ІНЖИЄВСЬКА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

ІНЖИЄВСЬКА ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри
кандидат психологічних наук
E-mail
Lesiy777@mail.ru

ResearcherID
http://www.researcherid.com/rid/F-5841-2019

ORCID iD
0000-0002-2058-1485

Профіль у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hNmI93QAAAAJ&hl=ru

 

Освіта
вища

Досвід роботи
12років в галузі психології та 20 років у медичній сфері

Тема дисертації
« Особистісний розвиток майбутніх психологів арт – засобами в умовах післядипломної освіти»

Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація екологічної допомоги»,  Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), член ГО «Арт – терапевтична асоціація» (Київ). член ГО «Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», а також  член  ESTSS European society for traumatic stress studies

З 2013 р. психолог- волонтер на Майдані, з березня 2014 р. надання індивідуальних  та групових психологічних консультацій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників АТО,  інших категорій осіб, що постраждали від конфлікту . Участь у інформаційній телепрограмі «ДОДОМУ»

Наукова діяльність

Особистісний розвиток майбутніх психологів арт- засобами в умовах післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія», автореферат, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України – К., 2017. – 21 с.

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ 

Посібники

 1. Арттерапевтичні техніки у психологічному супроводі військовослужбовців:теорія і практика Навчально-методичний посібник К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 184 с.
 2. Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни / автор-уклад. Л. А. Інжиєвська. Друге видання, доповнене. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 184 с. – Бібліограф.
 3. Теорія і практика психологічної допомоги та реабілітації: підручник / колектив авторів; за заг. ред. В. Осьодла. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2019. 460 с.  ISBN 978-617-7187-27-0
 4. Теорія і практика психологічної допомоги та реабілітації: підручник. Вид. 2-ге, доп. / кол. авт. ; за заг. ред. Василя Осьодла. – Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2020. – 484 с.ISBN 978-617-7187-42-3

 

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

 1. Scopus (starting from 2019) Stoyan Radev KOEV, Olena TRYFONOVA, Lesia INZHYIEVSKA, Nataliia TRUSHKINA and Maryna RADIEVA (2019)," Management of Domestic Marketing of Service Enterprises", IBIMA Business Review, Vol. 2019 (2019), Article ID 681709
 2. Scopus (starting from 2019) Web of Science (2019) Stoyan Radev KOEV, Olena TRYFONOVA, Lesia INZHYIEVSKA, Nataliia TRUSHKINA and Maryna RADIEVA, «Contact Personnel Assessment As A Prerequisite For Introduction Of Internal Marketing System», Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019 ORCID iD 0000-0002-2058-1485 doi: 10.5171/2019.681709
 3. Stoyan Radev Koev, Olena Tryfonova, Lesia Inzhyievska, Nataliia Trushkina And Maryna Radieva (2019), «Contact Personnel Assessment As A Prerequisite For Introduction Of Internal Marketing System» Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (10-11 April 2019, Granada, Spain).ISBN: 978-0-9998551-2-6. URL: https://ibima.org/accepted-paper/contact-personnel-assessment-as-a-prerequisite-for-introduction-of-internal-marketing-system/

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

 1. Арт-корекційна програма для майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / Університет менеджменту освіти НАПН України, Асоц. безперервн. освіти дорослих / голов. ред. В. В. Олійник. К. : Геопринт, 2018. Вип. 11. Ч. 2. С. 110–118.
 2. Inzhyyevska conceptual foundations of the art instruments influence over the personal growth of prospective psychologists in the educational space Európska Veda, № 1, 2018, Р. 83-88 Науковий часопис (Словаччина)
 3.  Остополець Ірина, Інжиєвська Леся, Степанова Сніжана, Табачник Інна.  Особливості тренінгової роботи з подолання фрустрованості педагогів. Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w Katowicach. 2020. Nr. 12. S. 59-68. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/574672e6df180efcd756616a918da32f.pdf. ISSN: 2082-7016; e-ISSN: 2450-5552

Інші праці

 1. Застосування засобів арт-терапії під час підготовки психологів в умовах післядипломної освіти. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – 1 електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03
 2. Практичні розробки арт-терапевтичного впливу на особистісно-професійний розвиток  майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти     матеріали XI Міжнародної міждисциплінарної наук. – практ. конф. [ « Простір арт – терапії: ресурси зцілення »], XI Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція / За наук. ред. А.П.Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А.Бреусенка- Кузнєцова,О.Л.Вознесенської,О.М.Скнар. – К.:Золоті ворота, 2018.- С.50-55
 1. Методика арттерапії «Барви життя»-робота з палаючою свічкою Простір арт-терапії: творчістьяк задзеркалля реальності : Мат-ли XVII Міжн. міждисциплінарної наук.-практ. конф. ( м.Київ,27-29лютого 2020р)  / За наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської ,О.М.Скнар К. : Вид-во ФОП Назаренко ТВ.,2020.-203 С130-132
 2. Робота з травмами війни. Український досвід: матеріали Першої всеукраїнської науково- практичної конференції(м.Київ,28-31березня 2018р)  / За наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської ,В.В.Савінова К. : Вид-во ФОПНазаренко ТВ.,2018.-170 С51-55

УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

 1. XV Міжнародній  міждисциплінарній науково- практичній конференції« Простір арт – терапії: творча інтеграція та трансформація та в епоху плинного модерну» За результатами конференцій опубліковані тези
 2.  Інжиєвська Л.А Практичні розробки арт-терапевтичного впливу на особистісно-професійний розвиток майбутніх психологів в умовах післядипломної освіти; / Л.А.Інжиєвська // Простір арт – терапії: творча інтеграція та трансформація в епоху плинного модерну: Матеріали XV Міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції м. Львів
 3. XV Міжнародній  міждисциплінарній науково- практичній конференції« Простір арт – терапії: творчість як задзеркалля реальності За результатами конференцій опубліковані тези:  Методика арттерапії «Барви життя»-робота з палаючою свічкою/ За наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської ,О.М.Скнар К. : Вид-во ФОП Назаренко ТВ.,2020.-203 С130-132
 4. Л.А.Інжиєвська  провела  чесько – український семінар « Мультимоданий підхід  використання метафоричних карт у роботі психолога» м. Градец-Карлове (Чехія) 13-15 вересня2019р.
 5. Проведено семінар «Психологічні техніки роботи з переживанням за допомогою  метафоричних асоціативних карт» 13-15 грудня 2019р м. Маріуполь

також проведенно майстер – класи :

 1. XVIII науково-практична конференція секції системної сімейної терапії української спілки психотерапевтів «Система в системі» 4-6 жовтня.м. Харків
 2. Майстер-клас «Використання метафоричних асоціативних карт у роботі з військовими» Науково-практичної конференції філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах 31 жовтня 2019 року
 3. IV Міжнародна науково – практична  конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру», 5-6 квітня 2019 р., м. Київ
 4.  Майстер-клас Малювання палаючою свічкою» арт- терапевтична вправа  хvі міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція простір арт-терапії: мінливість і стабільність – пошуки балансу15–17 лютого 2019 р., м. Харків
 5. 10.  ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», майстер-клас, 18-20 березня 2019 р., Київ – Запоріжжя (Україна), Нітра (Словацька республіка)
 6. II Науковий конгрес з міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття :реалії та перспективи 2- 5-7 листопада 2020 року м. Київ
 7. І Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вибрані питання медицини сектору державної безпеки та оборони», яка відбудеться 19-20 листопада 2020 р. в on-line режимі
 8. Науково-практична конференція із міжнародною участю_«Професійний  розвиток  фахівців  в  умовах  цифровізації  суспільства:  сучасні  тренди»_12-13.11.2020_ДЗВО "УМО"
 9. ХІV науково-практичній онлайн-конференції з організаційної та економічної психології «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», 21 травня 2020 року.
 10. Участь у Методологічному семінарі НАПН України «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. он-лайн режимі.
 11. Участь у Методологічному семінарі НАПН України«Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» 19 листопада 2020 р. он-лайн режимі.
 12. II Науковий конгрес з міжнародною участю «ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА XXI СТОЛІТТЯ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
 13. Участь у міжнародному онлайн-круглому магазині «Кризис і травма», 17 грудня виявленням комплексної допомоги потерпілим у результаті порушень прав людини та воєнних конфліктів. Подію організовано Центром аналізу та попередження конфліктів (CAPC) та німецької асоціації центрів психосоціальної допомоги біженцям та жертвам туртур (BAfF).
 14. International discussion club «PsyDetox: 4 sitting» /Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox». (м. Київ, 27.02.2021р.).
 15. І Міжнародна науково-практична конференція «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» (відео-конференція, м. Київ, 16 квітня 2021р.).
 16. Вебінар «Полегшуємо перевірку на плагіат разом з Unicheck» (м. Київ, он-лайн, 18. 05.2021р.).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародному проекті "Психологічна стабілізація постраждалих від конфлікту в Україні (Psychological stabilization of people affected by the conflict in Ukraine )", що здійснюється за підтримки Міжнародної Протестантської агенції служби розвитку протестантської Дияконії "Хліб для Світу" (Protestant Agency for Diakonia and Development for Bread for the World – Protestant Development Service)

Професійний розвиток

 1. Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)
 2. Навчальний курс  “Лікування ПТСР” за сприяння Ізраїльської коаліції травми та Києво-Могилянської Академії, Київ, сертифікат2014р
 3. Сертифікат семінару "Теоретичні засади та практичні навички психологічної роботи з пацієнтами, що одержали важкі фізичні травми, в тому числі під час військових дій", Світлана Гусарова, Росія2014
 4. Семінар “Травмафокусована когнітивно-поведінкова терапія”, сертифікат Українського інституту Когнітивно-поведінкової терапії2015
 5. Перший модуль спеціалізації «Системний коучинг». Тренер, навчаючий супервізор Австрійської спілки супервізії та коучингу (Відень) 2-4 листопада 2017р.м. Київ
 6. Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Технології психологічної допомоги в ситуаціях  невизначеності і складних життєвих обставинах» обсягом 28 учбових годин  14−16 жовтня 2016р
 7. Training Seminar on Trauma and Post- Traumatic Stress Dicorder (PTSD) (40+hours) November 14-25,2016,Kyiv, Ukraine.
 1. КПК для викладачів коледжів, технікумів, ДЗВО УМО. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2976 – 20 Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти - - Реєстраційний № 2974/ 20ц (210 годин) ) – 18 грудня 2020 р.