Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-наукова програма: Спеціальна освіта (за нозологіями)
Статус: вибіркова.
Викладацький склад: Приходькіна Н.О.,кандидат педагогічних наук,доцент
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 3 семестр

 

Мета − ознайомлення з основними поняттями дисципліни, вивчення теоретичних засад управління проектами в різних сферах, формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних уявлень та знань про управління проектами вчителя спеціальної освіти та організації й надання педагогічної допомоги в ході освітнього процесу.

 

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

  • загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;
  • професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна/корекційно-розвиткова, комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, науково-дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна, професійно-творча.

Зміст дисципліни

МОДУЛЬ І. Теоретико-методологічні засади соціального проектування

Тема 1. Сучасні підходи до соціального проектування

Сутність понять «проект», «проектування». Проект і специфіка проектної діяльності. Сутність управління проектами. Види проектів. Фази життєвого циклу проекту. Структура і середовище проекту. Учасники проекту. Особливості соціального проекту вчителя спеціальної освіти.

Тема 2. Технологія розробки соціального проекту

Життєвий цикл проекту. Принципи та види соціальної діагностики. Вимоги до формулювання мети і завдань проекту. Фінансове забезпечення проекту. Загальна логіка соціального проекту.

Тема 3. Текстове оформлення соціального проекту

Поняття аплікаційної форми. Компоненти текстового оформлення проекту. Види текстового оформлення проекту.

Тема 4. Моніторинг та оцінка соціальних проектів

Поняття моніторингу. Процедура     моніторингу соціальних проектів. Сутність та види оцінки соціальних проектів.

Тема 5. Характеристика процесу управління проектом

Поняття управління проектом (проектний менеджмент). Середовище реалізації проекту. Складові системи управління соціальними проектами.

МОДУЛЬ ІІ. Методика організації проектної діяльності дітей з особливими освітніми потребами

Тема 6. Методика організації тематичних проектів дітей з особливими освітніми потребами

Тема 7. Підготовка та проведення тематичних проектних днів у закладі освіти

Тема 8. Організація діяльності дітей з особливими освітніми потребами на різних етапах проекту

Тема 9. Форми та методи роботи на різних етапах проекту

Тема 10. Форми презентації результатів проектної діяльності учнів

Обсяг курсу – розраховано на 8 годин очного навчання (4 лекційні та 4 практичні) та 164 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

     

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти»