Управління інформаційними зв’язками

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузьзнань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Освітньо-професійнапрограма: Управління навчальним закладом
Статус: нормативна з циклу дисциплін загально-професійної підготовки.
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Викладацький склад: Т. А. Махиня, кандидат педагогічних наук, доцент
Мова викладання: українська

 

Мета викладання навчальної дисципліни − здобуття фундаментальних теоретичних знань і формування практичних навичок використання нових Інтернет-технологій для управління інформаційними зв’язками.

Основні завдання вивчення дисципліни «Управління інформаційними зв’язками» полягають у тому, щоб:

− навчити правильно розуміти та аналізувати цілі, завдання і практику управління інформаційними зв’язками в навчальному закладі;

− ознайомити з основними принципами, формами і технологіями управління інформаційними зв’язками в навчальному закладі;

− навчити обґрунтовано створювати певні організаційні форми інформаційних зв’язків.

Зміст дисципліни.

Загальні теоретичні та організаційні засади управління інформаційними зв’язками. Специфіка інформації, її види, класифікації. Інформаційні зв’язки в менеджменті та закони їх розвитку. Обумовленість потреб організації в інформаційних зв’язках. Місце інформаційних зв’язків в системі забезпечення інформаційних потреб. Аналіз чинників, змісту і структури потреб через інформаційні зв’язки. Вимоги до комунікацій при реалізації інформаційних зв’язків. Комунікація як система та найважливіший процес управління. Комунікації в організації. Особливості роботи з інформацією і документами при реалізації інформаційних зв’язків. Технології передачі інформації. Методи та засоби збору, відновлення, поширення та зберігання інформації. Доступ до документів, їх опис та організація використання. Організаційно-технічні та режимні заходи інформаційної безпеки держави та установи. Організація колективної роботи з документами засобами хмарних технологій. Google Docs як продукт, що заснований на хмарних технологіях та призначений для організації злагодженої роботи співробітників, зберігання і колективного редагування документів, спільного управління проектами.

Обсяг курсу – 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – екзамен.

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління інформаційними зв’язками»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Управління інформаційними зв’язками»