Педагогічний контроль в системі освіти

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітньо-професійна програма: Педагогіка вищої школи, Християнська педагогіка
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 2-3 семестр
Викладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічний контроль в системі освіти» є формування у здобувачів освіти  уявлень про сучасний стан педагогічного контролю в системі вищої освіти: розвиток педагогічного мислення, здатності до аналізу педагогічних явищ; пізнавальні - вивчення теоретичних основ педагогічного контролю; практичні - формування готовності до використання педагогічних умінь та навичок у своїй практичній діяльності.

Основні завдання викладання навчальної дисципліни «Педагогічний контроль в системі освіти»:

- сформувати розуміння проблем застосування нових підходів до діагностики та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, змісту процесу оцінки якості освіти;

- ознайомити з таксономією освітніх цілей і сформувати розуміння взаємозв'язку цілей, вимог до результатів навчання і підходів до оцінювання освітніх досягнень;

- ознайомити з концепціями рейтингової системи контролю та оцінки результатів навчання, механізмами регулювання контрольного-оціночної діяльності на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду;

- сформувати теоретичні знання і практичні вміння в області методики розробки сучасних систем і технологій діагностики та оцінювання якості освітнього процесу у тому числі тестування, аналізу результатів процесу їх використання на основі інформаційних технологій та застосування зарубіжного досвіду.

Зміст дисципліни.Загальні основи педагогічного контролю в системі освіти. Педагогічний контроль в освітньому процесі. Зміст, форми, методи і види контролю якості освіти. Психологічні відмінності навчальної оцінки і відмітки. Якість освіти та моніторинг якості освіти. Європейська кредитно-трансферна система накопичення – EСTS. Запровадження кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу у закладах вищої освіти України. Тестові технології оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Розвиток системи тестування в Україні та за кордоном. Психолого-педагогічні аспекти тестування. Основні положення сучасної теорії конструювання тестів. Комп’ютерне тестування, обробка й інтерпретація результатів тестування.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогічний контроль в системі освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Педагогічний контроль в системі освіти»