Психологія і етика ділового спілкування

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність:  073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма: «Управління навчальним закладом»
Статус: вибіркова
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестр
Викладацький склад: Рожнова Т. Є. – кандидат педагогічний наук, доцент кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

 

Мета: формування у здобуачів вищої освіти системи наукових уявлень щодо психології ділового спілкування, компетентність в спілкуванні, параметри ділового спілкування, розвиток професійної компетентності завдяки засвоєнню знань в галузі психології ділового спілкування.

Завдання начальної дисципліни: за результатами оволодіння заннями та навичками з навчальної дисципліни «Психологія і етика ділового спілкування» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

Інтегральні компетентності: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання.

Загальні компетентності (ЗК):

 ЗК2. Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

 ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

 ЗК4. Здатність мотивувати людей та прогнозувати  спільну  мету.

 ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

 ЗК7. Здатність до абстрактного та критичного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

(СК):

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани.

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя , ефективного тайм-менеджменту та самоменеджменту.                                        

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, позиціонувати  ініціативу та підприємливість.

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК12. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти.

СК13. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту.

Зміст дисципліни. Навчальна дисципліна “Психологія та етика ділового спілкування” відіграє важливу роль у підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності та продуктивної співпраці у сфері бізнесу. У стандартах освіти з підготовки молодших спеціалістів конкретно визначено мету, завдання, зміст та вимоги до випускників з питань ділової комунікації, її норм та правил, особливостей етикету і поведінки. У курсі розглядаються основні принципи теорії спілкування, етичні та соціально-психологічні механізми взаємодії людей в процесі ділових комунікацій. У всіх темах наголошується на важливості для ділового спілкування таких моральних ознак особистості, як порядність, відповідальність, сумлінність, доброзичливість і повага до ділових партнерів. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення з досягненнями зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі ділових комунікацій і механізмів налагодження ефективних контактів.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в процесі ділового спілкування.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4 кредитам Європейської кредитно-трансферної системи, включає 12 год. аудиторних ( 6 год.  лекційних та 6 год. практичних занять),  108 год. самостійної творчої роботи здобувачів вищої освіти.

Форма підсумкового контролю – залік.