Здобувачі вищої освіти другого – магістерського рівня – освітньої програми «Управління проектами» виходять на фінішну пряму!

Здобувачі вищої освіти другого – магістерського рівня – освітньої програми «Управління проектами» виходять на фінішну пряму!

На кафедрі публічного управління і проектного менеджменту 16.04.2020 р. із застосуванням платформи Zoom відбувся дистанційний попередній захист кваліфікаційних робіт майбутніх випускників магістратури спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Управління проектами».

Для зручності здобувачів вищої освіти попередній захист відбувся у дві сесії – денну та вечірню.

Відкрив засідання завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, доцент Євген Карташов.

На засіданні були присутні здобувачі вищої освіти групи УП-18 Г1 та провідні науковці кафедри: директор Навчально-наукового інститут менеджменту психології ДЗВО «УМО» д.держ.упр., професор Олена Алейнікова, доценти кафедри: к.е.н., доцент Галина Бережна, к.політ.н., доцент Тетяна Букорос, к.пед.н., доцент Оксана Дубініна, к.держ.упр., доцент Оксана Ковтун.

Науково-педагогічні працівники кафедри поставили численні запитання здобувачам вищої освіти щодо змісту виконаних дипломних проєктів, оформлення досліджень.

На засіданні для здобувачів вищої освіти директором Навчально-наукового інститут менеджменту психології ДЗВО «УМО» д.держ.упр., професор Оленою Алейніковою було актуалізовано норми внутрішніх документів: Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Положення про академічну доброчесність у ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Окрему увагу було приділено нормам, що стосуються якості наукових робіт та запобігання академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої освіти.

Магістранти продемонстрували достатньо високий рівень якості та готовності своїх кваліфікаційних робіт, що дає підстави робити оптимістичні прогнози в їх успішному захисті.

Обидві сесії відбулися за практично повної присутності здобувачів та професорсько-викладацького складу кафедри, зокрема наукових керівників кваліфікаційних робіт. В активній формі спілкування відбувся передзахист дипломних проєктів, що підтвердило набуті здобувачами вищої освіти під час навчання знання та вміння, нові компетентності.

Магістранти після проголошення доповідей та демонстрації презентацій відмітили сприятливу атмосферу зібрання, зручний формат відео-конференції та оперативність у вирішення всіх організаційних питань.

Наукові керівники та присутні науково-педагогічні працівники зазначили про рівень професійного зростання магістрантів освітньої програми «Управління проектами», надали цінні рекомендації, подискутували на актуальні теми досліджень та побажали успішного втілення наукових розробок у професійне середовище здобувачів!

Програма «Управління проектами» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з управління проєктами та програмами у сфері матеріального та нематеріального виробництва.

В Університеті менеджменту освіти освітня програма «Управління проектами» є надзвичайно актуальним освітнім напрямом, оскільки проєкти та програми стали базовим інструментом управління змінами в економіці, соціальній сфері, усіх ланках державного управління.