Спеціальна психологія

 

Рівеньвищоїосвіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Викладацький склад: Гладуш В.А., доктор педагогічних наук, професор
Мова викладання: українська

 

Мета − формування у студентів фундаментальних уявлень та знань про психологічні особливості дітей, які можуть бути залученими до спеціального навчання в системі освіти та організації й надання їм педагогічної допомоги в ході освітнього процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Спеціальна психологія» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

  • загальні: комунікативна, пізнавальна, дослідницька;
  • професійні: корекційно-розвиткова, комунікативно-педагогічна, діагностично-прогностична, проектувально-корекційна, технологічна, науково-дослідницька.

Зміст дисципліни.

Предмет і завдання спеціальної психології. Дефект розвитку та його структура. Історія становлення спеціальної психології. Характеристика розумової відсталості. Психологічні особливості корекційно-розвиткової роботи з розумово відсталими дітьми. Психологічні особливості розумово відсталого дошкільника. Корекційно-розвиткова робота з розумово відсталими дошкільнятами. Психологічні особливості та корекція недоліків учнів з олігофренією. Психологічна характеристика відчуттів, сприймання, пам’яті розумово відсталих учнів. Психологічна характеристика мислення, мовлення, уваги розумово відсталих учнів. Структура особистості розумово відсталого учня. Емоційна сфера у розумово відсталого учня. Психологічна характеристика діяльності розумово відсталого учня та її корекція.

Обсяг курсу – 240 годин, що відповідає 8.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна психологія»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Спеціальна психологія»