Організація і управління навчально-виховним процесом

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійна  програма: « Педагогіка вищої школи»
Статус: основна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у магістрів основних засад нормативно-методичного та законодавчого забезпечення ЗВО України, організації освітнього  процесу у закладах вищої освіти та забезпеченні  певного рівня знань щодо управління ЗВО.

Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів вищої освіти з основними положеннями нормативного та правового регулювання організації освітнього процесу у закладах вищої освіти . Навчальна програма передбачає організацію вивчення дисципліни за модульно-рейтинговою системою. Для самостійної роботи над курсом додаються контрольні запитання. Модульний контроль охоплює весь навчальний матеріал, у тому числі і матеріал, що вивчається студентами самостійно..

Студенти мають набути певних  загальних компетентностей :

 • Згідно з вимогами освітньо-професійної програми   здобувачі вищої освіти  повинні набути фахових компетентностей:
 • знання та розуміння: сутності організації та управління освітнім процесом підготовки майбутніх фахівців; основних понять змісту та класифікацій ключових компетентностей особистості  викладача ЗВО  ; змісту педагогічної компетентності; особливостей професійної діяльності організації освітнього процесу у закладах вищої школи; сутності та структури професійної діяльності викладача ЗВО; концептуальних засад, методів та технологій формування професійної  компетентності  майбутніх  викладачів ЗВО;
 • застосування знань на практиці: уміти аналізувати еволюцію розвитку  освіти; визначати сутність сучасних  підходів до підготовки майбутніх фахівців та його основні поняття; проводити класифікацію ключових компетентностей особистості;аналізувати професійну діяльність педагога; усвідомити основні принципи, на яких базується освітній процес; прагматичний взаємозв'язок рівня організації освітнього процесу і рівня розвитку суспільства. діяльності; використовувати методи та технології формування професійної  компетентності  майбутніх  фахівців;використовувати відповідну термінологію з дисципліни в усній та письмовій формах та різні комунікаційні стилі (неофіційний, офіційний та науковий). Здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

Інтегральні компетентності: Здатність розв’язувати складні професійні завдання і проблеми у галузі освіти, що передбачає дослідницьку та інноваційну діяльність в динамічних умовах закладу вищої освіти.

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. ЗК 3. Здатність проведення лекцій та практичних занять на відповідному рівні ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії ЗК 9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності ЗК 10. Здатність працювати автономно і в міжнародному контексті ЗК 11. Здатність розробляти та управляти проектами. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

ФК 1. Здатність проектувати і реалізувати зміст освіти, зміст навчання, індивідуальні освітні траєкторії за рівнями Національної рамки кваліфікацій. ФК 2. Здатність до створення освітнього середовища, що забезпечує якість освіти. ФК 3. Здатність розробляти комплексне навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни. ФК 4. Здатність продукувати систему управління пізнавальною діяльністю, що забезпечує досягнення програмних результатів навчання. ФК 5. Здатність застосовувати інноваційні педагогічні технології з урахуванням особливостей підготовки фахівців за різними спеціальностями. ФК 6. Здатність планувати і проводити теоретичні та емпіричні дослідження у сфері освіти. ФК 7. Здатність застосовувати діагностичний інструментарій оцінювання академічних досягнень здобувачів освіти. ФК 8. Здатність організовувати управління і самоуправління освітнім процесом. ФК 9. Здатність реалізувати здоров’язбережувальний підхід в організації освітнього процесу. ФК 10. Здатність будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього процесу. ФК 11. Здатність до рефлексії в процесі розв’язання професійних завдань. ФК 12. Здатність до самоосвіти і професійного самовдосконалення. ФК 13. Здатність застосовувати інформаційні технології в освітньому процесі. ФК 14. Здатність створювати просвітницькі програми популяризації освіти, науки та культури. ФК 15. Здатність забезпечувати міжпредметні зв’язки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація і управління освітнім  процесом» студенти повинні:

Знати:

 • основні принципи організації освітнього процесу та системи вищої освіти в Україні;
 • нормативно-правову базу організації освітнього процесу;
 • основні форми організації освітнього процесу та види проведення занять;
 • основні форми та засоби контролю якості підготовки фахівців;
 • основні умови здійснення освітньо-виховної діяльності у закладах вищої освіти.

Уміти:

 • проектувати навчальну діяльність за певним напрямом фахової підготовки;
 • використовувати освітні стандарти для розробки навчальних та робочих планів, підготовки навчальних і робочих програм навчальних дисциплін;
 • підготувати розклад навчальних занять з урахуванням інноваційних технологій організації освітньої діяльності;
 • скласти "індивідуальний план навчальної, науково-методичної організаційної, виховної та іншої роботи викладача вищого освітнього закладу.

Зміст дисципліни.

Курс дисципліни  " Організація і управління навчально-виховним процесом" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації освітнього процесу у ЗВО. У процесі вивчення курсу студенти набувають необхідних знань та умінь щодо організації освітнього процесу у ЗВО, знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом управління освітнім процесом , усвідомлюють місію, мету, об'єкт і суб'єкт, принципи, функції, інструменти організації діяльності ЗВО. Особливе значення у процесі вивчення курсу приділяється менеджерським методам в організації освітнього процесу у ЗВО та особливостям домінуючих основ – здобувача вищої освіти: зміст педагогічної компетентності; особливості професійної діяльності організації освітнього процесу у закладах вищої школи; сутність та структури професійної діяльності викладача ЗВО; концептуальні засади, методи та технології формування професійної  компетентності  майбутніх  викладачів ЗВО.

Предмет вивчення курсу: закономірності організації освітнього процесу ЗВО.

Обсяг курсу – розраховано на 18годин очного навчання (8 лекційних та10 практичних) та 132 години самостійної роботи. Усього 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.  Форма підсумкового контролю– іспит..

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація і управління навчально-виховним процесом»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організація і управління навчально-виховним процесом»