Логодидактика і логопсихологія

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 3-4 семестр
Викладацький склад: Бартєнєва Л.І. кандидат педагогічних наук, ст. н. сп.
Мова викладання: українська

 

Мета − формування у студентів фундаментальних уявлень та знань про навчання й виховання дітей з мовленнєвими порушеннями, які можуть бути залученими до спеціального навчання в системі освіти та організації й надання їм педагогічної допомоги в ході освітнього процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Логодидактика і длогопсихологія» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

Загальні: морально-ціннісна, культурологічна компетентність.

Професійні:предметно-методична, предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна, корекційно-розвиткова, комунікативно-педагогічна, проектувально-корекційна, технологічна

Зміст дисципліни.

Логопедія, її предмет, завдання і методи. Вікові норми розвитку дитини. Дислалія. Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення. Ринолалія. Дизартричні порушення. Порушення писемного мовлення. Заїкання. Теоретичні засади логопсихології. Історичний аспект становлення логопсихології. Особливості пізнавальної сфери дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Особистість дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Особливості діяльності дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Прикладні проблеми логопсихології

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Логодидактика і логопсихологія»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Логодидактика і логопсихологія»