Формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність: 016 «Спеціальна освіта»
Освітньо-наукова  програма: «
Спеціальна освіта (за нозологіями)»
Статус:
 вибіркова
Форма навчання: заочна
Рік, семестр:
 1 рік, 1, 2 семестр
Викладацький склад: Рожнова Т. Є. – кандидат педагогічний наук, доцент, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і спеціальної освіти.
Мова викладання: українська
Мета: забезпечення готовності до формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі підготовки у вищій школі.
Завдання начальної дисципліни: згідно з вимогами освітньо-наукової програми   здобувачі вищої освіти  повинні набути загальні  компетентності:
ЗК-5. Проблемно-прогностична: здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми у професійній діяльності; уміння застосовувати знання та розуміння основних концепцій, теорій та фактів для прогнозування стратегії професійної діяльності. ЗК-6. Міжособистісна взаємодія: здатність працювати в команді; здатність до ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та їхніми батьками; здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. ЗК-7. Інформаційно-комунікаційна: здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань, здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для 5 розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. ЗК-8. Креативна: здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення професійних завдань. ЗК-9. Аналітична: здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних питань; здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та практики.
Фахові компетентності:
ФК-1. Організаційна: здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати власну професійну діяльність; здатність до когнітивної гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. ФК-2. Теоретико-методологічна: здатність до застосування знань провідних гуманістичних теорій, концепцій, учень щодо виховання і навчання осіб з різними особливими освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. ФК-3. Психолого-педагогічна: володіння базовими знаннями з педагогіки і психології та вміння їх реалізувати, розуміння закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з особливими освітніми потребами. ФК-4. Методична: здатність застосовувати базові знання і вміння для формування компетентностей у дітей молодшого шкільного віку; здатність здійснювати освітній процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами.
 
знання та розуміння: сутності компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців; основних понять компетентнісного підходу; змісту та класифікацій ключових компетентностей особистості; змісту педагогічної компетентності; особливостей професійної діяльності викладача вищої школи; сутності та структури професійної компетентності викладача ЗВО та магістра спеціальної освіти; концептуальних засад, методів та технологій формування професійної  компетентності  майбутніх  фахівців;
застосування знань на практиці: уміти аналізувати еволюцію становлення  компетентнісного підходу в освіті; визначати сутність компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців та його основні поняття; проводити класифікацію ключових компетентностей особистості;аналізувати професійну діяльність педагога; визначати сутність та структуру професійної компетентності викладача вищої школи та магістра спеціальної освіти для оцінювання його діяльності; використовувати методи та технології формування професійної  компетентності  майбутніх  фахівців;використовувати відповідну термінологію з дисципліни в усній та письмовій формах та різні комунікаційні стилі (неофіційний, офіційний та науковий).Здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:
Інтегральні компетентностіздатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі спеціального та інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Зміст дисципліни. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Формування професійної   компетентності майбутніх фахівців» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта (за нозологіями)» здобувачів вищої освіти зі спеціальності: 016«Спеціальна освіта».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес формування професійної   компетентності майбутніх фахівців ефективного управління організацією на основі аналізу дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4 кредитам Європейської кредитно-трансферної системи, включає 12 год. аудиторних ( 6 год.  лекційних та 6 год. практичних занять),  108 год. самостійної творчої роботи здобувачів вищої освіти.
Форма підсумкового контролю – залік.