Менеджмент соціальної роботи

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-наукова програма: Спеціальна освіта (освіта за нозологіями)
Статус: вибіркова
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

 

Мета навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань щодо менеджерських здібностей в організації соціальної роботи в спеціалізованих службах, які у своїй діяльності вирішують проблеми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.  При викладанні курсу враховуються теоретичний, методологічний, методичний і практичний матеріал. Це дає можливість більш повно розкрити тучи іншу проблему соціального менеджменту, акцентувати увагу на інформації навчального характеру, сприяє формуванню інформаційно- орієнтованого світогляду фахівця спеціальної освіти  щодо  знань методичних основ організації освітнього  процесу в умовах спеціального та інклюзивного закладу освіти з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мотивує  до  вдосконалення професійної майстерності.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають не тільки в представленні концептуальних питань вивчення складових менеджменту соціальної роботи, але й у прагненні допомогти студентам зрозуміти та розкрити нові можливості, які притаманні сучасному розвитку соціальної роботи в Україні; розглянути нові підходи та моделі взаємозв’язку суб’єктів та об’єктів менеджменту соціальної роботи; позитивно вплинути на формування менеджерської логіки та культури в умовах діяльності вітчизняних  соціальних служб; формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими учасниками процесу спеціального та інклюзивного навчання;   формування переконань щодо можливості та необхідності позиціонування зацікавленості спеціальній та інклюзивній освіті в сучасному соціумі.

Студенти мають набути певних  загальних компетентностей :

 • Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння нових методів дослідження.
 • Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до мінливих умов середовища, ініціативність.
 • Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових та наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 • Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.
 • Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних ідей, власних здобутків.
 • Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті.

В процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних фахових компетентностей:

 • Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності навчальних закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток закладу освіти та успішність його позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.
 • Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку.     
 • Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.
 • Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.  
 • Здатність генерувати нові ідеї.
 • Знати основні завдання, категорії розвитку соціальної роботи, сучасні наукові підходи до діяльності в умовах середовища дітей з обмеженими можливостями. Знати історичні етапи в розвитку вищої інклюзивної освіти за кордоном і в Україні, тенденції її розвитку в сучасній Україні.
 • Здатність професійно і вчасно реагувати на проблеми організації допомоги науково-методичного забезпечення процесу навчання та виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями в умовах спеціальної та інклюзивної освіти.

У результаті вивчення курсу «Менеджмент соціальної роботи» студенти повинні

знати:

 1. Особливості та закономірності організації життєдіяльності соціальної служби.
 2. Основні складові процесу менеджменту соціальної роботи
 3. Принципи та функції менеджменту соціальної роботи.
 4. Складові самоменеджменту соціального працівника.
 5. Підходи, моделі та методи  взаємозв’язку  суб’єктів  та об’єктів у МСР.
 6. Особливості менеджменту соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді.

вміти:

 1. Виявляти та аналізувати проблеми управління конкретної соціальної служби.
 2. Використовувати інструменти менеджменту соціальної роботи.
 3. Застосовувати менеджерські методи.
 4. Готувати рішення в соціальній службі.
 5. Аналізувати та впорядковувати становище з управлінням соціальної служби.

Зміст дисципліни.

Курс дисципліни  "Менеджмент соціальної роботи" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації менеджменту соціальної роботи у сучасних соціальних служб.У процесі вивчення курсу студенти набувають необхідних знань та умінь щодо організації управління соціальною роботою, знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом менеджменту соціальної роботи, усвідомлюють місію, мету, об'єкт і суб'єкт, принципи, функції, інструменти менеджменту соціальної роботи. Особливе значення у процесі вивчення курсу приділяється менеджерським методам в організації соціальної роботи та особливостям менеджменту соціальної роботи від домінуючої основи - клієнт соціальної служби.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в процесі ділового спілкування.

Обсяг курсу – розраховано на 26 годин очного навчання (12 лекційні та14 практичні) та 214 години самостійної роботи. Усього 240 годин, що відповідає 8.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма  навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи»