Спеціальні методики навчання та виховання №1

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-наукова програма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік – 2 семестр, 2 рік – 1 семестр
Викладацький склад: Висоцька А.М., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Мова викладання: українська

Мета – формування корекційно орієнтованого світогляду фахівця спеціальної освіти; знань методичних основ організації навчально-виховного процесу в умовах спеціального та інклюзивного закладу освіти з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями; знань спеціальних методик і новітніх технологій навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями; стимулювання до  самореалізації та вдосконалення професійної майстерності.

Завдання навчальної дисципліни:

  • вивчення основних категорій, понять та методів навчального курсу;
  • формування уявлень про основні психолого-педагогічні засади навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку;
  • озброєння знаннями спеціальної дидактики;
  • формування готовності до співпраці в умовах партнерської взаємодії з іншими учасниками процесу спеціального та інклюзивного навчання;
  • формування переконань щодо можливості та необхідності позиціонування спеціальної та інклюзивної освіти осіб з обмеженими можливостями серед широкого загалу як освітян, так і пересічних громадян;

Зміст дисципліни.

Психолого-педагогічні засади навчання та виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями. Основи спеціальної дидактики.

Спеціальні методики викладання навчальних предметів (українська мова, ручна праця, образотворче мистецтво, фізкультура). Теорія і методика виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями. 

Обсяг курсу – 180 год., що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання та вихованя»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання та вихованя»