Техніка управлінської діяльності

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент».
Освітньо-професійна  програма: «Управління навчальним закладом»
Статус : основна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає увивченні навчальної дисципліни є процеси діючі в організації, комунікації в закладі освіти, процес створення, передачі та зберігання документів, організаційна культура закладу освіти. Предметом вивчення навчальної дисципліни є тенденції, протиріччя, закономірності, закони і принципи створення, побудови, функціонування й розвитку організаційної культури, комунікацій в закладі освіти як самоорганізованих, саморозвинених відкритих систем.

Основні завдання навчальної дисципліни  є: формування системи теоретичних і прикладних знань у галузі управлінської діяльності, розвиток здібностей, які дають змогу займатись адміністративною та управлінською діяльністю; засвоєння студентом базових знань про психологічну сутність адміністративної роботи, управління, визначення ролі менеджерів різних рівнів у створенні сприятливого психологічного клімату; сформувати у майбутнього фахівця основні уявлення про внутрішні та зовнішні комунікацій в закладі освіти; формувати систему документації з питань, що стосуються діяльності навчального закладу в ринкових умовах; визначати критерії ефективної організаційної культури; формування професійних компетенцій для здійснення ефективного професійно-педагогічного спілкування; формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування; розкриття основних характеристик та знання особливостей сучасного діловодства в Україні.

Студенти мають набути певних  загальних компетентностей :

 • Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани.
 • Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя , ефективного тайм-менеджменту та самоменеджменту.                                         
 • Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів освітньої організації.
 • Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • Здатність аналізувати й структурувати проблеми освітньої організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
 • Здатність до управління освітньою організацією та її розвитком. 

У результаті вивчення курсу «Техніка управлінської діяльності» є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та фахових компетентностей:

знати :

 • сутність і особливості формування іміджу закладу освіти;
 • зміст та основні критерії організаційної культури закладу освіти;
 • особливості організації етичних відносин у закладі освіти;
 • психологічні особливості комунікації та її структуру в освітніх організаціях;
 • комунікаційні технології, їх види;
 • методи комунікації в діяльності педагогічного колективу;
 • послідовність виконання комунікативних процесів, головні етапи здійснення комунікації в закладі освіти;
 • основні завдання комунікації в управлінському процесі;
 • план управління комунікаціями;
 • психологічні особливості і стратегії проведення переговорів;
 • процеси і методи зв’язків з громадськістю;
 • технологію організації та проведення нарад, засідань, семінарів;
 • напрями розвитку вітчизняної культури документування;
 • правові і управлінські основи та принципи організації діловодства;
 • технології реалізації різних форм ділової документації;
 • принципи організації контролю за виконанням документів.

вміти :

 • володіти понятійним апаратом щодо формування іміджу закладу освіти;
 • аналізувати літературу з проблем формування іміджу закладу освіти;
 • формувати організаційну культуру управління закладом освіти;
 • ефективно спілкуватися і взаємодіяти із педагогічним колективом, долати комунікативні бар’єри, розпізнавати і розв’язувати педагогічні конфлікти;
 • використовувати різні комунікаційні технології і методи комунікації в залежності від ситуації;
 • планувати управління комунікаціями;
 • організовувати та проводити переговорні процеси;
 • здійснювати ефективні зв’язки з громадськістю;
 • організовувати та проводити наради, засідання, семінари, індивідуальні бесіди та інші форми ділової комунікації;
 • здійснювати аналіз конкретних ситуації та розробляти рекомендації щодо їх розв’язання на основі бази знань з комунікацій;
 • використовувати методи і прийоми педагогічних впливів, спрямованих на формування колективу;
 • використовувати набуті знання для самоаналізу професійно-педагогічного спілкування і оволодіння оптимальним професійно-педагогічним спілкуванням у процесі безпосередньої професійної діяльності;
 • застосовувати знання у практиці підготовки документів, необхідних у роботі;
 • визначати формат, нумерацію, правила друкування текстів документа, оформляти заголовки і підзаголовки;
 • використовувати засоби виділення окремих частин тексту, а також дотримуватися вимог до організації роботи з документами та контролем за їх виконанням.

Зміст дисципліни

Курс дисципліни  " Техніка управлінської діяльності" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для усвідомлення закономірностей  функціонування й розвитку  закладів освіти, а також поведінки учасників освітнього процесу; про комунікації в освітньому процесі, про  документування і документообіг в закладі освіти. На сучасному етапі створюється нове бачення ролі управлінця в  закладі освіти, усвідомлюється необхідність оновлення завдань, що стоять перед керівниками  закладів освіти  згідно з вимогами, які позиціонує демократичне суспільство та рівень організаційної культури керівника і закладу освіти.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: зміст, форми і методи техніки управлінської діяльності керівника ЗО.

Обсяг курсу – розраховано на 18 годин аудиторних занять  (8 лекційних та 10 практичних) та 162 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Техніка управлінської діяльності»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Техніка управлінської діяльності»