Еволюційне позиціонування спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-наукова програма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік – 2-й семестр.
Викладацький склад: Висоцька А.М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Мова викладання: українська

Мета – формування знань про еволюцію ставлення суспільства до осіб з обмеженими можливостями; розвиток уміння позиціонувати спеціальну  та інклюзивну освіту як сучасні тенденціїрозвитку вітчизняної галузі освіти; стимулювання до  самореалізації та вдосконалення професійної майстерності.

Завдання навчальної дисципліни:

  • формування уявлень про історію становлення системи спеціальної освіти в Україні та світі;
  • озброєння знаннями про основні етапи, умови, перешкоди на шляху формування суспільної думки щодо навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;
  • формування переконань щодо можливості та необхідності позиціонування спеціальної та інклюзивної освіти осіб з обмеженими можливостями серед широкого загалу як освітян, так і пересічних громадян;
  • формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими учасниками процесу спеціального та інклюзивного навчання з метою інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір.

Зміст дисципліни.

Еволюція ставлення держави і суспільства до дітей з особливими освітніми потребами. Інтегративні тенденції розвитку системи овіти у країнах пострадянського простору.  Основні напрями розвитку вітчизняної галузі спеціальної освіти на сучасному етапі.

Обсяг курсу – 150 год., що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Еволюційне позиціонування спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Еволюційне позиціонування спеціальної освіти осіб з особливими освітніми потребами»