Інноваційні педагогічні технології

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школи
Статус: за вільним вибором здобувача вищої освіти
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Викладацький склад: І. М. Андрощук, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, управління та соціальної роботи
Мова викладання: українська

Метою навчальної дисципліни є розуміння студентами сутності, закономірностей, тенденцій та перспектив розвитку педагогічного процесу (освіти) у ЗВО; ознайомлення з формами і методами навчання та виховання за сучасними педагогічними технологіями, що необхідні майбутньому фахівцю для творчого планування освітнього процесу.

Основними завданнями є:

- допомогти здобувачам вищої освіти оволодіти знаннями щодо сутності, закономірностей, тенденцій та перспектив розвитку педагогічного процесу у ЗВО;

- ознайомити здобувачів вищої освіти з класифікацією, сутністю та основними поняттями інноваційних педагогічних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- основи педагогічних технологій – поняття, класифікації, концептуальні ідеї, цільові орієнтації, особливості  змісту;

-  основні педагогічні технології, особливості їх використання;

-  систему знань і уявлень про закони, принципи й методи виховання й навчання у ЗВО.

вміти:

- доцільно використовувати педагогічні технології в конкретній ситуації навчання й виховання;

- застосувати базові психолого-педагогічні знання щодо пошуку раціональних технологічних форм і методів навчання та  уміння поєднати їх із вимогами й можливостями сучасної вищої освіти;

- володіти сучасними та ефективними методиками організації освітнього процесу;

- створювати конспекти навчального заняття з використанням інноваційних педагогічних технологій та знати структуру сучасного заняття у ЗВО.

Зміст дисципліни. Програма навчальної дисципліни складається з 1 модуля, що містить 6 тем: теоретичні основи інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання, інтерактивні технології, ігрові технології у ЗВО, технології розвивального навчання, комп’ютерні та інформаційні технології, технології розвитку творчого потенціалу особистості, проєктні технології, тестові технології, колективні способи навчання та групові технології, проблемне навчання.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні педагогічні технології»