ПРОЙШЛИ УСПІШНІ ЗАХИСТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП

ПРОЙШЛИ УСПІШНІ ЗАХИСТИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ПЕДАГОГІКИ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ННІМП

Тиждень з 16 по 20 травня 2023 року для кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ввійде в історію Університету менеджменту освіти як тиждень успішного захисту кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти груп ПВШ-21-Х1 ОПП «Християнська педагогіка», ПВШ-21-Г1 ОПП «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, УНЗ-21-Г1, УНЗ - Г2  ОПП «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 «Менеджмент».

Захист кваліфікаційних робіт – відповідальний момент, коли здобувачі вищої освіти підтверджують рівень здобутих у закладі освіти теоретичних знань, набутих практичних навичок, розвинутих фахових компетентностей.

Захист кваліфікаційних робіт відбувся у складі випускових  екзаменаційних комісій ОПП «Християнська педагогіка» і «Педагогіка вищої школи»: АНТОНОВА Олена Євгеніївна – голова комісії, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка, доктор педагогічних наук, професор; КИРИЧЕНКО Микола Олексійович – заступник голови комісії, ректор ДЗВО УМО, доктор філософії, професор кафедри філософії та освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; МУРАНОВА Наталія Петрівна– заступник голови комісії, проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор; РОЖНОВА Тетяна Євгенівна – член комісії, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор; ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, доктор педагогічних наук, професор; ГРИЩУК Дмитро Геннадійович – член комісії, доцент кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук.

Усі кваліфікаційні роботи були підготовлені відповідно до вимог чинного законодавства, з використанням сучасних інформаційних технологій, презентаційних матеріалів, жвавих дискусій з проблем вищої освіти.

  Здобувачами груп ПВШ-21-Х1 та ПВШ-21-Х2 були представлені результати наполегливої праці протягом усього періоду навчання під керівництвом викладачів кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти. Зокрема, продемонстровано набуття ними фахових компетентностей, вмінь опрацьовувати літературні джерела, обґрунтовувати результати власних досліджень, формулювати авторські висновки і пропозиції. Більшість здобувачів виконували свої кваліфікаційні дослідження на теми, повязані з їх практичною діяльністю, продемонструвавши при цьому високий рівень як теоретичної, так і практичної підготовки:

☑ становлення і розвиток тьюторства у міжнародному просторі вищої освіти; пізнавально-релігійного туризму Буковини;

☑ підготовка майбутніх фахівців до формування духовно-моральної компетентності, до формування християнських цінностей у дітей підліткового віку засобами живопису, до виховання дітей дошкільного віку на християнських засадах; до роботи з батьками дітей дошкільного віку, до професійно-екскурсійної діяльності;

☑ шляхи соціалізації особистості здобувача вищої освіти;

духовно-культурні цінності українців Буковини в історії педагогіки;

☑ підготовка жіноцтва у православних монастирях Буковини до духовно-морального виховання дітей;

☑ формування культури взаємодії педагогів і учнів християнських шкіл, пізнавальних інтересів фахівців закладів професійної освіти засобами телекомунікацій, інтересу до волонтерської діяльності майбутніх фахівців, духовних цінностей у здобувачів вищої освіти на основі Святого Писання;

☑ соціально-педагогічна діяльність студентських груп на волонтерських засадах під час війни та повоєнний періоди;

☑ біблійні витоки підготовки фахівців до національно-патріотичного виховання молоді тощо.

Роботи ОПП «Педагогіка вищої школи» були присвячені актуальним проблемам педагогіки вищої школи:

☑ формування навчальної мотивації здобувачів вищої освіти;

☑ використання проєктних технологій навчання у процесі фахової підготовки студентів технологічних спеціальностей;

☑ формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до самоосвітньої діяльності;

☑ розвиток самоактуалізації жінок – науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у процесі підвищення кваліфікації;

 ☑ формування готовності фахівця до комп'ютеризації освітнього процесу;

☑ підготовка фахівця до формування фінансової грамотності у здобувачів освіти;

☑ підготовка майбутніх учителів закладів позашкільної освіти до естетичного виховання школярів;

☑ формування правової культури майбутніх юристів у процесі вивчення правових дисциплін тощо.

Для проведення атестації випускників груп УНЗ-21Г1 та УНЗ-21Г2 у складі екзаменаційної комісії за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Управління навчальним закладом»: ПЕТРИЧЕНКО Лариса Олексіївна, перший проректор КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», – голова комісії, доктор педагогічних наук, професор, КИРИЧЕНКО Микола Олексійович  – заступник голови комісії, ректор ДЗВО УМО, доктор філософії, професор кафедри філософії та освіти дорослих ЦІПО ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України, РОЖНОВА Тетяна Євгенівна  – член комісії, директор ННІМП УМО, професор кафедри педагогіки, адміністрування і соціальної роботи ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент, СІДАНІЧ Ірина Леонідівна – член комісії, завідувачка кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, професор, ТИМОШКО Ганна Миколаївна  – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, доктор педагогічних наук, професор, МАХИНЯ Тетяна Анатоліївна  – член комісії, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП УМО, кандидат педагогічних наук, доцент; МЕЛЬНИК Тетяна Валентинівна  – секретар комісії, завідувач навчально-методичним відділом ННІМП УМО.

Кваліфікаційні роботи зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОПП «Управління навчальним закладом» були присвячені актуальним проблемам управління закладів освіти:

☑ управління закладом дошкільної освіти в умовах воєнного стану;

☑ управління розвитком медіаграмотності педагогічного колективу закладу освіти;

☑ маркетингові комунікації закладу загальної середньої освіти;

☑ розвиток іміджу керівника закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану;

☑ управління фінансово-господарською діяльністю закладів загальної середньої освіти тощо.

Результати захисту кваліфікаційних робіт показали, що науково-педагогічний склад кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» готує висококваліфікованих магістрів, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками.

Наразі всі роботи передані конкурсній комісії на конкурс кваліфікаційних робіт. За підведенням підсумків конкурсу, буде видано наказ ректора, а переможцям будуть вручені відзнаки та оголовені переможці конкурсу за кращі кваліфікаційні роботи під час вручення дипломів.

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо плідної професійної діяльності, успіхів на професійній ниві, творчого та інноваційного використання в педагогічній діяльності набутих в ННІМП знань.

  Захист кваліфікаційної роботи – це ще один крок до досягнення успіху, який також довів і здобувачам, і  викладачам, що наша спільна праця виявилася плідною, а знання та увага передані, працюють і будуть працювати на  користь у досягненні цілей і великих звершень!

ТВОРИМО МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ РАЗОМ! СЛАВА УКРАЇНІ!