Управління і керівництво закладом спеціальної освіти

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 016 Спеціальна освіта
Освітньо-науковапрограма: Спеціальна освіта
Статус: вибіркова.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 2-3 семестр
Викладацький склад: Гладуш В.А., доктор педагогічних наук, професор
Мова викладання: українська

 

Мета викладання навчальної дисципліни − формування у студентів уявлень про управління освітнім процесом учнів, які можуть бути залученими до спеціального навчання в системі освіти та організації й надання їм педагогічної допомоги в ході навчально-виховного процесу.

Завдання навчальної дисципліни. За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної дисципліни «Управління і керівництво закладом спеціальної освіти» здобувач вищої освіти повинен сформувати такі компетентності:

  • загальні :функціонально-поведінкова компетентність, культурологічна компетентність, громадянська, лідерська;
  • професійні: комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально-корекційна, організаційна, технологічна, професійно-творча.

Зміст дисципліни.

Організація управлінської діяльності спеціальної школи. Організація освітнього процесу. Організація корекційно-розвиткової роботи. Управління спеціальною школою. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність. Організація управлінської діяльності навчально-реабілітаційного центру. Організація діяльності центру. Організація освітнього процесу. Управління центром. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність.

 

Обсяг курсу – 180 годин, що відповідає 6.0 кредитам ЄКТС.

       Форма підсумкового контролю – залік.

 

Робоча навчальна програма дисципліни «Управління і керівництво спеціальним закладом освіти»

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Управління і керівництво спеціальним закладом освіти»