Спеціальні методики навчання та виховання №2

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: нормативна.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Викладацький склад: Дубовський С.О., доцент педагогічних наук
Мова викладання: українська

 

Мета − формування у студентів уявлень про особливості викладання таких шкільних дисциплін як: «Математика» в молодших та старших класах, «Географія», «Історія», «Соціально-побутова орієнтація» в спеціальній школі. Знання, отримані здобувачами вищої освіти під час вивчення курсу, можуть бути використанні ними в системі освіти та організації педагогічної допомоги учням в ході навчально-виховного процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання та виховання №2» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;

- професійні: предметно-методична і предметно-діяльнісна, комунікативно-педагогічна, організаційна, етико-педагогічна, культурно-педагогічна.

Зміст дисципліни.

Методика математики в початкових класах.Завдання та зміст курсу математики в молодших класах спеціальної школи. Знайомство дітей із розв’язанням простих та складених арифметичних задач.  Методика математики в старших класах. Види уроків математики, їх структура. Методика навчання географії в спеціальній школі. Мета і завдання курсу географії в спеціальній школі. Навчальне, виховне, корекційно-розвивальне значення навчання географії дітей з особливими освітніми потребами. Принципи побудови і особливості навчальної програми з географії для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів. Форми організації навчання. Методика навчання історії в спеціальній школі. Спеціальна методика викладання історії, як предмет. Її зв’язок з психолого-педагогічною та історичною наукою. Завдання курсу історії в спеціальній школі. Форми організації вивчення історії. Класифікація методів навчання історії в спеціальній школі. Методика навчання соціально-побутового орієнтування в спеціальній школі. Зміст та корекційне значення формування в учнів життєво необхідних практичних навичок.

Обсяг курсу – 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальні методики навчання та виховання №2

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Спеціальні методики навчання та виховання №2»