ІНЖИЄВСЬКА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

ІНЖИЄВСЬКА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри
кандидат психологічних наук
E-mail
Lesiy777@mail.ru
Інформація

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/F-5841-2019

ORCID iD
0000-0002-2058-1485

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hNmI93QAAAAJ&hl=ru

Освіта
вища

Досвід роботи
11років в галузі психології та 18років у медичній сфері

Тема дисертації
« Особистісний розвиток майбутніх психологів арт – засобами в умовах післядипломної освіти»

Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги»,  Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), член ГО «Арт – терапевтична асоціація» (Київ). член ГО «Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», а також  член  ESTSS European society for traumatic stress studies

З 2013 р. психолог- волонтер на Майдані, з березня 2014 р. надання індивідуальних  та групових психологічних консультацій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників АТО,  інших категорій осіб, що постраждали від конфлікту . Участь у інформаційній телепрограмі «ДОДОМУ»

Наукова діяльність

Особистісний розвиток майбутніх психологів арт- засобами в умовах післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», автореферат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України – К., 2017. – 21 с.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ (за останні два роки)

Посібники

 • Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни            Навчально-методичні матеріали: автор-уклад. Л. А. Інжиєвська. – К. : ДВНЗ УМО, 2014. – 96 с. 2014

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 • Емпіричне дослідження особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти стаття Modern Science – Moderní věda. – 2014. – № 4. – С. 62–67.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Інтуітивна модель професіоналізму майбутнього психолога. Стаття.   Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти АПН України, Асоц. Без перерв. освіти дорослих. – Вип. 9 / голов. ред. В.В. Олійник. – К.: Геопринт, 2008. – С. 187-194.
 2. Особливості становлення особистості фахівця, який навчається за другою вищою освітою. Стаття. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Геопринт, 2009. – Вип. 11, ч. 2. – С. 110–118.
 3. Психологічні особливості професійної самоідентифікації молодого фахівця. Стаття. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. ХI, ч. 2. – С. 143–152.
 4. Арт -технологій в особистісно-професійному розвитку май бутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту. Стаття. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / [ред.кол.: С.Д.Максименко (гол.ред.) та ін.]. – К.:А.С.К.,2012. ). – С. – 314-318
 5. Екофасилітативний супровід в перехідний період зміни професії. Стаття. Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2 (21). – С. 23–26.
 6. Особливості арт -технологій в підготовці майбутніх психологів. Стаття.Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Психологія/ За наук. ред [ред.кол.: І.М.Коваль (гол.ред.) та ін.]  - 2013. - Том 18. Випуск 4(30). 0,5друк. арк.
 7. Соціально-психологічні проблеми особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога. Стаття. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; редкол. : С. Д. Максименко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : А.С.К., 2014. – С. 577–581.
 8. Теоретична модель особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів засобами арт-терапії і можливості її застосування  стаття Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – Вип. 15 (28). – С. 214–225.
 9. Арт-корекційна програма для майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти. Стаття. Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України, Асоц. безперерв. освіти дорослих / голов. ред. В. В. Олійник. – К. : Геопринт, 2018. – Вип. 11, ч. 2. – С. 110–118.

