Педагогіка інклюзивного навчання

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-наукова програма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2-й рік – 2-й семестр.
Викладацький склад: Висоцька А.М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Мова викладання: українська

 

Мета формування знань про основні складові та умови організації навчально-виховної роботи в інклюзивному навчальному закладі; засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивного навчання; розвиток уміння та бажання працювати в команді; стимулювання до самореалізації та вдосконалення професійної майстерності. 

Завдання навчальної дисципліни:

  • формування усвідомленого розуміння основоположних засад інклюзивної освіти;
  • озброєння знаннями щодо впровадження технологій інклюзивного навчання в практику роботи закладу загальної середньої освіти;
  • формування уявлень про партнерську взаємодію суб’єктів інклюзивного навчання;
  • ознайомлення зі стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими потребами;
  • формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими учасниками процесу інклюзивного навчання;
  • сприяння усвідомленню необхідності зростання професійної майстерності.

Зміст дисципліни.

Інклюзивне навчання як стратегічний напрям системи освіти України. Основи партнерської взаємодії суб’єктів інклюзивного навчання. Дитина з особливими освітніми потребами як суб’єкт інклюзивного навчання.  Особливості розвитку та педагогічної підтримки дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання. 

Обсяг курсу – 180 год., що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка інклюзивного навчання»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Педагогіка інклюзивного навчання»