Управління навчальною та виховною діяльністю

 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
Спеціальність: 073 «Менеджмент».
Освітньо-професійна  програма: «Управління навчальним закладом»
Статус : основна
Форма навчання: заочна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Викладацький склад: Тимошко Г.М. – доктор  педагогічний наук, професор кафедри педпгогіки, адміністрування і соціальної роботи.
Мова викладання: українська

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні освіченої та високопрофесійної особистості керівника закладу освіти, якому притаманне ефективне мислення, високий рівень культури мовлення, організаційна культура управління закладом освіти, професійна компетентність, організаторські та комунікативні здібності,  міжгалузеві знання, уміння та навички, які необхідні в управлінській діяльності

Завдання викладання навчальної дисципліни включають:

 • надання студентам ґрунтовних і систематичних знань з усіх тем курсу «Управління навчальною та виховною діяльністю»;
 • усвідомлення студентами основ статутної діяльності закладу освіти;
 • формування уяви у студентів щодо системи управління закладом освіти, а саме організацію діяльності робочих і дорадчих органів закладу освіти;
 • усвідомлення студентами специфіки педагогічного спілкування, особливостей комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для управлінської діяльності керівника;
 • формування у студентів вміння планувати навчальну та виховну діяльність закладу освіти;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • відповідні поняття і терміни, що використовуються в курсі «Управління навчальною та виховною діяльністю»;
 • нормативно-правову базу управління  навчальною та виховною діяльністю в закладі освіти;
 • особливості ведення документації в закладі освіти;
 • основи організації освітнього  процесу в закладі освіти;
 • систему планування навчальної та виховної діяльності;
 • систему органів громадського самоврядування в закладі освіти;
 • систему управління освітнім  процесом;
 • методики прийняття рішень та критерії оцінки якості та ефективності осавтнього процесу в закладі освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні уміти:

 • здійснювати аналіз стану навчальної та виховної діяльності в закладі освіти;
 • застосовувати теоретичні знання з організації навчальної та виховної діяльності в практику функціонування закладу освіти;
 • організовувати проведення навчальних занять та виховних заходів з учнями (студентами) закладу освіти;
 • підпорядковувати зміст діяльності закладу освіти відповідно до його статуту;
 • приймати рішення в межах повноважень та встановленого порядку із здійснення заходів стосовно з’єднання закладу з іншими підприємствами, установами, організаціями частково або до повного злиття;
 • приймати рішення в межах статутних повноважень та встановленого порядку із створення філій, представництв та інших підрозділів закладів освіти;
 • очолювати Раду закладу та уводити в дію її рішення;
 • приймати відповідно до встановлених кількісних та якісних показників зобов’язань замовникам та інвесторам рішення стосовно стану виконання закладом завдань діяльності;
 • затверджувати на підставі науково обґрунтованого плану матеріальних, фінансових та трудових витрат, максимальної мобілізації ресурсів заходи з виконання закладом завдань діяльності;
 • створювати для вирішення основних питань діяльності закладу робочі та дорадчі органи;
 • надавати допомогу з формування й забезпечення функціонування органів громадського самоврядування закладу освіти.
 • Студенти мають набути певних  загальних компетентностей :
 • Аналіз та синтез. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Системність мислення. Здатність поєднання нових знань з отриманим досвідом, вміння працювати автономно. Здатність до пошуку та диференціації інформації з освоєння нових методів дослідження.
 • Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до мінливих умов середовища, ініціативність.
 • Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. Здатність до публічних, ділових та наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. Здатність працювати в міжнародному середовищі.
 •  Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо.
 • Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації певних ідей, власних наробіток.
 • Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті.
 • В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути також певних  фахових  компетентностей :       
 • Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності навчальних закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток навчального закладу та успішність його позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.
 • Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку.           
 • Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.
 • Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.     
 • Здатність генерувати нові ідеї.
 • Знати основні завдання, категорії розвитку  вищої школи,
 • сучасні наукові підходи у системі  вищої школи. Знати історичні етапи в розвитку вищої освіти за кордоном і в Україні, тенденції розвитку повної загальної середньої освіти  в сучасній Україні.

У процесі вивчення навчальної дисциплінистуденти мають набути також певних фахових компетентностей: 

Знання та уміння. Знання основних державних регуляторів організації діяльності закладів системи освіти України. Знання теоретико-методологічних основ здійснення управлінської діяльності. Здатність професійно забезпечувати розвиток закладу освіти та успішність його позиціонування на ринку освітніх послуг і ринку праці.

Уміння. Здатність до створення продуктів навчального та навчально-методичного спрямування. Здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять. Здатність до створення методичного забезпечення для організації практики студентів. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до зміни своєї професійної діяльності та професійного розвитку.

Комунікація. Здатність спілкуватися усно і письмово рідною мовою. Здатність спілкуватися іноземною мовою (іноземними мовами). Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.

Автономія і відповідальність. Здатність до абстрактного мислення. Здатність самостійно здобувати та використовувати нові знання, уміння.

Здатність генерувати нові ідеї. Знати основні завдання, категорії розвитку вищої школи, сучасні наукові підходи у системі вищої школи. Знати історичні етапи в розвитку вищої освіти за кордоном і в Україні, тенденції розвитку вищої освіти в сучасній Україні.

Здатність розвивати власну організаційну культуру. Культурологічний підхід до управління ЗО передбачає по-перше, особистісну орієнтацію не лише на навчання та виховання учнів (студентів), але й керівництво педагогічним колективом; по-друге, обов'язковою умовою є створення культурного середовища, творчої атмосфери в колективі. Знання, які формуються у освітньому процесі мають бути, насамперед, засобом розвитку особистості, її становлення як суб'єкта культури.

Здатність до самоменеджменту керівника закладу освіти. Усвідомити сучасні концепції самоменеджменту, методики вибору кар’єри, методики саморозвитку менеджера,основні методики тайм-менеджменту; надання здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасного тайм-менеджменту; виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності; освоїти навички володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю; розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації.

Зміст дисципліни

Курс дисципліни  " Управління навчальною та виховною діяльністю" націлений на оволодіння студентами знань і вмінь, необхідних для організації управлінської діяльності у закладах освіти. У процесі вивчення курсу студенти набувають необхідних знань та умінь щодо нормативно-правової бази забезпечення статутної діяльності закладу освіти,  усвідомленнясутності  та змісту статутів закладів освіти , діяльності органів громадського самоврядування в закладах загальної середньої освіти, вивченні системи управління закладами загальної середньої освіти, шляхи вдосконалення управління навчальною та виховною діяльністю .

Предмет вивчення навчальної дисципліни: процес управління навчальною та виховною діяльністю у ЗЗСО.

Обсяг курсу – розраховано на 24 години аудиторних занять  (10 лекційних та 12 практичних) та 128 години самостійної роботи. Усього 150 годин, що відповідає 5.0 кредитам ЄКТС.

Форма підсумкового контролю – іспит..

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління навчальною та виховною діяльністю»

СИЛАБУС навчальної  дисципліни «Управління навчальною та виховною діяльністю»