в обґрунтуванні впровадження проєктної діяльності в освіті» до колективної монографії «Розвиток управління проєктами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій».

Залучалася до виконання НДР з теми: «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика», (керівник теми: Бурлаєнко Т.І., завідувачка кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», кандидат педагогічних наук, доцент, державний реєстраційний номер РК 0116U003480, термін виконання 30.03.2016 р. – 30.03.2020 р.) за результатами виконання підготовлено розділ «Модель формування інформаційної культури майбутніх Project Менеджерів» до колективної монографії «Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, практика». За підсумками ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021», що відбулася 26-28 травня 2021 року в м. Києві монографія підготовлена авторським колективом кафедри економіки підприємництва та менеджменту й кафедри публічного управління і проєктного менеджменту ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (О. В. Алейнікова, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, О. А. Брусєнцева, О. В. Дубініна, В. В. Іванова, А. П. Михайлов,  О. В. Мурашко,  М. Е. Морозова,  О. Г. Постоєва, Л. М. Савчук, О. Л. Фещенко) здобула перемогу у номінації «Розвиток партнерства освіти й бізнесу як стратегічного ресурсу підготовки конкурентоспроможного фахівця».

Співвиконавець науково-дослідної роботи на тему «Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами» (РК 0119U000543), керівник НДР: доктор наук з державного управління, професор О.В. Алейнікова (2019-2021); з листопада 2021 р. призначено керівником теми НДР (витяг з протоколу №10 засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» від 05.11.2021 р.) к.пед.н., доцента О.В. Дубініну.

За результатами НДР авторським колективом підготовлено та надруковано 53 наукових публікацій з проблеми дослідження: монографія (у співавторстві) – 5, підручники (у співавторстві) – 1, посібники (у співавторстві) – 1, статті, які індексуються у Scopus i Web of Science Core Collection – 9, статті у виданнях які входять до наукометричних баз – 3, статті у фахових виданнях – 11, у матеріалах конференцій (тези доповідей) – 16, довідкова продукція – 7.

Основною з яких є колективна монографія: Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 396 с.

У монографії обґрунтовано концептуальні та методичні підходи щодо забезпечення сталості проєктів при вирішенні проблем місцевого розвитку з урахуванням вимог міжнародних донорських програм та проєктів, а також теоретичне підґрунтя для виявлення й оцінювання закономірностей трансформації інституту вищої освіти в умовах формування цифрової економіки, враховуючи тенденції розвитку ринкових відносин, зростаючу інтеграцію та глобалізацію освітнього простору. Авторами розроблено концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю проєкту та його успіхом, що на відміну від існуючих надає можливість проєктному менеджеру більш чітко зрозуміти як різні виміри сталості проєкту можуть впливати на критерії його успішної реалізації; інтегральний показник структурних зрушень у системі вищої освіти щодо підготовки менеджерів, який побудований за правилами «золотого перерізу» за п’ятисекторною моделлю, що відповідає структурі ВВП постіндустріальної економіки та запитам роботодавців. Розкрито підходи щодо системи управління проєктами (цілі, принципи, функції, методи, організаційна структура, інформаційне забезпечення управління тощо) Окреслено історичну ретроспективу управління проєктами; принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: класичний проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2; правові, організаційні, соціальні, мотиваційні, кадрові та механізми матеріально-технічного забезпечення формування спроможних територіальних громад.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Категорія – викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів (свідоцтво СП35830447/1823-17 від 08 вересня 2017 р.);

Категорія – науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів (свідоцтво СП № 35830447/3037-21 від 26.11. 2021 р.);

Напрям ‒ Управління освітою/Zarządzanie oświatą» на базі Вищої школи суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля в Любліні (WYŻSZĄ SZKOŁĄ SPOŁECZNO – PRZYRODNICZĄ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE (Lublin, Polska) (терміни курсів 1 березня 2021 - 28 лютого 2022 р.)

