МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 2-3 семестр
Викладацький склад: З. В. Рябова, доктор педагогічних наук, професор
Мова викладання: українська 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок використання технологій маркетингових комунікацій в професійній діяльності.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: розширення знань з сутності професійної компетентності викладача закладу вищої освіти з питань маркетингових комунікацій та їх використання в управлінні освітнім процесом; сутності та структури якості надання освітніх послуг викладачем закладу вищої освіти; сутнісних характеристик маркетингових механізмів у визначенні освітніх потреб споживачів та шляхів їх задоволення; вмінь застосування теоретичних знань з питань маркетингових комунікацій в діяльності викладача ВНЗ; надання порівняльної характеристиці технологіям маркетингових комунікацій та вмінь ефективно використовувати їх в практичній діяльності; організовувати та проводити маркетингові дослідження з подальшою інтерпретацією їх результатів.

Зміст дисципліни.

Якість освіти як національний пріоритет і передумова національної безпеки держави. Якість освіти на рівні навчального закладу. Характеристика якості надання освітніх послуг. Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання Комплекс маркетингових комунікацій. Основні інструменти маркетингових комунікацій та їх характеристики. Функції маркетингових комунікацій. Характеристика технології використання маркетингових комунікацій в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти. Позиціонування закладу вищої освіти: очне та в мережі Інтернет. Планування діяльності закладу освіти на основі маркетингового управління. Характеристика маркетингових досліджень в професійній діяльності викладача закладу вищої освіти. Використання комп’ютерної техніки як необхідного інструментарію. Використання продуктів Microsoft Office для створення інформаційної бази. Вимірювання стану об’єкта як необхідний процес інформаційного забезпечення управління. Порівняння отриманих результатів зі стандартами.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»