Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Махиня Т.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

 

Основна мета вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність викладача вищої школи»полягає в формуванні у студентів потреб професійного розвитку, підвищення професійної культури та педагогічної майстерності на умовах засвоєння технологій самоорганізації педагогічної діяльності.

Основні завдання вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» полягають в:

- формуванні у студентів педагогічної майстерності як комплексу властивостей особистості викладача, що забезпечує високий рівень самоорганізації педагогічної діяльності;

- ознайомленні з механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності та шляхами професійного самовдосконалення;

- організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої взаємодії;

- ознайомленні з новаторським педагогічним досвідом, шляхом створення потртфоліо викладача.

Зміст дисципліни. Поняття педагогічної діяльності, її структура та специфіка. Основні напрями та функції діяльності викладача вищої школи. Вимоги до викладачів вищої школи, їх права та обов’язки. Компетентнісна модель науково-педагогічного працівника. Готовність викладача вищої школи до педагогічної діяльності. Самовиховання і самоосвіта в системі підготовки викладача. Поняття педагогічної майстерності. Елементи педагогічної майстерності. Критерії та рівні педагогічної майстерності педагога. Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної майстерності. Здібності до педагогічної діяльності як елемент педагогічної майстерності. Форми та шляхи підвищення  рівня педагогічної майстерності. Педагогічна техніка  як елемент педагогічної майстерності. Педагічні здібності викладача вищої школи. Поняття «педагогічна техніка». Зовнішня і внутрішня педагогічна техніка викладча вищої школи. Сутність поняття конфлікту та класифікація педагогічних конфліктів. Педагогічна взаємодія. Форми педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу в системі вищої школи. Стилі педагогічної взаємодії. Конфлікти у педагогічній взаємодії викладача вищої школи, їх функції та шляхи розв’язання.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність викладача вищої школи»