Результати проведеного аналізу ринку праці й запитів роботодавців щодо підготовки фахівців зі спеціальності 281 «публічне управління та адміністрування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 
 
 

Випускники освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» можуть виконувати науково-дослідницьку та викладацьку діяльність з галузі публічного управління та адміністрування; адміністративну та управлінську  діяльність на посадах вищого рівня в органах законодавчої влади, державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях, підприємствах, установах та організаціях.

Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетентностями.

Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності у сферах:

1. Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування (секція О; секція S: розд. 94 – діяльність громадських організацій).

2. Освіта (секція P: розд. 85.42, 85.5);

3. Професійна, наукова та технічна діяльність (секція М: розд. 70.2, 72).

Випускники можуть працювати на посадах за професіями, які визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» за кодами: 1110, 1120,1141, 1142, 1143, 1210, 1229, 1231, 1232, 1234, 1238, 131, 1474, 1475, 1479, 1493, 1496, 2310, 2359, 2412, 2419, 2433, 2443, 2447, іншими кодами, а також замовниками випускників.

Випускник може обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетентностями.

Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення в науковій та професійній сферах діяльності, а також у інших споріднених галузях наукових знань:

–      науковий рівень вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора наук (8 рівень Національної рамки кваліфікацій);

–      освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у тому числі, за кордоном), що містять додаткові освітні компоненти.

У 2020 р. проектною групою із залученням експертів було проаналізовано тенденції розвитку спеціальності «Публічне управління та адміністрування», відповідного ринку праці та розроблено у відповідності до них цілі та програмні результати навчання за ОНП «Публічне управління та адміністрування». Встановлено, що фахівці третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти повинні мати теоретичні знання, уміння, навички й інші компетентності для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, володіння методологією наукової та педагогічної діяльності, зокрема щодо проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

З’ясовано, що ринок праці фахівці третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти потребує кардинальних змін у бік забезпечення науково-методологічного, науково-консультаційного та експертного супроводу діяльності системи та структур публічного управління та адміністрування.

Тому основні тенденції розвитку спеціальності та ринку праці на етапі становлення системи публічного управління, зокрема і на регіональному рівні відповідно були представлені освітніми компонентами ОК.1 – ОК.11 та втілені у програмних результатах навчання РН.01 – РН.15.

Під час формування цілей та програмних результатів ОП, також при їх реалізації було враховано галузевий і регіональний контекст у плані визначення сучасних пріоритетів розвитку публічного управління, бачення процесу підготовки та подальшої кар’єри державного службовця, працівника
органу місцевого самоврядування, громадського активіста у процесі модернізації системи публічного управління його науково-методологічного забезпечення.

Галузевий аспект в ОНП «Публічне управління та адміністрування» забезпечено компонентами – «Правова регламентація публічного управління та адміністрування», «Стратегічне планування та управління змінами в публічному управлінні», «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування», «Демократизація механізмів публічного управління та адміністрування», а регіональний – «Демократія та належне врядування  в зарубіжних країнах», «Територіальний розвиток та місцеве самоврядування  в умовах децентралізації», «Публічне управління в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції», «Економічна політика та моделі державного регулювання», «Політологічні аспекти трансформації публічного управління» запропонованої варіативної компоненти.

Підготовка сучасних фахівців третього (освітньо-наукового) рівня з необхідністю включає набуття соціальних навичок (soft skills), що в контексті компетентностей публічного управління та адміністрування визначається як характеристики особи, що дозволяють їй бути успішною незалежно
від специфіки управлінської організації та її посадових обов’язків. До таких, насамперед, належать такі, як системність і стратегічність мислення в умовах значної соціальної динаміки та невизначеності, розуміння домінуючих трендів розвитку та людських ресурсів його забезпечення, володіння управлінською культурою організації та стимулювання підлеглих, вміння здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію та самостійно здобувати знання протягом усього життя. Для майбутніх докторів філософії особливо важливою є методологічна культура – здатність продукувати науково-обґрунтовані відповіді на складні управлінські та соціальні проблеми. Вказані компетентності набуваються аспірантами протягом усього періоду навчання, зокрема під час засвоєння теоретичних знань і практичних вмінь таких дисциплін, як ОК.1  – ОК.11 та варіативних компонент ВК.1 – ВК.5. Формуванню соціальних навичок аспірантів також сприяють: проведення науково-педагогічної практики, спілкування з науковими керівниками, професіоналами-практиками, експертами галузі та активна участь в науково-дослідній роботі кафедри за темою «Трансформація публічного управління розвитком соціального, економічного, політичного та людського потенціалів суспільства і держави» (Державний реєстраційний номер: 0120U105398).

ОНП «Публічне управління та адміністрування» розроблена у відповідності з вимогами Національної рамки кваліфікацій (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1341, зі змінами 12.06.2019 № 509, № 519 від 25.06.2020), яка
ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти. Відповідні вимоги відображено в ОНП у формулюванні інтегральної компетентності та окремих компетентностей (знання, вміння/навички, комунікація, відповідальність та автономія), що відповідають 8 рівню НРК. Задекларовані в ОНП основні компетентнісні характеристики рівня вищої освіти щодо результатів навчання корелюються з компетентностями та програмними результатами робочих программ навчальних дисциплін. Досягнення вказаних результатів є одним з етапів атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії успішне виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, що є обов’язковою умовою допуску до захисту дисертації, за результатами якого присуджується науковий ступінь доктора філософії.

У вимогах до вакансій однієї з найпопулярніших сфер «Управління та адміністрування» комунікаційні навики зустрічаються найчастіше – у 17% оголошень про вакансії. Зокрема від здобувача очікують:

  • комунікабельність (17% оголошень);
  • відповідальність (13% оголошень);
  • вміння вести переговори (4% оголошень);
  • стресостійкість (4% оголошень).

Вищу освіту в оголошеннях на управлінські спеціальності зазначають у 30% вакансій. Серед вимог до спеціальних кваліфікаційних навичок вказують 1С (15% оголошень), знання ПК (16% оголошень) та знання англійської мови.

На ці посади більшість роботодавців не готові брати студентів або людей без досвіду роботи. Частка оголошень, де досвід роботи необов’язковий – 1,73%, а вакансій, на які готові взяти студента – лише 1,18%. У більшості оголошень (15,2%) про роботу на управлінській позиції роботодавці вимагають досвід роботи від двох років. У 6,46% оголошень цього напрямку очікується мінімальний досвід роботи до двох років.

Спеціалісти сфери Управління можуть розраховувати на зарплату у 9 000 грн (на 1000 грн вище порівняно з минулим роком). 

ПОРТАЛ ВАКАНСІЙ
Нова державна служба. Ставай лідером змін!

Пошук вакансій

 Напрям діяльності                                  

Станом на 31 грудня 2020 року інформацію про кількісний та якісний склад державних службовців узагальнено за даними, що надійшли від НАДС, які забезпечують здійснення повноважень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, міністерств, центральних органів виконавчої влади, колегіальних органів, органів судової влади та прокуратури, координуючих, наукових, консультативних та дорадчих органів, обласних, районних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрацій, судів спеціального підпорядкування (апеляційних, окружних, адміністративних, господарських) та судів (міських, районних та міськрайонних).

КІЛЬКІСТЬ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗА ШТАТНИМ РОЗПИСОМ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ПОСАД

КІЛЬКІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗА КАТЕГОРІЯМИ ПОСАД