Діяльність навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 2-3 семестр
Викладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

 

Мета викладання навчальної дисципліни − ознайомлення здобувачів із новими ефективними ідеями і різними технологіями діяльності закладу освіти у сфері зв’язків з громадськістю, реалізації окремих PR-проектів і широкомасштабних освітніх програм.

Основні завдання вивчення дисципліни «Діяльність навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю» полягають у тому, щоб:

− в теоретичному плані – дати знання щодо концепції організації зв’язків з громадськістю за кордоном і в Україні, ознайомити здобувачів з найважливішими тенденціями розвитку світового PR, усвідомити специфіку ситуації в Україні;

− в практичному плані – дати можливість здобувачам освоїти деякі методи і технології діяльності навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю.

Зміст дисципліни.

Теоретичні основи діяльності навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю. Сутність, історія, функції та засоби діяльності навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю. Інформаційні основи діяльності навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю. Поняття і комунікативні функції іміджу навчального закладу у зв’язках з громадськістю. Інтеграція зв’язків з громадськістю з іншими елементами комплексу маркетингових комунікацій в освіті. Технологічні аспекти діяльності навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю. Управління та інформаційна підтримка спеціальних подій та заходів навчального закладу. Ефективні комунікації для освітніх управлінців засобами web 2.0. Технологічні аспекти створення рекламних звернень. Технології створення, поширення та оцінки ефективності соціальної реклами.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Діяльність навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Діяльність навчального закладу у сфері зв’язків з громадськістю»