Фізична терапія. Ерготерапія

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Викладацький склад: Дубовський С.І., кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів уявлень про основні методи, засоби та сучасні технології фізичної терапії; ознайомити студентів з теоретичними основами фізичної терапії; розкрити особливості організації реабілітаційних заходів у закладах освіти, в умовах медичних та реабілітаційних установ.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Фізична терапія. Ерготерапія» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

  • загальна: функціонально-поведінкова;
  • професійні: предметно-методична, предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна, корекційно-розвиткова, проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, професійно-творча

Зміст дисципліни.

Предмет і завдання фізичної терапіі. Ерготерапії. Принципи та засоби фізичної терапіі. Складові загального процесу фізичної терапіі. Система підготовки фізичних терапевтів в Україні. Організація та технології фізичної терапії. Організація та технології фізичної реабілітації. Організація та технології соціальної та трудової реабілітації. Організація та технології покращення якості життя. Сучасні методи фізичної терапії в умовах дошкільного закладу освіти. Сучасні методи реабілітації в умовах початкової школи. Сучасні методи фізичної терапії та ерготерапії в умовах інклюзивної загальноосвітньої школи. Сучасні методи тестування стану психофізичного розвитку та консультування в закладах, які забезпечують медичну, соціальну та психолого-педагогічну ерготерапію.

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізична терапія. Ерготерапія»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Фізична терапія. Ерготерапія»