Медіаграмотність

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 Спеціальна освіти
Освітньо-наукова програма: Спеціальна освіта (за нозологіями) Статус: вибіркова з циклу дисциплін загально-професійної підготовки.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Викладацький склад: Н. О. Приходькіна, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

Метою навчальної дисципліни єформування у магістрантів уявлення про методику та технології реалізації різних напрямків медіаосвіти, вміння здійснювати селекцію і комбінування методів медіаосвітньої діяльності, пропонувати авторські розробки.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медіаграмотність» є:

  • формування теоретичної бази знань з основ медіаграмотності і практичних навичок ефективної та безпечної взаємодії з інформацією, отриманою з медіаджерел, у тому числі з урахуванням використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності;
  • навчання сприйняттю і переробці інформації, переданої по каналах ЗМІ (в широкому тлумаченні), розвиток критичного мислення, умінь розуміти прихований зміст того чи іншого повідомлення, протистояти маніпулюванню свідомістю індивіда з боку ЗМІ;
  • формування вмінь знаходити, готувати, передавати і приймати інформацію в тому числі, з використанням різних медіаресурсів.

Зміст дисципліни. 

Основи медіаграмотності як навчальна дисципліна. Види і рівні медіаосвіти. Моделі медіграмотності та методи їх конструювання. Технології розвитку медіаграмотності учнів середньої і старшої школи. Технології розвитку медіаграмотності здобувачів вищої освіти і дорослої цільової аудиторії. Огляд ресурсів з розвитку медіаграмотності, особливості їх функціонування

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Медіаграмотність»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Медіаграмотність»