Методологія та організація наукових досліджень (ОПП – Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійнапрограма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 2-3 семестр
Викладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська 

Мета викладання навчальної дисципліни – формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових досліджень та втіленням їх результатів.

Основні завдання викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» полягають в:

- отриманні знань в області методології наукового пізнання необхідних для написання наукової кваліфікаційної роботи (магістерської);

- отриманні знань про організацію наукового дослідження, написання та оформлення наукових статей, про порядок захисту магістерської роботи;

- отримання знань в області організації науково-дослідницької діяльності у закладах вищої освіти;

- розвиток особистості майбутнього науковця, формування компетенцій, що сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності

Зміст дисципліни.

Теоретичні основи науки та науково-педагогічної діяльності. Наука й наукові дослідження в сучасному світі. Особливості та види досліджень у педагогіці. Етичні принципи здійснення науково- педагогічного дослідження. Методологія педагогічної науки. Сутність та види педагогічного експерименту. Технологія проведення наукових досліджень у педагогіці. Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального пошуку. Поняття про планування наукового дослідження. Термінологічно-категоріальний та науковий апарат дослідження. Програма науково-педагогічного дослідження. Об’єм та репрезентативність вибірки. Генеральна сукупність. Технологія роботи з науковою літературою. Особливості збирання, обробки та інтерпретації інформації. Збір, узагальнення і аналіз педагогічної практики. Вимоги до оформлення бібліографічного опису літератури у списку використаних джерел. Систематизація та види результатів дослідження, їх зміст. Особливості підготовки, оформлення і захисту наукових робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обсяг курсу – 90 годин, що відповідає 3.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень»