Керівник навчального закладу

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент».
Освітньо-професійна  програма: «Управління навчальним закладом»
Статус : основна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у розширенні та поглибленні знань магістрів з теорії управління закладами освіти в сучасних умовах реформування освіти, враховуючи специфіку закладу освіти та рівень компетентності керівників в управлінській діяльності. Мета навчального курсу передбачає моделювання особистості сучасного керівника закладу освіти з властивими йому особистісними та професійними якостями.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у позиціонуванні концептуальних питань вивчення складових моделювання особистості сучасного керівника закладу освіти; у прагненні допомогти студентам зрозуміти та розкрити нові можливості, які притаманні сучасному керівнику закладу освіти в Україні; позитивно вплинути на формування управлінської логіки та культури професійної діяльності в умовах закладу освіти; формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими закладами освіти; здійснити допомогу у формуванні професіограми сучасного керівника закладу освіти. За допомогою контрольних завдань, виконання вправ студентам надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання. Під час вивчення курсу студенти навчаються аналізувати проблеми, які найчастіше зустрічаються в діяльності керівника закладу освіти та мають можливість утримати додаткову інформацію, щодо вирішення управлінських проблем у закладі освіти.

Основні завдання навчальної дисципліни дати магістрантам ґрунтовні і системні знання з усіх тем навчальної дисципліни, диференціюючи їх як:

 • методичні – розвиток управлінського мислення, здатності до аналізу управлінських ситуацій;
 • пізнавальні - вивчення теоретичних основ управління дошкільними, загальноосвітніми, професійно-технічними, закладами вищої освіти;
 • практичні - формування готовності до управління закладами освіти.

Студенти мають набути певних  загальних компетентностей :

 • Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні.
 • Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Здатність мотивувати людей та прогнозувати  спільну  мету.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу.

В процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних     

фахових  компетентностей :       

 • Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій  з менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.
 • Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани.
 • Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя , ефективного тайм-менеджменту та самоменеджменту.                                        
 • Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів освітньої організації.
 • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.
 • Здатність розробляти проекти, управляти ними, позиціонувати  ініціативу та підприємливість.
 • Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми освітньої організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
 • Здатність до управління освітньою організацією та її розвитком. 
 • Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати.
 • Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.
 • Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту.
 • Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.

У результаті вивчення навчального курсустуденти повинні знати:

 • основні функції управління;
 • науково-теоретичні основи процесу управління;
 • форми та методи управління в освіті;
 • суть системного, ситуаційного, атрибутивного, поведінкового підходу в управлінні закладами освіти різного типу;
 • технології управління закладом з урахуванням особливостей його функціонування;

уміти:

 • володіти понятійним апаратом щодо керівництва та управління закладом освіти;
 • формувати мету і завдання управління;
 • володіти методикою аналізу, синтезу, планування, контролю, розробки технології управлінської діяльності закладами освіти різного типу;
 • формувати навички з прийняття управлінського рішення;
 • аналізувати літературу з проблем управління та керівництва закладом освіти;
 • формувати організаційну культуру керівника закладу освіти.

Зміст дисципліни

Курс дисципліни  " Керівник навчального закладу" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації управлінської діяльності у закладах освіти. У процесі вивчення курсу студенти набувають необхідних знань та умінь щодо особливостей контракту, за яким здійснюється прийом на роботу керівника закладу освіти;усвідомленнявимог до керівника закладу освіти та його професійної діяльності; управління закладами освіти з урахуванням їх типів та  особливостей  функціонування ; вивчення системи управління закладами загальної середньої освіти; формування організаційної культури керівника закладу освіти.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: Моделювання особистості керівника ЗО.

Обсяг курсу – розраховано на 20 годин аудиторних занять  (10 лекційних та 10 практичних) та 130 години самостійної роботи. Усього 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Керівник навчального закладу»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Керівник навчального закладу»