Спеціальна педагогіка

Рівеньвищоїосвіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Викладацький склад: Гладуш В.А., доктор педагогічних наук, професор
Мова викладання: українська

 

Мета − формування у здобувачів вищої освіти фундаментальних уявлень та знань про навчання й виховання дітей, які можуть бути залученими до спеціального навчання в системі освіти та організації й надання їм педагогічної допомоги в ході освітнього процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

  • загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;
  • професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна/корекційно-розвиткова, комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, науково-дослідницька, етико-педагогічна, культурно-педагогічна, професійно-творча.

Зміст дисципліни.

Загальні основи спеціальної педагогіки (олігофренопедагогіки). Спеціальна педагогіка як наука. Система закладів для дітей з порушеннями інтелекту. Навчання, виховання дітей з помірним, важким і глибоким ступенем розумової відсталості. Теорія навчання учнів з порушеннями інтелекту. Сутність та зміст процесу навчання дітей з вадами інтелекту. Принципи методи та форми спеціальної дидактики. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з порушеннями інтелекту. Теорія виховання учнів з порушеннями інтелекту. Сутність процесу виховання. Особистість і колектив. Трудове, фізичне і екологічне виховання в спеціальній школі. Естетичне, гендерне виховання в спеціальній школі. Освітній менеджмент спеціальних закладів освіти. Педагогічний персонал школи. Управління і керівництво спеціальною школою

Обсяг курсу – 240 годин, що відповідає 8.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка»