РОЗУМ Ігор Олександрович

РОЗУМ Ігор Олександрович

Доцент кафедри
кандидат юридичних наук

ORCIDiD:
https://orcid.org/0000-0001-8858-5661

Профіль у GoogleScholar:
https://scholar.google.com/citations?user=JcLXgBIAAAAJ&hl=uk

 

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Освіта

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство»

Досвід роботи

Адміністративний:

2017 р. - Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, начальник навчально-методичного відділу

2017-2019 р.р. - Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи

2019 р. - Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій Національного авіаційного університету, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи

Викладацький:

2009-2013 р.р. - Юридичний інститут Національного авіаційного університету, асистент кафедри цивільного права і процесу

2013-2014 р.р. - Юридичний інститут Національного авіаційного університету, асистент кафедри конституційного і адміністративного права

2014-2015 р.р. - Юридичний інститут Національного авіаційного університету, старший викладач кафедри конституційного і адміністративного права

2015-2018 р.р. - Навчально-науковий юридичний інститут Національного авіаційного університету, доцент кафедри конституційного і адміністративного права

2018-2019 р.р. - Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Загальний стаж–15 років;

Стаж науково-педагогічної діяльності – більше 10 років

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Учасник науково-дослідних тем кафедри

1. «Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні».

2. «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави»

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Розум І.О. Спектральний аналіз поняття адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації суб’єктивного виборчого права суб’єкта виборчого процесу щодо місцевих виборів. Повітряне і космічне право : Юридичний вісник. К. : НАУ, 2010. №3(16). С. 78 – 82.

2. Розум І.О. Теоретико-правові аспекти співвідношення понять «адміністративний процес» та «адміністративне судочинство». Митна справа. Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2011. № 6. С. 285 – 290.

3. Розум І.О. До питання місця провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму в структурі адміністративного процесу. Право і суспільство. Дніпропетровськ, 2011. № 6. С. 95-101.

4. Розум І.О. Протокол виборчої комісії та комісії з референдуму як предмет оскарження до адміністративних судів в порядку провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму: теоретико – практичний вимір. Вісник Запорізького національного університету. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. № 2 (ІІ). С. 151-159.

5. Розум И.О. К вопросу о содержании и признаках производства по делам об обжаловании решений, действий или бездействий избирательных комиссий и комиссий по референдуму в административном процессе. European Applied Sciences. Stuttgart, Germany : ORT Publishing, 2013. № 6. (Т.2). С. 215-219.

6. Розум І.О. Дискусійні аспекти поняття та сутності процесуальних строків у адміністративному процесі. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К. : НАУ, 2016. № 2(29). С. 93-100.

7. Rozum I., Trotsyuk N. Procedures of state registration and certification of civil aerodromes in the context of Ukraine’s obligations under the convention on international civil aviation. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К, 2017. № 4 (45). С. 24-34.

8. Rozum I., Pivovar Y., Radzivill O. The role and significance of the Regional European organizations in the process of humanization of national public policy: legal analysis. International scientific journal "Internauka". Series : "Juridical Sciences". 2017. №5. URL : https://www.inter-nauka.com/issues/law2017/5/3251.

9. Розум І.О. Судове рішення у справах адміністративної юрисдикції: спектральний аналіз дискусійних теоретичних аспектів сутності та правової природи. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія : Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К., 2017. № 3(44). С. 54-61.

Видані підручники, навчальній посібники або монографії:

1. Розум І.О. Теоретичні та практичні аспекти провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму: монографія. К. : ТОВ «НВФ «Славутич-Дельфін»», 2015. 198 с.

2. Гончарук С.Т., Гусар О.А., Розум І.О. Адміністративне судочинство : навчальний посібник. К. : НАУ, 2016. 216 с.

3. Теорія та практика здійснення адміністративного судочинства в Україні : навчальний посібник / Розум І.О. та ін. Тернопіль : Вектор, 2016. 368 с.

4. Громадянське суспільство: публічно-правовий вимір: монографія / Розум І.О. та ін. Тернопіль : Вектор, 2016. 352 с.

5. The requirements for court decisions in administrative cases by actions of electoral commissions in Ukraine / Association agreement: from partnership to cooperation : collective monograph /Rozum I.O. and other. Canada, Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. 276 p.