Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 5-6 семестр
Викладацький склад: Гладуш В.А., доктор педагогічних наук, професор
Мова викладання: українська

 

Мета викладання навчальної дисципліни − формування у студентів уявлень про дітей з РАС, які можуть бути залученими до спеціального навчання в системі освіти та організації й надання їм педагогічної допомоги в ході навчально-виховного процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

- загальні:

морально-ціннісна, функціонально-поведінкова;

- професійні:

корекційно-педагогічна, корекційно-розвиткова, комунікативно-педагогічна, проектувально-корекційна, технологічна, етико-педагогічна, культурно-педагогічна.

Зміст дисципліни.

Аутизм як науково-педагогічний феномен. Проблема аутизму в онтогенезі. Діагностика РАС. Навчання і виховання дітей з РАС. Програма психологічної корекції цілісного розвитку дітей з РАС. Допомога родині аутичної дитини.

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Робоча навчальна програма дисципліни "Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру"

СИЛАБУС навчальної дисципліни "Навчання і виховання дітей з розладами аутичного спектру"