Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки
Освітньо-професійна  програма: «Педагогіка вищої школи»
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення знань магістрантів з сучасної теорії та практики організації управління і державного регулювання освітньої діяльності в Україні, загальних принципів суспільного поділу праці в Україні, нормативно-правових документів сфери освіти.

Основними завданнями дисципліни є надання магістрантам базових знань щодо: нормативно-правової бази сфери освіти; управління системою вищої освіти; усвідомлення системи стандартів освіти та державному регулюванню професійної освітньої діяльності; теоретичних та практичних питань вищої професійної освіти. Усвідомлення сучасного стану вищої (професійної) освіти в Україні, яка визначає вектори її розвитку та окреслює найбільш проблемні аспекти функціонування вітчизняної системи вищої професійної (педагогічної) освіти  з огляду на декларування її стратегічним напрямом поступового узгодження із міжнародними вимогами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні» студенти мають набути певних загальних компетентностей :

Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння нових методів дослідження.

Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до мінливих умов середовища, ініціативність.

Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових та наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.

Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних ідей, власних наробіток.

Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті.

В процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних фахових компетентностей :

Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності навчальних закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток навчального закладу та успішність його позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.

Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку. 

Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.

Здатність генерувати нові ідеї.

Знати основні завдання, категорії розвитку вищої школи,

сучасні наукові підходи у системі вищої школи. Знати історичні етапи в розвитку вищої освіти за кордоном і в Україні, тенденції розвитку вищої освіти в сучасній Україн. 

Зміст дисциплін

Курс дисципліни  " Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь щодо усвідомлення важливості  модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог; побудови системи освіти України в контексті вимог і можливостей XXI століття ; реформування вищої освіти, зміна її статусу у створенні Європейського простору вищої освіти;ролі освіти у розвитку партнерства України з іншими державами; цілей  та цінностей  державної політики в галузі освіти; пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти ; стратегічних завданнь інтеграції України у європейський простір - співпраці з Європейським союзом.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: вивчення теорії і практика вищої професійної освіти в Україні.

Обсяг курсу – розраховано на 18 годин аудиторних занять  (8 лекційних та 10 практичних) та 102 години самостійної роботи. Усього 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – іспит.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні»