ДРАГУНОВА ВІРА ВАЛЕНТИНІВНА

ДРАГУНОВА ВІРА ВАЛЕНТИНІВНА

Методист вищої категорії навчально-методичного відділу
Кандидат педагогічних наук

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-5074-5583

 

Профіль ученого в GoogleScholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_PMes00AAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості:

Освіта вища: 1. Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (Диплом ТМ № 35107834, 30.06.2008 рік)

2. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель (27.11.2015 р. Центр державних замовлень. Сертифікат № 009322).

3. Житомирський державний університет імені Івана Франка, магістратура зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом», кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання) (Диплом М15 № 015533, 30.06.2015 рік)».

3. Посвідчення про атестацію щодо володіння державною мовою № 1272, 01.02. 2018 року.

4. Житомирський державний університет імені Івана Франка, аспірантура зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (Диплом  ДК № 056484, 26.02.2020 рік).

5. Курс навчання освітніх експертів щодо проведення інституаційного аудиту та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти (22.06.-26.06.2020 р. Житомирський ОІППО. Сертифікат № 02139713/1498).

Досвід роботи:

-          2023 р. – методист вищої категорії навчально-методичного відділу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

-          2021 р. – по теперішній час – доцент кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

-          2021 р. – 2023 р. – заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

-           2021 р. – липень 2021 р.  директор науково-методичного центру ліцензування та акредитації  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

-          2020 р. – 2021 р. – головний спеціаліст сектору освіти Андрушівської районної державної адміністрації, вчитель історії та права Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

-          2015 р. – 2020 р. – головний спеціаліст відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації, 2018 р.- 2020 р. – вчитель історії та права Мостівської ЗОШ І-ІІ ст.

-          2015 р. – 2020 р. – головний спеціаліст відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації, 2015 р.- 2018 р. – вчитель історії та права Андрушівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 2017р.-2018р. – викладач історії України Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки Житомирського державного університету імені Івана Франка.                                                                                                                                              

-          2007 р. – 2015 р. – головний спеціаліст сектору контролю загального відділу Андрушівської районної державної адміністрації.

 

Тема дисертації: «Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти» за спеціальністю13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (захист відбувся у 2020 р.).

 

Перелік продукції (за останні п’ять років)

Монографії

1. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики ХХІ століття: кол. монографія / В.В.Драгунова та ін / / за наук. ред. М.О. Кириченка. – Київ: ДЗВО «УМО», 2021. – с.52-72.

Практичний порадник

В. В. Драгунова. Медіаграмотність вчителя як чинник формування медіакомпетентності учня на уроках історії. – Житомир: КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР № 9 від 04.11.2020, 2020. – 38 с.

 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 

1. Vira Drahunova, Svitlana Yakymenko, Marianna Sukholova, Anatolii Konokh, Nataliia Levchenko, Nataliia Bozhok. Theoretical Problems of Designing Pedagogical Technologies in Higher Education Institutions // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.12, р. 469-472. December 2021. URL: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202108038380122.jsp-k1ff8j=SSMHB4&py=2012&vnc=v27n6&sp=588

 Статі у наукових фахових  виданнях, що затверджені МОН України

 1. Драгунова В. В. Модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти / В. В. Драгунова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 77(1). - С. 76-80. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_77%281%29__16
 2. Драгунова В. В. Забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Драгунова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 2. - С. 63-67. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_2_12  
 3. Драгунова В. В. Компоненти, критерії та показники оцінювання реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В. Драгунова // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2018. - Вип. 19(1). - С. 155-158. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_19(1)__31  
 4. Драгунова В. В. Організація та процедура дослідження реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти [Електронний ресурс] / В.В.Драгунова // Збірник наукових праць. Педагогіка формування творчої особистості у вищій та загальноосвітніх школах. – 2018. – Вип.61, т.1.– С. 53-55. - URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/61/part_1/13.pdf
 5. Драгунова В. В. Технологія забезпечення реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти освіти / В.В.Драгунова // Збірник наукових праць. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. - 2019. - Том 24 – С. 116-124. URL: http://chelpanov.eeipsy.org/index.php/eeip/article/view/141  
 6. Драгунова В. В. Технологія забезпечення реалізації моделі педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти освіти / В.В.Драгунова // Збірник наукових праць [Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова]. Педагогічні науки, реалії та перспективи. - 2018. - Вип. 60 (1). – С. 140-144. URL:http://www.chasopys.ps.npu.kiev.ua/archive/60-2018/part_1/32.pdf.
 7. Драгунова В.В. Консалтингові послуги в закладах вищої освіти. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка»  Випуск 15 (29). - 2023. URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/522/443
 8. Драгунова В.В. Теоретичні основи та класифікаційна ідентифікація проєктування консалтингової діяльності в закладі вищої освіти. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка», №16(48). Київ. - 2023.

Інші праці

 1. Драгунова В.В. Інноваційний менеджмент в системі середньої освіти/ В.В. Драгунова // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» - 2019. Вип.6 (20). - URL: https://www.director.npu.edu.ua/index.php/dslg/article/view/268  
 2.  Драгунова В. В. Модель педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти // Інноваційна педагогіка: наук.журнал / ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». – Одеса, 2019. – №11. – С. 31-34. - URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/17/part_1/17-1_2019.pdf
 3.  Драгунова В. В. Технологія реалізації моделі впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – Київ, 2019. – №2, том І (24). - URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23480/1/Drahunova%20V.%20V..pdf
 4.  Драгунова В. В. Особливості моделювання в системі середньої освіти // Europian Humanities studies: State and Sosiety/ Europejskie studia humanistyczne: Panstwo i Spoleczenstwo, Issu 2. – Poland-Ukraine,2018. – p. 117-136. - URL: http://eprints.zu.edu.ua/30433/1/dys_Dragunova.pdf
 5.  Драгунова В. В. Особливості педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти //Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології /Гуманітарнй вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди. – К.,2017. – Вип.37 (2). – С.34-41. - URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9671961:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB
 6. Драгунова В.В. Особливості педагогічних умов упровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти / В.В. Драгунова// Проблеми емпіричних досліджень у психології та гуманітарних наук: матеріали ІХ Міжнародної науково-практична конференції. Краків, Польща. -  2017. - с. 34-41.
 7. Драгунова В.В. Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти/В.В. Драгунова //  Інноваційний менеджмент в закладах освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. Житомир: 2017. - с. 174-180.
 8. Драгунова В.В. Формування професійної майстерності керівника навчального закладу до інноваційної діяльності/В.В. Драгунова //  Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі»: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. - Полтава, 2017. - с.137-139.
 9. Формування готовності керівників закладів освіти до управлінської інноваційної діяльності / Theory  and  practice  of  modern  science: collection of  scientific  papers «SCIENTIA»  with  Proceedings  of  theI International   Scientific   and Theoretical Conference  (Vol. 2), 2021.-Kraków,  Republic  of Poland: European Scientific Platform. - р.104-106. - URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/23.04.2021/508
 10. Драгунова В. В. Особливості формування інноваційної компетентності керівників закладів освіти в цифровому суспільстві // ІІ Науково-практична конференція із міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» (PDSDig-2021). – Київ – 2021.
 11. Драгунова В.В. Інноваційний менеджмент як технологія управління та розвитку закладу освіти // ІІ Міжнародна нуково-практичноа конференція «Школа синергії, освіти і духовності: нові виклики, тренди і можливості». - Київ. – 2021 (сертифікат № 039/26-11-К від 26.11.2021 р.).
 12. Драгунова В.В. Педагогічні інновації та техніки професійного розвитку в умовах відкритої освіти// ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-практичний онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії».Київ-2021 р. (сертифікат № ІТМЕ-030190 від 15.06.2021 р.). URL: https://iitlt.gov.ua/info/news/konferents-/iii-vseukrayins%60kyy-vidkrytyy-naukovo-praktychnyy-onlayn-forum-innovatsiyni-transformatsiyi-v-suchas/
 13. Драгунова В. В. Управлінська інноваційна діяльність в системі середньої освіти // ІІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар «Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту». - Київ-Бориспіль. -  2021 р. (сертифікат № 2021/10/29-065 від 29.10.2021 р.).
 14. Драгунова В. В. Інституаційні механізми забезпечення надання консалтингових послуг в закладі вищої освіти в умовах невизначеності //  Всеукраїнській наково-практичній конференції «Публічне управління та адміністрування в умовах війни і впоствоєнний період  в Україні – Київ. -2022 р.
 15. Драгунова В. В. Зміст консалтингових послуг в закладах вищої освіти // Viae Educationsos: Studies of Education and Didacties №1/2022.
 16. Драгунова В.В. Тренди, ризики та детермінанти консалтингової діяльності в закладі вищої освіти в умовах воєнного стану. Професійний розвиток в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: за матеріалами ІІІ наук.-практ.конф., 10-11.11.2022 р. URL: https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/FMfcgzGsltLlzZTQpFnTwDhWSLKvrMJJ?projector=1&messagePartId=0.1
 17. Драгунова В.В.  Інституаційні механізми забезпечення розвитку консалтинговоії діяльності в закладі освіти в умовах невизначеності» // Адаптивні процеси в освіті: збірник матеріалів (тез доповідей) 2‐го Міжнародного А 28 наукового форуму [за заг. ред. Г. В. Єльникової; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Л. О. Бачієва, В. М. Гладкова, З. В. Рябова; упоряд. Я. Й Васильченко]. Київ‐Харків‐Запоріжжя, 2023, с.165-167. URL: https://fileview.fwdcdn.com/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3DDXw5m6hl9g7W6Thwl98WauD1Kg2T8HTspeYbT7Fd170Fyao8m1kCANh9fT97F2nzGYLu_-BzKIWnxcoFto8jrTck63NOPyq6zVfMO33f:WZnX3R9s8WKUpU3F%26r%3D1682503978205&default_mode=view&lang=uk#start=0
 18. Драгунова В.В. Консалтингові послуги в закладах вищої освіти: сутність, зміст, структура // за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика». Київ.- 18.03.2023 р.
 19. Драгунова В.В.  Педагогічні умови реалізації консалтингової діяльності в закладі вищої освіти // за матер. Круглого столу «STEAM- освіта від теорії до практики», 24.03.2023 р.
 20. Драгунова В.В. Проєктування консалтингової діяльності взакладі вищої освіти// за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і молодь-2023: пріоритетні напрямки глобалізаційних змін». Київ, 14.04.2023р.
 21. Драгунова В.В. Менеджмент консалтингової  діяльності в закладі вищої освіти // за матеріалами Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави». Київ, 17-19.05.2023 р. URL: https://iod.gov.ua/content/events/42/vseukrayinska-mizhgaluzeva--naukovo-praktichna-onlayn-konferenciya-ukrayina-na-shlyahu-vidnovlennya--zavdannya-nauki-i-osviti-v-yevropeyizaciyi-derzhavi_publications.pdf?1686216291.7459   
 22. Драгунова В.В. Актуальність та особливості проєктування консалтингової діяльності в закладах післядипломної освіти в умовах невизначеності // за мат. VIІ Усеукраїнської науково-практичної інтернет  конференції «Інноваційні технології розвитку педагогів в умовах післядипломної освіти». Суми.- 30.05.2023.

Участь у науково-практичних заходах

 1. Тренінг у межах проєкту  МОН України «Бізнес для дослідників» (Київ, 30.05.2022 р.).
 2. Тренінг у межах проектів напрямку Жана Моне програми Еразмус+ «Підготовка заявок на конкурс проектів напрямку Жана Моне програми Еразмус+» (Київ, 13.01.2023 р.).
 3. Науково-педагогічні кейси Офісу підтримки вченого Міністерства освіти та науки України (Київ, 14.02.2023р.).
 4. Зимова школа молодого науковця (Київ,18-24.03.2023 р.; сертифікат №2406 від 18.03.2023).
 5. Проєкт Офісу підтримки вченого та Ради молодих учених при МОН України «Школа ментора», 15.03.2023 р.
 6. Тренінговий проєкт Ради молодих учених при МОН України «GranWuitter-III» (Київ, 27-31.03.2023 р.; сертифікат №218 від 27-31.03.2023 р).
 7. Тренінг МОН та Ради з питань освіти та молоді Естонської республіки (HARNO) на тему: «Програми співробітництва ЄС для початківців. Три необхідні кроки для початку міжнародного співробітництва» (Київ-Естонія, 28.04.2023 р.).
 8. Проєкт Ради молодих учених при МОН України «Об’єднані наукою» на тему: «Взаємодія Верховної Ради України та наукових працівників в рамках реалізації парламентом законодавчої функції» (Київ, 30.04.2023 р.).
 9. Проєкт Ради молодих учених при МОН України «Ніч молодіжної науки в умовах війни-2023» доповідь на тему: «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі вищої освіти» (Київ, 18.05.2023 р.).
 10. Тренінг Волинського національного університету імені Лесі Українки у рамках Центру досконалості Жана Моне "Волинський центр європейських студій: зелене та безпечне сусідство" програми Європейського Союзу «Еразмус+» (25.04.-20.05.2023 р.).

