Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 5-6 семестр
Викладацький склад: Дубовський С.О., доцент педагогічних наук
Мова викладання: українська

 

Мета − формування у студентів уявлень про організаційні, психологічні та методичні засади супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;

- професійні: предметно-методична і предметно-діяльнісна, комунікативно-педагогічна, організаційна, етико-педагогічна, культурно-педагогічна.

Зміст дисципліни.

Соціальний супровід родин, в яких виховуються діти з особливими освітніми потребами, Статус людей-інвалідів та дітей з обмеженими можливостями у cуспільстві, їх перелік. Зміст та тлумачення нормативних актів нашої держави на користь прав та інтересів дітей з вадами у психофізичному розвитку та їх батьків. Класифікація і характеристика різних ступенів інтелектуального дефекту та спеціальні заклади освіти, Класифікація і характеристика різних ступенів інтелектуального дефекту. Категорії дітей з ООП. Структурно-організаційні принципи спеціальної освіти. Спеціальні навчальні заклади для дітей шкільного віку та їх структура. Психологічно-лікувальний та інтегрувальний підходи до соціальної допомоги особам з відхиленнями у розвитку. Батькам про соціальний розвиток особливої дитини. Помилки батьків у вихованні дітей та шляхи їх запобігання. Шляхи виправлення деструктивних настановлень батьків. Сучасні технології навчання та виховання дітей з ООП. Педагогічно-терапевтичний вплив на розвиток дитини з ООП. Шляхи оптимізації корегувального впливу на особистість дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Основні напрямки методичної допомоги батькам

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з  особливими освітніми потребами»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організація супроводу родин, в яких виховуються діти з  особливими освітніми потребами»