Менеджмент освіти

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент».
Освітньо-професійна  програма: «Управління навчальним закладом»
Статус : основна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань та практичних навичок щодо розвитку менеджерських здібностей в управлінні закладами освіти. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у розвитку управлінського мислення, здатності до аналізу управлінських ситуацій; вивчення теоретичних основ менеджменту освіти; формування готовності до використання управлінських умінь та навичок у професійній діяльності менеджера освіти. Основні завдання курсу полягають не лише у представлені концептуальних питань вивчення складових менеджменту освіти, але й у намірі допомогти студентам зрозуміти та розкрити нові можливості, які притаманні сучасному управлінню закладами освіти, розглянути нові підходи та моделі взаємозв'язку суб'єктів та об'єктів освітнього менеджменту, позитивно вплинути на формуваннях менеджерської логіки та культури.

За допомогою лекційних та практичних занять, організації самостійної роботи студентів, виконання завдань модульного контролю, магістрам надається можливість удосконалювати свої теоретичні знання та використання їх на практиці. Під час вивчення курсу, магістри аналізують проблеми, які найчастіше зустрічаються в діяльності менеджера освітньої сфери та мають можливість отримати додаткову інформацію, щодо вирішення таких проблем.

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей.

Студенти мають набути певних  загальних компетентностей :

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій  з менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани.

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя , ефективного тайм-менеджменту та самоменеджменту.                                        

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів освітньої організації.

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, позиціонувати  ініціативу та підприємливість.

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми освітньої організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

СК10. Здатність до управління освітньою організацією та її розвитком. 

СК11. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати.

СК12. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.

СК13. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту.

СК14. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.

У процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних  фахових  компетентностей :       

Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності навчальних закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток навчального закладу та успішність його позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.

Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку.           

Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.     

Здатність генерувати нові ідеї.

Знати основні завдання, категорії управління   вітчизняними ЗО.

Знати сучасні наукові підходи до реалізації основних засад у менеджменті освіти. Знати історичні етапи в розвитку менеджменту освіти за кордоном і в Україні, тенденції розвитку менеджменту  освіти в сучасній Україні.

У результаті  вивчення  навчальної дисципліни  «Менеджмент освіти» студенти повинні знати:

 • сутність, принципи і функції менеджменту освіти;
 • особливості управління закладами системи освіти;
 • принципи та функції менеджменту освіти;
 • законодавчо-правову базу, що регулює діяльність на всіх рівнях управління у закладах освіти;
 • основні умови здійснення діяльності в управлінні закладами освіти;
 • сутність основних положень директивних і нормативних документів, що регламентують діяльність органів управління освітою;
 • типи закладів освіти та їх ознаки;
 • особливості створення та функціонування ліцеїв, гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів, приватних шкіл тощо;
 • нормативну базу створення та функціонування закладу освіти;
 • визначення змісту навчальної діяльності закладу освіти;
 • особливості діяльності дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти.

уміти:

 • формулювати мету та основні завдання управління закладами освіти;
 • аналізувати та впорядковувати основи управління персоналом в закладах освіти;
 • застосовувати менеджерські методи в управлінні закладами освіти;
 • визначати рівень спрямованості особистості на управління закладами освіти;
 • визначати концептуальні засади діяльності закладів освіти;
 • здійснювати практичну управлінську діяльність на основі впровадження інноваційних управлінських методик. 

Зміст дисципліни

Курс дисципліни  " Менеджмент освіти" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь щодо сутності менеджменту освіти як системи управління закладом освіти ; системи лідерства в управлінні закладами освіти ; інформаційного забезпечення менеджменту освіти ;  прийняття управлінських рішень, облік та контроль у системі менеджменту освіти. У процесі вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань та умінь щодо організації управління закладами освіти, знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом менеджменту освіти, усвідомлюють місію, мету, об'єкт і суб'єкт, принципи, функції, інструменти менеджменту освіти, основи управлінської та організаційної культури.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: зміст, форми і методи менеджменту освіти.

Обсяг курсу – розраховано на 18 годин аудиторних занять  (10 лекційних та 10 практичних) та 160 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Менеджмент освіти»