Інші праці

 1. Effects of art-therapeutic methods on individual and professional development of students of psychology. The South-East European Regional Conference of Psychology, 30.X.. - 1.XI.2009, Sofia, Bulgaria. - P. 22
 2. Психологічні детермінанти зміни професії. Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби: тези VІІ Міжнар. Наук.-практ.конф з організаційної економічної психології  (23-25 верес., м.Луцьк . за наук. ред. Л.М.Карамушки, Л.Я.Малимон, О.А.Філь, Т.М.Литвиненко – Луцьк: Видавництво, 2010. -  129-130с
 3. Особливості особистісно –Професійного розвитку майбутніх психологів,які здобувають другу вищу освіту, засобами арт-терапії Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні: тези Івсеукраїнського конгресу з організаційної та економічної психології (29червня – 2 липня 2011року, м. Камянець-Подільський) за наук. ред. С.Д.Максименка,Л.М.Карамушки – Київ - Камянець –Подільський, 2011.-109
 4. Психологічні аспекти професійного становлення особистості   Зб. резюме доповідей Всеукраїнської наук.-практ.конф. "Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві" / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради; За ред. В. В. Олійника. - К., 2011. - С. 42.
 5. Післядипломна освіта як переломний етап у професійному становлені особистості  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Психологія у післядипломній освіті», присвячена 20-річчю НАПН України 17–25 лютого 2012 р
 6. Мультимодальний метод терапії у подолані криз за допомогою роботи з асоціативними картами матеріали IX Міжнародної міждисциплінарної наук. –практ. конф. [ «Простір арт – терапії: вершини усвідомлення»], IX Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція / За наук. ред. А.П.Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А.Бреусенка, Кузнєцова,О.Л.Вознесенської,О.М.Скнар. – К.:Золоті ворота, 2012.-157
 7. Живая книга: Личные алгоритмы. Экофасилитации. Серия «Живая книга»; Т.1
 8. Арт-техніка  «колаж» у професійній підготовці майбутніх психологів які отримують другу вищу освіту            матеріали X Міжнародної міждисциплінарної наук. – практ. конф. [ « Простір арт – терапії: досвід становлення»], X Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція / За наук. ред. А.П.Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А.Бреусенка, Кузнєцова,О.Л.Вознесенської,О.М.Скнар. – К.:Золоті ворота, 2013.-157с
 9. Особливості впливу навчання у закладі післядипломної освіти на особистісно-професійний розвиток майбутніх психологів матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький 25-26 квітня 2013 р.) / [ред.. колегія:д.психол.н.,проф..Є.М.Потапчук(гол.ред.),к.психол.н., доц.О.В.Кулешова, к.психол.н., доц. Л.О. Подкоритова та ін. ] /М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Хмельницький нац.ун-т,Каф.практ.психол.та педагог.-Хмельницький:ХНУ,2013. 246
 10. Экофасилитативное пространство в профессиональном становлении личности. Первый объединённый Евроазиатский конгресс по психотерапии (19 конгресс Европейской ассоциации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии.) «Психотерапия без границ: прошлое, настоящее и будущее»
 11. Використання арт- трехнологій в підготовці шкільних психологів до професійної діяльності. Управління інноваційним розвитком системи загальної середньої освіти в умовах соціально – економічних умов:матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю ( м Київ,25-26лютого,2014р)
 12. Особливості  застосування арт -технологій в освітньому просторі/      матеріали XI Міжнародної міждисциплінарної наук. – практ. конф. [ « Простір арт – терапії: ресурси зцілення »], XI Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція / За наук. ред. А.П.Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А.Бреусенка- Кузнєцова,О.Л.Вознесенської,О.М.Скнар. – К.:Золоті ворота, 2014.- С.50-55
 13. Інтуїтивна модель професіоналізму майбутніх психологів при застосуванні засобів арт-терапії. Психолого –педагогічне забеспеченнямодернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін:Всеукраїнська науково практична Інтернет – конференція(ДВНЗ УМО НАПН України,м. Київ,м.Донецьк 26-28 березня 2014р).- [Електроний ресурс ]-Режим доступуhttp:// http://umo.edu.ua//Sekciya3.pdf
 14. Арт - терапевтичні засоби в професійній підготовці майбутніх психологів:елементи екофасилітативного підходу           матеріали II Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю (м. Хмельницький 24-25 квітня 2014 р.) / [ред.. колегія:д.психол.н.,проф..Є.М.Потапчук(гол.ред.),к.психол.н., доц.О.В.Кулешова, к.психол.н., доц.Л.О.Подкоритова та ін. ] /М-во освіти і науки, молоді та спорту України,Хмельницький нац.ун-т,Каф.практ.психол.та педагог. –Хмельницький:ХНУ,2014. –158с 
 15. Застосування засобів арт-терапії під час підготовки психологів в умовах післядипломної освіти. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03
 16. Практичні розробки арт-терапевтичного впливу на особистісно-професійний розвиток  майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти     матеріали XI Міжнародної міждисциплінарної наук. – практ. конф. [ « Простір арт – терапії: ресурси зцілення »], XI Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція / За наук. ред. А.П.Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А.Бреусенка- Кузнєцова,О.Л.Вознесенської,О.М.Скнар. – К.:Золоті ворота, 2018.- С.50-55

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ (за останні два роки)

