МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ППН.05)

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта (за нозологіями)
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Викладацький склад: Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр

Мета − якісна підготовка здобувача вищої освіти до успішного життя й діяльності в умовах конкретного освітнього середовища; повне і збалансоване забезпечення суспільних потреб у кадрах фахівців різного профілю й рівня кваліфікації; максимальне задоволення освітніх потреб особистості майбутнього фахівця спеціальної освіти; допомога йому в усвідомленні цих потреб; забезпечення високої професійної й соціальної компетентності випускника і належний розвиток його професійно та соціально значущих особистісних якостей фахівця спеціальної освіти.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця спеціальної освіти» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

  • загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;
  • професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна/корекційно-розвиткова, комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, науково-дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна, професійно-творча.

Зміст дисципліни.

МОДУЛЬ І. Формування змісту навчання: освітньо-професійна програма підготовки фахівців спеціальної освіти

Визначення цілей освітньої та професійної підготовки майбутнього фахівця

Формування змісту навчання. Загальна схема формування змісту навчання

Освітньо-професійна програма підготовки фахівця спеціальної освіти

МОДУЛЬ ІІ. Моделювання змісту підготовки за циклами та навчальними дисциплінами в умовах ЕКТС

Аналіз соціальної діяльності фахівця спеціальної освіти

Стратегічні завдання вищої спеціальної освіти в сучасних умовах

Освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча програми підготовки фахівця

Обсяг курсу – розраховано на 8 годин очного навчання 3 семестр (4 лекційні та 4 практичні) та 164 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС. Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ   ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ППН.05)»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ППН.05)»