 

Науково-організаційна діяльність

 1. Вебінар на тему: «Формування трудового потенціалу держави та професійна підготовка кадрів для економіки України в умовах глобальних викликів і сучасних загроз» для категорії слухачів: «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освти»(спікери: В.В. Супрун, В.В. Драгунова), 24.03.2023 р.
 2. Вебінар на тему: «Тренди, ризики та детермінанти розвитку консалтингової діяльності в закладі освіти» для категорії слухачів: «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освти» (спікери: В.В. Драгунова), 07.04.2023 р.

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародних стажуваннях

 1. Міжнародне стажування на тему: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: Європейський досвід». Польща-Україна.( 24.04.-30.05.2021 р. сертифікат № SZFL-000044).
 2. Міжнародне стажування «Digital Future: blended learning» за підтримки університету прикладних наук Анхальт (Hochshule Anhalt,HSA) на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій),  (сертифікат № DN 202305045 від 04.04.-31.05.2023 р.).
 3. Міжнародне стажування Модуль Жан Моне «Он-лайн Академія UGent для українських викладачів: право та політика ЄС». ( 18.04.-16.06.2023 р., сертифікат).

Професійний розвиток

    Підвищення кваліфікації

 1. Курс навчання у сфері здійснення державних закупівель. (27.11.2015 р. Центр державних замовлень. Сертифікат № 009322).
 2. Курс перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування в рамках проведення ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». (01.06.2016 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації Житомирської ОДА. Посвідчення                              № 781/16.)
 3. Курс підвищення кваліфікації за програмою тематичного короткострокового семінару з питань новацій законодавства про державну службу, лідерства та ефективної комунікації у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». (Київ,2016).
 4. Курс підвищення кваліфікації вчителів історії, правознавства, інтегрованого курсу «Людина і світ». (12.06.-07.07.2017 р. КЗ «ЖОІППО» Житомирської обласної ради. Свідоцтво ОФ №0213973/934-17).
 5. Курс перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування «Матеріально-технічне забезпечення закладів середньої освіти». (13.03.2019 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації Житомирської ОДА. Посвідчення № 449/19.)
 6. Курс із цифрової грамотності для державних службовців. (04.05.2020 р. Дія. Цифрова освіта.).
 7. Курс перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування «Формування професійної компетентності державних службовців». (10.06. – 23.06.2020 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації Житомирської ОДА. Посвідчення № 874-д/20.)
 8. Курс підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) історії, правознавства, громадянської освіти. (08.09.-11.09.2020 р. КЗ «ЖОІППО» Житомирської обласної ради. Свідоцтво №0213973/8513-20).
 9. Курс підвищення кваліфікації для педагогів та керівників шкіл «Про дистанційний та змішаний формати навчання». (15.11.2020 р. Сертифікат http://s3-eu-west-1.amazonavs.com/ed-era).
 10. Курс англійської мови на рівні В2 (сертифікат від 15.11.2021 р.).
 11. Курс підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за спецкурсом: «Використання сервісів Google Workspace for Education для організації дистанційного та змішаного навчання» (11.05.-17.062022 р.сертифікат № №5850/22Д).
 12. Курс підвищення кваліфікації за категорією: «Науково-педагогічні працівники університетів, інститутів, академій» ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (17.01.-18.06.2022 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/0867-22).
 13. Курс підвищення кваліфікації за програмою: «Особливості управління закладами фахової передвищої, вищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану» (19-28.10.2022 р. сертифікат № СС 38282994/3481-22).
 14. Курс підвищення кваліфікації Національного агентства кваліфікацій «Розроблення професійних стандартів» (02.05-02.06.2023 р.  сертифікат).
 15. Курс півищення кваліфікацї за категорією: викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів (15.05.-24.11.2023 р. свідоцтво ).