Методологія та організація наукового дослідження (ОНП - Спеціальна освіта (за нозологіями))

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 3-4 семестр
Викладацький склад: Гладуш В.А. докторпедагогічних наук, професор
Мова викладання: українська

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» є сформувати у здобувачів вищої освіти поняття про науково-педагогічне дослідження, ознайомити із комплексом методів науково-педагогічного дослідження, допомогти майбутнім здобувачам в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками організації та проведення наукового дослідження, обробки їх результатів; розвитку наукового світогляду.

Основні завдання викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» полягають в:

- отриманні знань в області методології наукового пізнання необхідних для написання наукової кваліфікаційної роботи (магістерської);

- отриманні знань про організацію наукового дослідження, написання та оформлення наукових статей, про порядок захисту магістерської роботи;

- отримання знань в області організації науково-дослідницької діяльності у ВНЗ;

- розвиток особистості майбутнього науковця, формування компетенцій, що сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності.

Зміст дисципліни.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сутність педагогічного дослідження. Методологія науково-педагогічного дослідження. Педагогічний експеримент. Технологія дослідницької роботи

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПЕДАГОГІЦІ. Планування педагогічного дослідження. Написання і оформлення наукових праць здобувачів вищої світи. Робота з науковою інформацією. Особливості підготовки, оформлення і захисту наукових робіт здобувачів вищої освіти

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.
Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукового дослідження»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Методологія та організація наукового дослідження»