Організаційна діяльність керівника закладу освіти

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент».
Освітньо-професійна  програма: «Управління навчальним закладом»
Статус : основна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Метою навчальної дисципліни «Організаційна діяльність керівника закладу освіти» є поглиблення знань магістрантів з сучасної теорії та практики організації управління закладів освіти України; оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера освіти; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.

Основними завданнямидисципліни«Організаційна діяльність керівника навчального закладу» є надання магістрантам базових знань щодо: нормативно-правової бази сфери освіти; усвідомлення основних засад управління закладами освіти різних рівнів освіти; усвідомлення системи стандартів освіти та державного регулювання якості освітніх послуг; теоретичних та практичних питань організаційної діяльності керівника та управлінської команди закладу освіти;теоретична та практична підготовка студентів із питань: визначення особистісних цінностей та цілей менеджера освіти; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва; організації управлінської діяльності керівників закладів  освіти різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності керівників закладів  освіти; використання робочого часу як ресурсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Організаційна діяльність керівника закладу освіти» студенти мають набути певних загальних компетентностей:

Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння нових методів дослідження.

Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до мінливих умов середовища, ініціативність.

Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових та наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.

Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних ідей, власних наробіток.

Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті.

Організаційні навички. Здатність організувати діяльність колективу засобами менеджменту в закладі освіти та вміння створити систему делегування повноважень.

У процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних фахових компетентностей: 

Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток закладу освіти та успішність його позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.

Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку.

Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.

Здатність генерувати нові ідеї. Знати основні завдання, категорії розвитку вищої школи, сучасні наукові підходи у системі вищої школи. Знати історичні етапи в розвитку вищої освіти за кордоном і в Україні, тенденції розвитку вищої освіти в сучасній Україні.

Здатність розвивати власну організаційну культуру. Культурологічний підхід до управління ЗО передбачає по-перше, особистісну орієнтацію не лише на навчання та виховання учнів (студентів), але й керівництво педагогічним колективом; по-друге, обов'язковою умовою є створення культурного середовища, творчої атмосфери в колективі. Знання, які формуються у освітньому процесі мають бути, насамперед, засобом розвитку особистості, її становлення як суб'єкта культури.

Здатність до самоменеджменту керівника закладу освіти. Усвідомити сучасні концепції самоменеджменту, методики вибору кар’єри, методики саморозвитку менеджера,основні методики тайм-менеджменту; надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-менеджменту; виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності; освоїти навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю; розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації.

Зміст дисципліни.

Курс дисципліни  "Організаційна діяльність керівника закладу освіти" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації управлінської діяльності у закладах освіти. У процесі вивчення курсу студенти набувають необхідних знань та умінь щодо організації управління педагогічними колективами , знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом менеджменту освіти, усвідомлюють місію, мету, об'єкт і суб'єкт, принципи, функції, інструменти менеджменту освіти. Особливе значення у процесі вивчення курсу приділяється менеджерським методам в організації діяльності закладів освіти та особливостям формування самоменеджменту , тайм-менеджменту управлінської та педагогічної діяльності.

 Предмет вивчення навчальної дисципліни: організаційні засади діяльності керівника закладу освіти.

Обсяг курсу – розраховано на 12 годин аудиторних занять  (6 лекційних та 6 практичних) та 108 години самостійної роботи. Усього 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

  

Робоча програма навчальної дисципліни «Організаційна діяльність керівника закладу освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Організаційна діяльність керівника закладу освіти»