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 1. Україно-німецький проєкт «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» (жовтень 2008 р. – липень 2009 р. (Сертифікат від 10 липня 2009 р., який засвідчує, що учасник проекту пройшов навчання в Україні і практику в Німеччині з основ енергоефективності у ПТО і на виробництві);
 2.  Австрійсько-український прєкт КультурКонтакт (Австрія) «Формування компетенцій з проєктного менеджменту щодо інноваційного розвитку шкіл для керівників шкіл України» (2016-2018 рр., Сертифікат від 06.06.2028 р. проектне бюро КультурКонтакт (Австрія)).
 3. Австрійсько-український прєкт «Цифровізація викладання» (2021-2023 рр.).
 4. Науково-педагогічне стажування на базі Wyższa szkoła komunikacji i zarządzania (Республіка Польща) з 22.02 по 09.03.2018 р. (Сертифікат від 9 березня 2018 р.).
 5. З 2016 року по теперішній час спікер Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості», що ініційована МСШ «Академія дитячої творчості» (Сертифікат № 00002 від 03 листопада 2018 року).

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ (НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ):

ТОВ «Баріста» з питань управління та адміністрування, зокрема управління проектами, ризиками змінами, впровадженням інновацій, прийняттям рішень в індетермінованих умовах з 01.01.2017р. (Довідка №: 1911-1201Б від 12 листопада 2018 р.);

Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» з питань управління проектами і впровадження інновацій в освітній процес закладу з 01.06.2016р. (Довідка № 02-24/715від 13 листопада 2019 р.).

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

47 друкованих праць, з них 25 наукові та 2 публікації навчально-методичного характеру, у тому числі 20 публікацій у фахових виданнях.

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні роки):

2019 р.

 1. Міжнародний форум освітян «Трансформація професійного досвіду педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього», присвяченому 25-річчю Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», м. Миколаїв, 30-31 жовтня 2019 р.
 2. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий  і вітчизняний вимір», м. Львів, 24-25 жовтня 2019 р.
 3. Міжнародна науково-практична Internet – конференції «Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу», Запорізький Національний університет, м. Запоріжжя, 20-21 листопада 2019 р.

2020 р.

 1. Міжнародний семінар «Права дітей у ситуаціях хейту та насильства» 04.04.2020 р. (Педагогіум, Варшава).
 2. Міжнародна конференція: "ICHTML 2020: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING", м. Кривий Ріг, 15-17 жовтня 2020 р.
 3. Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту», м. Київ, 30 жовтня 2020 р.
 4. Методичний семінар НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України», м. Київ, 19 листопада 2020 р.
 5. Науково-практична конференція з міжнародною участю «ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬСТВА: СУЧАСНІ ТРЕНДИ», (Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020), 12-13 листопада 2020 р.
 6. Крайовий форум освітян «Освіта – енергія майбутнього. Дистанційна освіта –сучасний формат», 18 жовтня 2020 р.
 7. SMART SCHOOL FORUM, 12-13 жовтня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн конференція "Школа синергії освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості" , 23 жовтня 2020 р.
 8. Афілійований міні-edcamp Kremenchuk, 19 вересня 2020 р.
 9. Науково-практичний семінар «Інноваційні практики наукової освіти», 26 листопада 2020 р.
 10. Онлайн-толока #6 «Інструменти якості освітніх матеріалів, безпеки та доброчесності в підсумках року», 16.12.2020, 22.12.2020 р.
 11. Вебінар для викладачів української мови та літератури, 18 грудня 2020 р.

2021 р.

 1. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції студентів, 14 квітня 2021 р.
 2. І Форум обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, 19 травня 2021 р.
 3. Майстер-клас «Індивідуальна траєкторія побудови кар’єри в сучасних умовах» у межах ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», 27 травня 2021 р.

Робота постійно діючої науково-практичної студії «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформації суспільства» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права №93490 від 28.10.2019 р. (керівник студії, к.п.н., доцент Дубініна О.В.) 01 травня по 23 червня 2019 р., 22 квітня 2020р., 14 вересня 2020 р, 20 листопада 2020 р., 17 червня 2021 року, 9-11 червня 2021 р. Результатом заходу є: формування інформаційних компетентностей, безпека в Інтернет просторі, навички виявлення хейту та інструменти уникнення його впливу, розвиток лідерських якостей майбутніх керівників проектів, менеджерів.

Дубіною О. В. за підтримки керівництва Університету та кафедри публічного управління і проектного менеджменту було запроваджено щорічний конкурс на всеукраїнському рівні наукових учнівських проєктів і розробок всеукраїнська «УНІВЕРСІАДА», 01 березня 2019 р., 26 березня 2021 р. Результатом заходу є: популяризація освітніх програм університету та ННІМП, залучення абітурієнтів до навчання в університеті, виявлення обдарованих дітей з метою залучення на навчання, підтримка творчої та талановитої молоді України.