Філософські проблеми наукового пізнання

 

Мета навчальної дисципліни.

Мета навчальної дисципліні полягає у формуванні знань у галузі філософії і методології науки, вивченні та аналізі сучасних наукових концепцій і теорій, вивченні методів для отримання і подальшого аналізу наукових знань, розв’язання проблеми істинності наукового знання, можливості інтуїтивного отримання знань, знайомство з практичним застосуванням науково-методологічних знань у професійній діяльності.

Основні завдання навчальної дисципліни.

Навчальна дисципліна «Філософські проблеми наукового пізнання» викладається у відповідності з основними позиціями, що склалися в історії філософії і в сучасній філософії. Курс порушує найважливіші філософські проблеми науки, а також методологічних шкіл і напрямків.

Для побудови курсу в якості базових вибрані історико-філософський і системний підходи. Це дозволяє виявити і зіставити ключові феномени у розвитку філософії науки і методології. Курс тісно пов’язаний з ідеями синтезу знань, що здійснюється через розширення предметних полів досліджень, а також посередництвом формування методологічних технологій, здатних відіграти роль інфраструктур пізнавальної діяльності в усіх її сферах. Курс передбачає сполучення історико-філософських, системних, логічних підходів, і водночас, у своїх завершальних розділах передбачає вихід на використання філософії і методології у процесах розв’язання дослідницьких завдань в областях природничих, технічних і соціально-гуманітарних дисциплін.

Студенти мають набути   загальних компетентностей :

Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння нових методів дослідження.

Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до мінливих умов середовища, ініціативність.

Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових та наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.

Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних ідей, власних здобутків.

Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті.

В процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних фахових компетентностей:

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.  

Здатність генерувати нові ідеї.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософські основи наукового пізнання» здобувачі вищої освіти повинні знати:

 • основні теоретичні положення філософії науки, мати поняття про предмет, методи, завдання філософії науки;
 • історію взаємодії філософії і науки та роль філософії науки у сучасному житті;
 • особливості природничого та гуманітарного знання, в тому числі у конкретних дисциплінах і використовуваних методах;
 • сучасні теорії розвитку наукового знання;
 • функції філософії в науковому пізнанні;
 • види знання, основні форми пізнання;
 • характерні ознаки наукового знання;
 • загальні закономірності розвитку знання;
 • характерні риси науки;
 • розуміти природу криз наук, що періодично виникають, і необхідність прийняття нових парадигм у науковому знанні;
 • сучасні концепції розвитку науки (за К. Поппером, Т. Куном, І. Лакатосом, П. Фєйєрабендом);
 • особливості емпіричного рівня дослідження;
 • специфіку теоретичного пізнання;
 • класифікацію методів наукового пізнання;
 • основні концепції істини;
 • етичні норми науки.

уміти:

 • реконструювати пізнавальні методи, категоріальні схеми;
 • використовувати сучасні методи пізнання;
 • пояснювати сучасні закономірності розвитку наукового пізнання;
 • аналізувати сучасну наукову картину світу;
 • розрізнити наукове знання від позанаукового;
 • характеризувати фактори, що впливають на розвиток науки;
 • характеризувати екологічні, етичні та економічні вимоги до сучасного
 • експерименту;працювати з науковими матеріалами у напрямку їх узагальнення і філософської інтерпретації;
 • працювати з категоріальним апаратом філософії, а також будь-якої іншої галузі знання, доводячи їх до рангів дослідницьких інструментів.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Філософські проблеми наукового пізнання»