Дидактичні системи у вищій освіті

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр

Мета − формування у майбутніх викладачів вищої школи певних знань і умінь з основ теорії навчання у вищій школі, підвищення рівня педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи шляхом покращання психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів до викладацької діяльності

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Дидактичні системи у вищій освіті»   здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;

- професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і предметно-діяльнісна, комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, науково-дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна, професійно-творча.

Зміст дисципліни.

МОДУЛЬ І.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ

Предмет курсу “Дидактичні системи у вищій освіті”

Оцінювання ефективності пізнавальної діяльності здобувача вищої освіти

Класифікація предметних умінь. Термін навчання за навчальною діяльністю  

МОДУЛЬ ІІ. Сутність дидактичних систем у вищій освіті

Оптимізація навчального плану відповідно до вимог нормативних документів

Цілі навчання за структурним елементом програми НД

Зміст навчання за структурним елементом програми навчальної дисципліни

Види та форми навчальних занять у вищій школі

МОДУЛЬ ІІІ. Критерії технологічності дидактичної системи

Тема 9. Структурування навчального матеріалу

Тема 10. Рівень засвоєння навчального елемента

Тема 11. Апріорна дидактична система

Тема 12. Дидактична задача

Тема 13. Реальна дидактична система

Тема 14. Структура НД

МОДУЛЬ ІУ Технології впровадження інноваційних дидактичних систем у практику вищої школи

Тема 15. Європейська кредитно-трансферна система організації навчального процесу

Тема 16. Представлення видів та форм НЗ у навчальних

Обсяг курсу – розраховано на 16 годин очного навчання 3 семестр (6 лекційні та 10 практичні) та 134 години самостійної роботи. Усього 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Викладацький склад: Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Дидактичні системи у вищій освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Дидактичні системи у вищій освіті»