Інформаційні технології в освіті

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

 

Метою вивчення дисципліни «Інформаційні технології в освіті» є формування у здобувачів освітніх програм «Педагогіка вищої школи» та «Християнська педагогіка» інформаційної компетентності ― готовності раціонально використовувати інформаційно-комунікаційні технології для виконання професійних обов’язків із застосуванням комп’ютерної техніки.

Основні завдання вивчення дисципліни «Інформаційні технології в освіті» полягають в:

−                одержанні теоретичних знань з історії розвитку інформаційних технологій забезпечення розуміння та усвідомлення їх сутності, важливості та актуальності;

−                отриманні практичних навичок роботи з комп’ютерними інформаційними технологіями, оволодіти методикою використання програмних засобів інформаційних технологій;

−                вивчення організації консультування з використанням інформаційних технологій;

−                оволодіння навичками пошуку, обробки та аналізу інформаційних потоків.

Зміст дисципліни. НФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Сутність інформаційних технологій та напрями їх використання для підвищення ефективності навчальної роботи. Можливості використання пакету Microsoft Office в професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в науці. Інформаційне освітнє середовище закладу освіти. Створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни. Загальні засади та історія розвитку дистанційного навчання. ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ. Хмарні технології та можливості використання сервісів Google Apps в освітньому процесі. Використання глобальної мережі Інтернет та web-сервісів у професійно-педагогічній діяльності педагога. Формування бренду педагога в соціальних медіа. Позиціонування закладу освіти в мережі Інтернет

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Інформаційні технології в освіті»