відбувся захист дисертації ЦИГАНА Віктора Васильовича

відбувся захист дисертації ЦИГАНА Віктора Васильовича

18 лютого 2021 року відбувся захист дисертації ЦИГАНА Віктора Васильовича на тему «Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти» (затверджена на засіданні Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколом № 13 від 21 грудня 2016 року за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування») на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  (Наказ МОН України№ 72 від 20.01.2021 р.). Науковий керівник – професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор ДІДЕНКО Ніна Григорівна.

З 2016 року Циган Віктор Васильович навчався в аспірантурі ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Циган Віктор Васильович завершив у вересні 2020 року.

Основні результати дисертації, висновки та пропозиції викладено в 21 науковій публікації, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях з державного управління; 2 публікації у зарубіжних наукових періодичних виданнях; 14 – у матеріалах науково-комунікативних заходів.

25 листопада 2020 року Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України ухвалено рішення про проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії Цигана Віктора Васильовича.

17 грудня 2020 року на засіданні наукового фахового семінару кафедри публічного управління і проектного менеджменту дисертація Цигана Віктора Васильовича на тему «Розвиток державно-приватного партнерства в системі професійної (професійно-технічної) освіти» була рекомендована до захисту.

23 грудня 2020 року Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України ухвалено рішення про утворення спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Цигана Віктора Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю  281 «Публічне управління та адміністрування»:

Голова ради –  КАРТАШОВ Євген Григорович,  доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Опоненти:

СИЧЕНКО Віктор Володимирович, доктор  наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти».

ОРЛОВА Наталія Сергіївна, доктор  наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Рецензенти:

АЛЕЙНІКОВА Олена Володимирівна,  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

КОВТУН Оксана Анатоліївна, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Кафедра публічного управління і проектного менеджменту висловлює подяку ректору ДЗВО «Університет менеджменту освіти», член-кореспонденту Національної академії наук вищої освіти України, доктору філософії, професору кафедри філософії і освіти дорослих КИРИЧЕНКУ Миколі Олексійовичу за всебічну підтримку та сприяння в реалізації освітніх проектів!

Колектив кафедри публічного адміністрування і проектного менеджменту щиро вітає
Цигана Віктора Васильовича
із успішним захистом дисертації на засіданні
Спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.002!

 

Бажаємо Вам, Вікторе Васильовичу, ентузіазму для підкорення нових вершин у Вашому житті, успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та успіхів у майбутніх наукових пошуках!

 

Олена Алейнікова