 1. Участь у всеукраїнській науково-практичній конференції  з міжнародною участю"Військова психологія у вимірах війни і миру:проблеми, досвід, перспективи» в рамках конференції проведено майстер клас «Метафоричні проективні карти – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів».( 10-11лютого 2017р.,Київ )
 2. Участь хіv міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція простір арт-терапії: можливості інтеграції 23–25 лютого 2017 року 
 3. Участь у Всеукраїнській науково-практичний конференції «Становлення і розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя: акмеологічний підхід» (16-18 березня 2017 р., м. Київ)
 4. Участь у ІІ-й Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: Історія, теорія, технології». Тема доповіді: «Психологічний супровід майбутніх психологів арт- засобами в умовах післядипломної освіти» (28 квітня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України)
 5. Проведено практичні семінари та майстер класи, зокрема РДА Полісся«Арт- терапевтичні техніки – практика роботи з сім’ями, групами та спільнотами під час і після особистої чи соціальної травми: шлях до зцілення і ресурсів» у РДА Полісся. 12.01.17.
 6. Участь у ІІ-й Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти». Тема доповіді: «» (26 травня 2017 р., м. Київ, ДВНЗ УМО НАПН України)
 7. Участь у кафедральному науковому семінарі «Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності майбутніх фахівців в системі ППО» (21 лютого 2017 р., ННІМП ДВНЗ УМО НАПН України)
 8. Участь у семінарі «Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти» (24 березня 2017 р., МОН України, м. Київ)
 9. Участь у восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (16-18 березня 2017 р., м. Київ)
 10. Участь у VI Всеукраїнському форумі вчених і практиків «Екопсихея» «Психологія нелінійного життя». ( 20-21 травня 2017 р., м. Київ)
 11. Проведено методичний семінар "Використання метафоричних асоціативних карт у процесі психологічної допомоги військовослужбовцям" Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 10.05.17
 12. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми»тема доповіді «Професійний розвиток майбутніх психологів засобами арт – терапії» (17 березня 2017 року, м. Київ)
 13. Участь у семінарі «Психіатричні випадки у роботі х кризовими групами клієнтів»м. Київ, 04-05 березня 2017.
 14. Участь у конгресі з медичної та психологічної реабілітації м. Київ, 30-31 жовтня 2017р
 15. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Псі- фактор»у рамках конференції проведено майстер-клас «Мандрівка у свій внутрішній світ …І я такий/а»шлях до зцілення та ресурсів м. Київ 27-29 жовтня 2017р
 16. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Псі- фактор»у рамках конференції проведено майстер-клас «Мандрівка у свій внутрішній світ …І я такий/а»шлях до зцілення та ресурсів м. Київ 27-29 жовтня 2017р
 17. Участь у Міжнародній практичні конференції «Соціально – відповідальна громада:дієва модель соціальних послуг для дітей та сімей» 1 листопада 2017р м.Київ
 18. Перший модуль спеціалізації «Системний коучинг». Тренер, навчаючий супервізор Австрійської спілки супервізії та коучингу (Відень) 2-4 листопада 2017р.м. Київ
 19. Всеукраїнська конференція з системно сімейної психотерапії на тему «Сімя як цінність і ресурс у контексті викликів XXIстоліття»в рамках конференції проведено майстер-клас «Сімя як джерело відновлення захисника, або як подолати травму війни разом,арт- техніка …  І Я такий/а»15-17 вересня 2017р. м. Львів
 20. III Всеукраїнській конференції «Психосоціальна стабілізація постраждалих від конфлікту в Україні. На шляху від кризи до розвитку»6-8 грудня 2017м Краматорськ
 21. Участь у Міжнародній практичні конференції «Соціально – відповідальна громада:дієва модель соціальних послуг для дітей та сімей» 1 листопада 2017р м.Київ

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародному проекті "Психологічна стабілізація постраждалих від конфлікту в Україні (Psychological stabilization of people affected by the conflict in Ukraine )", що здійснюється за підтримки Міжнародної Протестантської агенції служби розвитку протестантської Дияконії "Хліб для Світу" (Protestant Agency for Diakonia and Development for Bread for the World – Protestant Development Service)

Професійний розвиток

 1. Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)
 2. Навчальний курс  “Лікування ПТСР” за сприяння Ізраїльської коаліції травми та Києво-Могилянської Академії, Київ, сертифікат2014р
 3. Сертифікат семінару "Теоретичні засади та практичні навички психологічної роботи з пацієнтами, що одержали важкі фізичні травми, в тому числі під час військових дій", Світлана Гусарова, Росія2014
 4. Семінар “Травмафокусована когнітивно-поведінкова терапія”, сертифікат Українського інституту Когнітивно-поведінкової терапії2015
 5. Перший модуль спеціалізації «Системний коучинг». Тренер, навчаючий супервізор Австрійської спілки супервізії та коучингу (Відень) 2-4 листопада 2017р.м. Київ
 6. Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Технології психологічної допомоги в ситуаціях  невизначеності і складних життєвих обставинах» обсягом 28 учбових годин  14−16 жовтня 2016р
 7. Training Seminar on Trauma and Post- Traumatic Stress Dicorder (PTSD) (40+hours) November 14-25,2016,Kyiv, Ukraine.