Інформаційні технології навчання в спеціальній освіті

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська 

Мета викладання навчальної дисципліни − формування у випускника освітньо-наукової програми «Спеціальна освіта» готовності застосовувати інформаційні технології в професійній і науковій діяльності.

Основні завдання вивчення дисципліни «Інформаційні технології навчання в спеціальній освіті» полягають в:

− формуванні у здобувачів освіти системи теоретичних знань про місце та роль інформаційних технологій у професійній діяльності;

− ознайомленні із сучасними методиками використання новітніх інформаційних технологій у корекційно-розвиткових занять;

− формуванні у здобувачів здатності до використання сучасних засобів збору і обробки інформації в професійній діяльності;

− стимулюванні здобувачів до самостійної творчої діяльності при засвоєнні дисципліни і формування необхідних компетенцій

Зміст дисципліни.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. Сутність інформаційних технологій та напрями їх використання в освітньому процесі. Хмарні технології та можливості використання сервісів Google Apps в освітньому процесі. Використання глобальної мережі Інтернет та web-сервісів у професійно-педагогічній діяльності педагога.

ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ. Вимоги до використання інформаційних технологій в роботі з дітьми з особливими потребами. Методика використання пакету Microsoft Office для підготовки навчальних матеріалів для корекційно-розвиткових занять. Асистивні / допоміжні технології в спеціальній освіті. Спеціальні комп'ютерні програми для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології навчання в спеціальній освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Інформаційні технології навчання в спеціальній освіті»