Основи медіаграмотності

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 2-3 семестр
Викладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

 

Мета викладання навчальної дисципліни − формування у майбутніх керівників закладів освіти певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медійного світу в професійному  та особистісному становленні людини.

Головним завданнямвикладання навчальної дисципліни «Основи медіаграмотності» є формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до свідомого існування у медіасередовищі та органічної інтеграції в медіакультуру через формування критичного відношення до аудіовізуального продукту, перетворення себе із споживачів аудіовізуального продукту у свідомих і творчих користувачів мас-медіа, вироблення імунітету до маніпулятивної дії екрану, створення умов інформаційної безпеки для свідомих громадян суспільства.

Зміст дисципліни.

Медіаграмотність як складова підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Основні історичні етапи розвитку медіаосвіти в Україні та за кордоном. Місце медіа у формуванні сучасної картини світу. Медіаосвіта як засіб розвитку «критичного мислення». Профілактика сучасних маніпулятивних технологій мас-медіа. Найбільш поширені технології підсвідомого впливу на учасників освітнього процесу. Медіапедагогіка і основи медіаграмотності як психолого-педагогічна складова підготовки керівників закладів освіти. Медіакомпетентність керівника закладу освіти та технології її розвитку. Особистісні цінності як основа орієнтованого виховання молоді засобами масової інформації. Використання можливостей засобів масової інформації і комунікації в освітній діяльності закладів освіти. Медіа в освітньому процесі закладів освіти. Нові медіа та комунікації як новий фактор взаємодії в інформаційному освітньому середовищі.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи медіаграмотності»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Основи медіаграмотності»